ГуфIапщIэ зыхуэфащэ

ТхылъымпIэм тету цIыхухэм яIэрыхьэ газетхэм нэхърэ нэхъыбэж хъуащ ИнтернеткIэ зэджэхэр. «Адыгэ псалъэ» газетми дяпэкIэ иIэнущ «электрон къыдэкIыгъуэ» жыхуаIэм хуэди икIи ди щIэджыкIакIуэхэм нобэ я пащхьэ дохьэ апхуэдэу дгъэхьэзыра япэ номеркIэ.

Куэд щIащ ди газетыр компьютер Iэмалым зэрыхуэкIуэрэ. Зэманым зыдиужьурэ, республикэм щыяпэу 1996 гъэм ди газетыр техьауэ щытащ тхыгъэхэр компьютеркIэ къыдэгъэкIыным. Пэжщ, ар тыншу щытакъым газетым и лэжьакIуэхэм я дежкIэ, ауэ газетыр абы и фIыгъэкIэ нэхъ теплъафIэ, еджэгъуафIэ зэрыхъум, ди щIэджыкIакIуэхэри а Iуэхум зэрыщыгуфIыкIым ди лъэр жан ищIурэ, а Iэмалым и ефIэкIыныгъэхэр зэман кIэщIым къриубыдэу къэдгъэIэрыхуэ дыхъуащ.
2002 гъэм шыщхьэуIум и 17-м щIэджыкIакIуэхэм яIэрыхьа къыдэкIыгъуэри КъБР-м и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм псыпэр зэрахухэтша лъэбакъуэ хъуауэ щытащ. Ар зэрыщыту - ит сурэтхэри, тхыгъэхэм я псалъащхьэхэри, ахэр зэрызэпыгъэщхьэхукIа линейкэхэри - щхъуэкIэплъыкIэу къыдэдгъэкIат.
 А технологиехэм нобэ хуэIэзэ дыхъуами, махуэ къэс щIэ гуэр къызэрежьэр, зэманым зыкъыкIэрыбгъэху зэрымыхъунур зыщыдгъэгъупщэркъым. Аращ ди цIыхухэм дунейм, къэралым, республикэм къыщыхъу-къыщыщIэхэм ИнтернеткIи щыгъуазэ защIыфын хуейуэ къыщIэтлъытар. Ди «электрон газетыр» тхьэмахуэм тIэу къыдэкIынущ, интернетыр къэзыгъэсэбэп дэтхэнэми къызэIуихрэ къеджэфу. Интернетым газетыр мы адресымкIэ apkbr.ru къыщывгъуэтынущ.

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ.
Поделиться:

Читать также: