Къэшэж Иннэ ящыгъупщэркъым

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм щекIуэкIащ «Светлый взгляд Инны Кашежевой» пшыхь гукъинэжыр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта усакIуэ, зэдзэкIакIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Пшыхьыр иригъэкIуэкIащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ Къэмбэчокъуэ Альбинэ.

Зэхыхьэ гуапэр ирагъэжьащ Къэшэж Иннэ и «Къафэ» усэмкIэ - езыр абы къеджэжу зытет дискыр къагъэсэбэпащ, адыгэ фащэ екIур зыщыгъ щIалэмрэ хъыджэбзымрэ къыдэфащ.
Къэмбэчокъуэ Альбинэ зэхыхьэм кърихьэлIахэм ягу къигъэкIыжащ Къэшэж Иннэ и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа Iуэхугъуэхэр. Абы къыхигъэщащ Къэшэжым и усэхэр зэрыщIэщыгъуэр, ахэр тхылъеджэ куэдым ягу зэрыдыхьар, я щIэупщIэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр, цIыхухэм зэрызэIэпахыр.
- Иннэ Москва щыпсэуами, Къэбэрдей-Балъкъэрым гукIи псэкIи пыщIауэ, и лъэпкъэгъухэр фIыуэ илъагъуу, щIэх-щIэхыу къэкIуэжу щытащ. Абы и щыхьэту Къэшэжым усэ куэд триухуащ ди республикэмрэ абы щыпсэухэмрэ, - жиIащ зэIущIэр езыгъэкIуэкIым. - Горький Максим и цIэр зезыхьэ Литературэ институтыр Москва къыщиухащ 1972 гъэм. УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм 1967 гъэм хыхьащ. «Вольный Аул», «Кавказ надо мною», «На розовом коне», «Незаходящее солнце», «Белый тур» усэ тхылъхэр, нэгъуэщIхэри и Iэдакъэм къыщIэкIащ, уэрэд 300-м щIигъу итхащ. Республикэм щыпсэухэм фIыуэ ялъэгъуа «Возьми меня в Балкарию!» уэрэдым композитор Къашыргъэ Билал макъамэ щIилъхьащ. И уэрэдхэр жаIэу щрагъэжьам, Иннэ и ныбжьыр илъэс 22-рэ къудейт зэрыхъур. Ар 2000 гъэм дунейм ехыжами, дэркIэ псэущ, и IэдакъэщIэкIхэм деджэхуи тщыгъупщэнукъым.
Пшыхьым къыщыпсэлъащ Къэшэж Иннэ зыцIыхуу щыта, абы теухуа конференцхэр къызэзыгъэпэща, «Поэзия Инны Кашежевой» тхылъыр къыдэзыгъэкIа, философие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Эфендиев Сэлихь.
Къэшэж Иннэ и усэхэми нэгъуэщIхэм хуатхахэми гъэхуауэ къеджащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №28-м, лицей №2-м я еджакIуэхэмрэ студентхэмрэ. Библиотекэм и унафэщIым и къуэдзэ Хьэмырзэ Ларисэ зэхыхьэм жыджэру хэта ныбжьыщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ икIи щIыхь тхылъхэр яритащ. Пшыхьым кърихьэлIахэр ирагъэдэIуащ Къэшэжым и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэм.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: