Гъэсыныпхъэр лъапIэ щIэхъуар сыт?

КъБР-м Инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ республикэм гъэсыныпхъэм и уасэм щIыщыхагъэхъуам.

ЗэIущIэр къыщызэIуихым, КъБР-м Инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и ­министр Бэлэтокъуэ Владимир къыхигъэщащ зи мычэзу зэIущIэр КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм и унафэкIэ къызэрызэрагъэпэщар, сыту жыпIэмэ иужьрей махуэхэм республикэм щыпсэухэр егъэтхьэусыхэ газ гъэсыныпхъэм и уасэр зэрыдрагъэ­кIуеямрэ абы и зэранкIэ цIыхухэр къызэрырашэкI транспортми и пщIэм зэрыхагъэхъуамрэ.
- КъБР-м ЭнергетикэмкIэ, тарифхэмрэ псэупIэ кIэ­лъыплъыныгъэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэп­щытэныгъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, республикэм гъэсыныпхъэм и уасэмкIэ щытыкIэр щынэхъыкIэ дыдэу къэплъытэ хъунущ Кавказ Ищхъэрэм и адрей щIыналъэхэм елъытауэ, - жиIащ Бэлэтокъуэм. - Псалъэм папщIэ, метаным и зы кубометрым и уасэр мазаем и 5-м ирихьэлIэу хэхъуащ сом 16,90-м нэскIэ. Абы щыгъуэм Ставрополь, Дагъыстэн щIыналъэхэм къыщекIуэкI уасэр сом 15-щ, Осетие Ищхъэрэ - Аланиемрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ - сом 15,50-рэ, Шэшэн Республикэр къапщтэмэ, сом 14 щыхъуу аращ. Апхуэдэу къы­щIэхъуам и щхьэусыгъуэмкIэ иджыпсту тегъэчыны­хьауэ зыри тхуэгъэкъуэншэнукъым, къызэдгъэпэща лэжьа­кIуэ гупым Iуэхур зэхимыгъэкIауэ. Ди къалэн нэхъыщхьэр хабзэм къемызэгъыу уасэхэр хагъэхъуамэ, ар зэрызэдгъэзэхуэжынырщ.
Урысейм и федеральнэ антимонопольнэ IэнатIэм и ­управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщIым и къуэдзэ Къумахуэ Аннэ жиIащ 2018 гъэм и мэкъуауэгъуэм гъэсыныпхъэхэм я уасэм кIэ­лъыплъынымкIэ республикэм къыщызэрагъэпэща лэжьакIуэ гупым зэриубзыхуам тету, КъБР-м Энерге­тикэмкIэ, тарифхэмрэ псэупIэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и министерствэм, КъБР-м и Прокуратурэр, хабзэхъумэ ­IэнатIэхэр и гъусэу къэпщытэныгъэхэр зэрыригъэ­кIуэкIыр. Къумахуэм къыхигъэщащ республикэм бензин зы­щэ IэнатIэхэр къызэрапщытар икIи абыхэм ящыщу зы Iуэ­хущIапIэм ехьэлIауэ, и лэжьыгъэм ныкъусаныгъэ хэлъу къы­зэригъэлъэгъуам къыхэкIыу, уголовнэ Iуэху къы­зэраIэтар.
КъБР-м ЭнергетикэмкIэ, тарифхэмрэ псэупIэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Уэрэзей Альберт жиIащ пропаным и уасэм зэман-зэманкIэрэ ­зэхъуэкIыныгъэхэр иIэ зэрихабзэр. Псалъэм папщIэ 2018 гъэм и фокIадэм къыщыщIэдзауэ абы и зы кубометрыр соми 3 - 3,5-кIэ зэрыхэхъуар. «Республикэм газометаныр станци 6 хуэдизым щащэ икIи абыхэм я уасэр щызэхуэдэкъым - сом 15,50-м къыщыщIэдзауэ сом 16,90-м нэсу щытщ», - къыхигъэщащ къэпсэлъам.
Бэлэтокъуэр щIэупщIащ республикэм сыт хуэдизым метаныр къыщагъэсэбэпми. Уэрэзейм жиIащ тхауэ щыIэхэм тепщIыхьмэ, газомотор гъэсыныпхъэр къэ­зыгъэсэбэпхэр мин 26-рэ 500-рэ зэрыхъур, ар респуб­ликэм ит машинэхэм я проценти 10-рщ (мин 200-м щIигъум тещIыхьауэ).
 «Газпром газомотор гъэсыныпхъэ» ООО-м и Ипщэ къу­дамэм и участкэм и унафэщIым и къуэдзэ Погуляев Евгений гъэсыныпхъэхэм щIыхэхъуэм и щхьэусы­гъуэхэм ящыщу къигъэлъэгъуащ энергоресурсхэм текIуадэм, псалъэм папщIэ, щIыуэпс газым, электрокъарум я ­уасэм зэрыхэхъуэмрэ уасэ дыщIагъуам щхьэщатыкI ­налогыр (НДС-р) къызэраIэтамрэ.
Бэлэтокъуэм жиIащ икIэщIыпIэкIэ щытыкIэр зэхагъэ­кIын, газ гъэсыныпхъэм и уасэр гъэтэмэмыжын зэры­хуейр. «Къэбэрдей-Балъкъэрым гъэсыныпхъэмкIэ ­къыщекIуэкI уасэр адрей щIыналъэхэм нэхърэ щы­нэхъыбэу щытын хуейкъым. Апхуэдэущ Iуэхум дызэ­рыбгъэдыхьэпхъэр», - къыхигъэщащ министрым.
ИужькIэ къэпсэлъащ КъБР-м энергетикэмкIэ, ­тарифхэмрэ псэупIэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и министр Безниковэ Иринэ, Прохладнэ къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Кочергин Дмитрий.
ЗэIущIэм и кIэухым жаIащ зэман гъунэгъум республикэм метанрэ пропанрэ щащэ и станцхэр къэпщытэным иужь зэрихьэнур.

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: