КIуэкIуэ К. В. я пашэу КъБР-м икIа лIыкIуэхэр Урысейпсо инвестицэ зэхыхьэшхуэм хэтщ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К.В. и пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр хэтщ Сочэ къалэм щекIуэкI урысейпсо инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и субъектхэмрэ зэщIыгъуу къызэрагъэпэща экспозицэм хиубыдэу республикэм егъэлъагъуэ ди агропромышленнэ предприятэ пашэхэм я продукцэр. Зэхыхьэм кърихьэлIахэм ирагъэлъагъу ди щIыналъэм и экономикэ, инвестицэ зэфIэкIхэр, апхуэдэу «Шэрэдж» бгы-лыжэ курортыр, цIыху 400 зыщIэхуэну унэхэмрэ спорт IуэхущIапIэхэмрэ Шэрэдж районым щыщIынымкIэ, Iуащхьэмахуэ и щхъэрэ джабэм «Джылы- Суу» кемпингым - паркыр щызэтегъэувэнымкIэ, санаторэ-курорт IэнатIэм и зэфIэкIхэм зегъэужьынымкIэ проектхэр.
Мы зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КIуэкIуэ Казбек Италие Республикэм пщIэ зиIэ и консулу Ипщэ федеральнэ округым, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Лодиджиани Пьерпаоло, урысей бизнесым и лIыкIуэхэм яхуэзэнущ, «ЕхъулIэныгъэм и хэкIыпIэхэр: мурадхэр, кадрхэр, зэфIэкIыр» пленар зэIущIэм, «ХьэщIагъэм и экономикэ: нобэрэ пщэдейрэ» сессием хэтынущ.
Ди республикэм и лIыкIуэхэм Iэ щIадзынущ Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Чувашием, «Урысейм и ХъумапIэ банк» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам, «Социальнэ IэнатIэм папщIэ инвестицэхэр къызэзыгъэпэщ агентствэ» зэгухьэныгъэм сату экономикэ, щIэныгъэ, техникэ, щэнхабзэ Iуэхухэм я лъэныкъуэкIэ зэрадэлэжьэну зэгурыIуэныгъэхэм.
«Сочи-2019» урысейпсо инвестицэ зэхыхьэшхуэр Олимп паркым и медиа центр нэхъыщхьэм и щIыналъэм дыгъуасэрэ нобэрэ щокIуэкI. Урысейм и Правительствэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ ар къызэригъэпэщащ «Росконгресс» фондым.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: