Къэпщытэныгъэхэр ягъэткIиинущ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ижыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм фэтэр куэду зэхэт унэхэм я Iуэхухэр къызэзыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм лэжьэну хуит зыщI лицензэхэр зэрыратымрэ къэралыр псэупIэхэм кIэлъыплъыныр зэрырагъэкIуэкIымрэ.

КъБР-м энергетикэмкIэ, тарифхэмрэ псэупIэхэм я щытыкIэм кIэлъыплъынымкIэ и министрым и къуэдзэ - КъБР-м псэупIэмкIэ и къэрал инспектор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Чимаев ТIэхьир жиIащ КъБР-м и псэупIэ фондыр (метр зэбгъузэнатIэ мелуан 16,8-рэ мэхъу) къызэрагъэсэбэпым ехьэлIауэ министерствэм къэрал кIэлъыплъыныгъэхэр щригъэкIуэкIкIэ фэтэр куэду зэхэт унэхэм зэдай я мылъкум сыт щыгъуи и нэIэ зэрытригъэтыр.
Къэпсэлъам зэрыжиIамкIэ, 2018 гъэм цIыхухэмрэ IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэмрэ министерствэм 1167-рэ зыкъыхуагъэзащ. Лэжьыгъэр зэраубзыхуам тету ирагъэкIуэкIащ къэпщытэныгъэ 685-м щIигъу. ПсэупIэмкIэ хабзэхэр къыщызэпауда Iуэху 434-рэ къыщIагъэщащ. Административнэ хабзэхэр къызэрызэпаудам теухуауэ протоколи 133-рэ ятхащ икIи абыхэм ящыщу 91-м жэуап зэрырагъэхьынумкIэ унафэ ягъэхьэзыращ.
Къэбгъэлъагъуэмэ, фэтэр куэду зэхэт унэхэм Iуэхутхьэбзэхэр яхуэзыщIэ IуэхущIапIэхэм ящыщу зи лэжьыгъэм ныкъусаныгъэ хэлъу къыщIагъэщахэм зэзыгъэкIуж хеящIэхэм сом мин 547,3-рэ къуэдыуэ хуатхащ.
Министерствэм зи нэIэ тригъэтхэм ящыщщ цIыхухэм псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм щIатыну хуагъэув уасэри. Апхуэдэу 2018 гъэм министерствэр хэплъащ уасэр къемызэгъыу зэрыхуатхамкIэ республикэм щыпсэухэм зыкъызэрыхуагъэза Iуэхугъуи 182-м. Къэпщытэныгъэхэм яужькIэ трагуэшэжащ псэупIэ-коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм лейуэ щIрагъэта сом зы мелуанрэ мини 187-рэ хуэдиз.
Къэпсэлъам депутатхэр щигъэгъуэзащ фэтэр куэду зэхэт унэхэм Iуэхутхьэбзэ яхуэзыщIэхэм къыдах лицензэр нэхъапэм пIалъэншэу ирату щытамэ, 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м къыдагъэкIа Федеральнэ закон №485-ФЗ-м ипкъ иткIэ, ар илъэситху къэс къагъэщIэрэщIэжын зэрыхуейр.
2019 гъэм и пэм ирихьэлIэу, КъБР-м лицензэ зиIэхэр зэрыт и реестрым IуэхущIапIэ 14-м я нэIэм щIэт, фэтэр куэду зэхэт унэхэм ятеухуа тхылъымпIэхэр халъхьакъым. Абыхэм я лицензэхэр къеIыхыжыным ехьэлIауэ министерствэм тхыгъэ иригъэхьащ судым.
Егоровэ Татьянэ щIэупщIащ къагъэсэбэпа энергоресурсхэм уасэ щыхуагъэувкIэ нэхъыщхьэу зыIууэ гугъуехьхэр зыхуэдэм.
Чимаевым жиIащ фэтэр куэду зэхэт унэхэм щIэсхэм зэдай мылъкур зехьэным текIуадэр псори зэгъусэу компанием къызэрыхухэмыхыжыр, абы къыхэкIыу ресурсхэр къахуэзыутIыпщ IуэхущIапIэм и щIыхуэ абы къызэрытехуэр. Апхуэдэ IуэхухэмкIэ министерствэм зыкъыхуагъэза нэужь, къэпщытэныгъэ ирегъэкIуэкI.
Егоровэм жиIащ а Iуэхум елэжьын зэрыхуейр икIи хабзэ и лъэныкъуэкIэ гугъуехьхэр къыхэкIыу щытмэ, Парламентыр зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуа жэрдэм ящIыну зэрыхьэзырыр.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIыр къытеувыIащ фэтэр куэду зэхэт унэхэм газ Iэмэпсымэхэр къызэрыщыуэм цIыхухэр куэдрэ иригузавэу зыкъызэрыхуагъазэм.
- Ар къэхъукъащIэ шынагъуэ дыдэщ, цIыху куэд хокIуадэ. Абы къыхэкIыу тфIэкъабылт министерствэм управляющэ компаниехэр къипщытэну, пэшхэм къыщагъэсэбэп газ Iэмэпсымэхэм кIэлъыплъ IуэхущIапIэхэм зэгурыIуэныгъэ иращIылIарэ-ирамыщIылIарэ зэхагъэкIыну. Апхуэдэ лэжьыгъэ екIуэкIыххэрэ нобэ? - щIэупщIащ Егоровэр.
Къэпсэлъам къыхигъэщащ къэпщытэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкIыр, уеблэмэ 2019 гъэм нэхъ жыджэру а Iуэхум зэрыкIэлъыплъынур.
Депутатхэр зэIущIэм щытепсэлъыхьащ управляющэ компаниехэр щызэрахъуэкIкIэ къатенэ щIыхуэхэм, тарифхэм, нэгъуэщIхэми. ЖаIахэм япкъ иткIэ, министерствэм къыхуагъэлъэгъуащ зэлэжьынухэр.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ «Ветеринарием теухуауэ» КъБР-м и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ КъБР-м и законым и проектым. КъБР-м и Парламентым Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ къэгъэсэбэпынымкIэ, щIы IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Мокаев Кемал жиIащ ар зытеухуар ветеринарие Iуэхум хэт IэщIагъэлIхэм я лэжьыгъэр убзыхуныр зэрыарар. Законопроектым нэхъ куууэ хэплъа нэужь, КъБР-м и Парламентым и зэIущIэм щыхэплъэну я мурадщ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: