Зыри ящыгъупщакъым

Вэсэмахуэ Налшык и Дэшхуей хадэм афган-интернационалистхэм я фэеплъым деж щекIуэкIащ советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум теухуауэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм ящыщ зы.

Сэлэт къалэныр щIыхь пылъу зыгъэзэщIа, лIыгъэрэ хахуагъэрэ зыхэлъа ди щIалэхэм я фэеплъ пэкIум къыщыпсэлъащ УФ-м и ДОСААФ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI ЗакIуу Мухьэжид, Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ я ветеранхэм (пенсионерхэм) я республикэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд, Афганистаным щызэуахэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и унафэщI Тхьэгъэлэдж Тимур, КъБР-м и «Урысей ДОСААФ» зэгухьэныгъэм и ветеранхэм я советым и унафэщI МацIыхъу Хъусен сымэ.
Афган зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж къызэхуэсахэм удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.
АдэкIэ гупышхуэ ирагъэжьащ республикэм и щIыналъэ зыбжанэ зэщIагъэхьэну. Гъуэгу техьахэм япэщIыкIэ яунэтIащ Шэрэдж куеймкIэ, Къэщкъэтау къыдэкIыжа иужькIэ, Нарткъалэ – Тэрч, Прохладнэ, Бахъсэн къалэхэм щыIащ, абыхэми щекIуэкIащ пэкIухэр, афган-интернационалистхэм я фэеплъхэм удз гъэгъахэр тралъхьащ.

ДЫГУЛЫБГЪУ Жантинэ. Сурэтхэр Толгуров Камал трихащ.
Поделиться: