ГъащIэм хуэнабдзэгубдзаплъэ

Нобэ фи пащхьэ итлъхьэ, усэ фащэкIэ хуэпа тхыгъэхэр зи IэдакъэщIэкIыр Псыгуэнсу къуажэм щыпсэу Мыз Радик Борис и къуэрщ. Ар и IэщIагъэкIэ агрономщ. И псэм щыщIэр, и гум псэхугъуэ къезымыт гупсысэхэр куэд щIауэ абы третхэ тхылъымпIэм. Ауэ ахэр нэгъуэщIхэм яригъэлъагъу зэрыхъурэ куэд щIакъым. Мызым и усэхэм ящIэлъщ философие гупсысэ, щIагъыбзэ, фэрыщIагъ яхэплъагъуэркъым, куэдым урагъэгупсыс. Псом ящхьэращи, Радик и бзэр къулейщ.
Ди гуапэу абыхэм ящыщ зыбжанэм фыщыдогъэгъуазэ.

* * *
Ныбжьэгъу пэжыр
Уи IуэхуфIхэм щогуфIыкI.
Жагъуэгъур бампIэм зэгуещIыкI.

* * *
Зи гъащIэ хьэхур нэзыхусам
Нэхугъэри кIыфIыгъэри и зэхуэдэ мэхъу.
ЛъагъуныгъэкIэ зэпыщIахэм,
Пхъэдакъэжьыр я пIэщхьагъми,
Щхьэнтэ щабэ телъ къащохъу.

* * *
Щытщ уардэу мывэ сын домбей:
Бжей сын цIыкIур худоплъей,
Зыр метрищщ – адрейр зыщ:
Я лъабжьэр зэхуэдизыбзэщ – метритIщ.

* * *
БлэкIа махуэр гум къинамэ фIыкIэ,
Хъунщ иджыри укIэлъыджэ,
Уи пщэдейр къэсакъым зэкIэ,
УмыщI нобэр фаджэладжэ.
Гугъэ нэпцI умыщI уэ, тIасэ,
Псори хъунущ ар дыгъуасэ!

* * *
Мы дунейр театрым ещхьыр пэжщ:
Щыджэгуну хуейхэри гъунэжщ,
Теплъэгъуэ дапщэ хъууэ пIэрэ?
Зи кIэн къикIахэри хэт сымэу пIэрэ?

Сыт щыгъуи нэхъыбэщ еплъхэр
Къэзыгъэсэбэпи хэтщ нэрыплъэ.
Дэ къытлъысыну пIэрэ зы теплъэгъуэ?
Имыухыпэу ди зэманыгъуэ.

Зы теплъэгъуи щыIэщ ефIэкIыу теплъэгъуищэм –
УемылIэлIащэурэ зэIупщам,
Зы гъи ефIэкIынкIэ хъунущ гъищэм
КупщIэкIэ гъэнщIам.

Зыгъэувар аращ зыщIэр Iэмалищэ
И нэфI къызэрыпщыхуэщ. Хэт ищIэн?

* * *
Жыг жеяхэр зэщIэтхъуащ.
Сытхъур хъуащ дахащэу фащэ,
Дыгъэ бзийр къылъэIэсыхущ и пIалъэр
ЩитIэгъэжынущ нэгъуэщI фащэ.

Щхьэ тхъуари ещхьщ а жыгым
Сытхъукъым телъыр щхьэм.
Дыгъэ жьэражьэми имыгъэткIун
Сытхъу тримыщIарэт гум.

* * *
Дыгъуасэрей махуэм ухуэарэзымэ,
ГукъэкIыжыфIкIэ укIэлъыджэжым,
Уи пщэдейм ущымышынэм,
Нобэ гукъыдэжыр уи Iэпэгъум.
ГумащIэр уи щхьэгъусэм,
Ныбжьэгъу пэжыр къыббгъурытым,
ГущIэгъур уи благъэм,
Напэр уи къуэшым,
Гуапэр уи япэ итым,
Шыгъу-пIастэр уи Iэнэм,
Iэнэр лъакъуищым,
Мыужьыхыр уи жьэгум,
Сабий джэгукIэ гъэнщIам,
Илъэсищэр уимыпIалъэу
Нобэ махуэр бгъэлъапIэфым
Мис аращ насыпыр.

* * *
«Куэдщ, срикъуащ» жызыIэфа
Хэт ирихьэлIа зы цIыху?
Уахътыншэ гъащIэр имыплъапIэу
Ибгына ди щIыгу зы цIыху?

* * *
КъуэкIыпIэр пшэплъу нэхущ,
КъухьэпIэр кIыфIыгъэ щэхущ.
Уи гъащIэ гъуэгур щынэсым къухьэпIэм
ЖыпIэфмэ «сыщымышынэ кIыфIыгъэм»,
Мис итIанэ уиIэщ лIыгъэ.

Жанхъуэтхьэблэ

Анэжь гущэурэ си щIыналъэ,
Гъэ минхэр зи пIалъэ,
Къуршыжь ныбжьыншэхэр зи плъыр,
ГукъэкIыфIкIэ сыныпхоплъэ –
Жанхъуэт пщыжьым и хьэблэ.
Хьэблэ махуэу уаухуат,
Къэбэрдей пщыжьхэр щеблагъэрт,
Лъэпкъ Iуэху унафэхэр щаубзыхут.
ШыгъупIастэм уи Iэнэр ирищIыкIт,
Фадэ пIащIэм зыри иримыщIыкIт,
Мэл кIапэ пшэрыр темыкIт,
ЩхьэщIылъэныкъуэр щакъутэрт.
ЩIалэ къуданхэр мызэшт,
ТхьэIухудхэр утыку кърашэрт,
Хъымсад гуащэр я пашэт,
Джэгужьыр ирашажьэрт.
… Зэман Iэджи блэкIащ,
Уи фэм куэди дэкIащ,
Насып куэд къыптелъэлъащ,
ГъащIэ Iэджи щылъэлъэжащ.
Ноби мынэхъыкIэ уи теплъэр,
Иджыри уи напэ зэмылъа,
Уи гъунапкъи хэмыщIа,
Шэрэджыжьи мыжэщIа.

Зыгъэхьэзырар ИСТЭПАН Залинэщ.
Поделиться:

Читать также:

20.02.2019 - 08:03 Iуащхьэхэр
20.02.2019 - 08:03 Тетис тенджызыр