«Невиновен» фильмыр Сочэ щагъэлъагъуэ

Мазаем и 15 - 17 махуэхэм Сочэ щекIуэкIащ «Сочи Фильм Фестиваль» ещанэ дунейпсо кинофестивалыр. Абы унэтIыныгъитIымкIэ саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьащ театрымрэ киномрэ я режиссёр, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» полнометражнэ художественнэ фильмым.

Фестивалым лэжьыгъэ 50-м нэблагъэ щагъэлъэгъуащ США-м, Германием, Канадэм, Швецием, Франджым, Инджылызым, Мексикэм, Бельгием, Израилым, Испанием, Италием, Вьетнамым, Тыркум, Корее Ипщэм, Урысейм щыщ режиссерхэм я Iэдакъэ къыщIэкIауэ. А лэжьыгъэхэр къапщытащ къэрали 5-м къикIа, дунейпсо кинематографием Iулыдж щызиIэ цIыху цIэрыIуэхэм.
Кинофестивалым и къызэгъэпэщакIуэхэм къы­зэрыхагъэщымкIэ, мурад нэхъыщхьэу зыхуа­гъэувыжыр кино гъуазджэр къагъэсэбэпу лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм къахэкIа цIыхухэр зэпэгъу­нэгъу зэхуащIынымрэ щэнхабзэ зэмыщхьхэм я фIыпIэхэр ягъэлъэгъуэнымрэщ.
Абы и лъэныкъуэкIэ къапщтэмэ, «Невиновен» фильмым мыхьэнэшхуэ иIэщ, ар къалъытагъэнщ къэпщытакIуэхэми. Фестивалым и мурад нэхъыщхьэм тохуэ ЕмкIужым и IэдакъэщIэкIым пхыша гупсысэр – дин, бзэ, щэнхабзэ зэмыщхь зезыхьэ цIыхухэр зэпэблагъэ хъуным укъыхураджэ абы къыщыIэта Iуэхугъуэхэм. Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм къахэкIа цIыхухэм я зэхуаку къыдэхъуэ зэпэщIэувэныгъэм, щIэщхъум, гукъеуэм емылъытауэ, шыIэныгъэр, зэхэщIыкIыр, зэгурыIуэр тепщэ мэхъури, фильмыр дахэу еух. Арагъэнщ къэпщытакIуэхэм я саугъэтри («Самый лучший фильм») еплъахэм ягу зэрыдыхьам и нэщэнэ саугъэтри («Приз зрительских симпатий») къыщIыхуагъэфэщар.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэгъабэ Канадэм щекIуэкIа 42-нэ Монреаль дунейпсо кинофестивалым щагъэлъэгъуащ зи гугъу тщIы фильмыр. Абы щыгъуэми фестивалым и тхыдэм къриубыдэу япэ дыдэу утыку къыщрахьауэ арат Кавказым щытраха, бгырыс лъэпкъхэм я щыIэкIэ-псэукIэм теухуа, адыгагъэм, ныбжьэгъугъэм, хабзэр къызыхэщ, сыт хуэдэ лъэпкъ укъыхэкIами, цIыхугъэм зэпэгъунэгъу уищIын зэрыхуейм укъыхуезыджэ фильмыр.
«Невиновен» фильмыр щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Кавказ Ищхъэрэм хиубыдэ хэгъэгухэм, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар къалэхэм, абы хэтщ КъБР-м, АР-м, ШР-м, Москва, Армением, ДНР-м щыщ актёрхэр. Фильмым и лIыхъужь нэхъыщхьэхэр КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэдрэ АР-м и Урыс къэрал драмэ театрым и артисткэ Дрожжинэ Татьянэрэщ. Фильмыр тезыха ЕмкIуж Андзор нэмыщI, абы продюсер хуэхъуащ АР-м щыщ Хъуажь Iэминат.
«Невиновен» художественнэ фильмыр мыгувэу щагъэлъэгъуэнущ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм ит хэгъэгухэмрэ нэ­гъуэщI къалэхэмрэ.

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: