Зи лъахэм щыхамэу, нэгъуэщI щIыпIэхэм щылъэщ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 - 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр мазиплIрэ ныкъуэкIэ зэпагъэуащ. Абы и фIыгъэкIэ Iэмал гъуэзэджэ диIэщ иджыри къэс зэхэта зэIущIэхэм къарикIуахэм гупсэхуу дахэплъэжыну.

Хъарзынэу ирагъэжьат

Бадзэуэгъуэм (июлым) и 25-м зэхаубла Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 - 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр «Спартак-Налшыкым» хъарзынэу иригъэжьащ икIи Осетие Ищхъэрэ - Аланием и къалащхьэм «Спартак-Владикавказ»-р щыхигъэщIащ. Пэжщ, махуитху дэкIри, осетинхэр Налшык къыщеблэгъащ икIи къэралым и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэпеуэм и пэублэ Iыхьэм «ялъ щащIэжащ», хэгъэрейхэм бжыгъэшхуэкIэ ефIэкIри.
Абы щыгъуэм къытщыхъуащ мылъкур хуабжьу къызэмэщIэкI «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэр бзаджагъэм хуэкIуауэ икIи зэхьэзэхуитIым зэуэ зэрыхэмытыфынум къыхэкIыу езыхэр хуейуэ иужьым зыкъыхрагъэхуауэ. А гупсысэр мыпэжыщэу гурыщхъуэ дигъэщIащ махуэ зыщыплI нэхъ дэмыкIыу къытхуэкIуа Мэхъэчкъалэ и «Легион Динамо»-м ди щIалэхэр зэрыпэмылъэщам. АрщхьэкIэ Дон Iус Ростоврэ Краснодаррэ текIуэныгъэхэр къыщахьауэ къыщекIуэлIэжым дысэбырыжащ. Уеблэмэ къызэрытфIэIуэхущаи щыIэкъым, «Урожай»-м очкоищ зыIэригъэхьауэ ди къалащхьэр щибгынами. ТщIэрт зэхэщэщэжа «Кубань»-м и пIэкIэ Краснодар къыщызэрагъэпэща командэщIэм къалэнышхуэхэр зэрыхуагъэувар икIи Къалмыкъ Амур я пашэу абы адыгэ щIалэ зыбжанэ ехъулIэныгъэкIэ зэрыщыджэгур.
Пэж дыдэуи, адэкIэ къыщыпэщылъа джэгугъуитIыр «Спартак-Налшыкым» хъарзынэу нэгъуэщI щIыпIэхэм къыщрихьэлIащ: Астрахань «Волгарь»-м къыщыпикIуэтакъым (2:2), Дон Iус Ростов СКА-р щыхигъэщIащ (1:0).
ДыщэкIым ди гур ирихри…
ФокIадэм (сентябрым) и 22-м Налшык къеблэгъащ ди лъахэгъу ДыщэкI Хьэзрэт зи тренер нэхъыщхьэ Новороссийск и «Черноморец»-р. Адыгэ щIалэм и гъэсэнхэр сыт щыгъуи зэрылъэщыр тщIэрт (новороссийскдэсхэр абы зэгуэр премьер-лигэм хишауэ щытащ), ауэ «Спартак-Налшыкри» къимыкIуэтыну къытщыхъурт. Арщ­хьэкIэ…
 «Черноморец»-р къазэрытекIуар апхуэдизу зыхащIауэ арами, адэкIэ я Iзагъыр пэмылъэщами хэт ищIэн, ауэ къыкIэлъыкIуа джэгугъуищри ди щIалэхэм къайхъулIакъым икIи зы очко закъуэ Ингушым кърашауэ аращ. Абы щыгъуэми «Биолог-Новокубанск»-р Налшык къыщытекIуащ. КъыкIэлъыкIуэу япэ дыдэу хамэ щIыпIэм мы зэхьэзэхуэм къыщыхагъэщIащ: иджыри къэс зыри къызэремыфIэкIар иригъэкъужу «Чайка»-м топитху зэуэ я гъуэм къыхудигъэкIащ, жэуап иратыжыну Iэмал гуэри кърамыту.
Зэм заIэтырт, адрейм кIуэцIрыхурт
0:5-уэ укъыхагъэщIа иужькIэ, махуиплI фIэкIа дэмыкIауэ 5:1-уэ утекIуэжыфыныр лIыгъэ пэлъытэщ. Апхуэдэ зыхузэфIэкIар Испанием и «Барселона» командэ цIэрыIуэхэм хуэдэ закъуэтIакъуэращ. Хьэлэмэтращи, «Спартак-Налшыкми» къехъулIащ. Песчанокопскэм къыщыхудагъэкIа жэуапыншэ топитхум къигъэIэла ди щIалэхэм я губжьыр я къуэшхэм тракъутащ - Мейкъуапэ и «Дружба»-м апхуэдиз дыдэрэ и гъуэр къащтащ.
Аргуэрыжьти, гугъэхэр къэщIэрэщIэжащ. АрщхьэкIэ, тхьэмахуэ дэкIри, дыпэмыплъэххауэ, Ставрополь къыщыхагъэщIащ. Иджыри къэс иужь дыдэ увыпIэм щыта хэгъэрейхэр зытрагъакIуэри, ахэр зымащIэкIэ турнир таблицэм къыщаIэтащ. Апхуэдэ дыдэ «Iуэхутхьэбзэ» зэпеуэр щызэпагъэу дыдэм хуащIащ Дон Iус Ростов къикIа «Академия»-м и футболист ныбжьыщIэхэми. Арати, езыхэри топджэгум Къэбэрдей-Балъкъэрым щыдихьэххэри гуитI-щхьитI ящIауэ зыгъэпсэхуакIуэ зэбгрыкIыжащ. Иджы «Спартак-Налшыкым» и зэфIэкIыр щытлъагъунур гъатхэпэм (мартым) и кIэухращ.
«Спартак-Налшыкым» дэщIыпхъэщ. Сыт хуэдэу щытми
«Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэу щыта Биджиев Хьэсэнбий Курск къалэм ирагъэблэгъа иужькIэ, ар зыхъуэжа Трубицин Сергей нэрылъагъуу тегъэщIапIэ ищI хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа икIи зыщызыгъэса футболистхэр. Ди командэм уэру къыхыхьэу хуежьащ адыгэ, балъкъэр щIалэгъуалэр - арат абы и къалэн нэхъыщхьэу сыт щыгъуи щытын хуейри. НэгъуэщIу щIыщытын щыIэкъым. «Спартак-Налшыкым» и закъуэщ зыкъыщагъэлъэгъуэну Iэмал щаIэр ди республикэм щылажьэ футбол школхэм я гъэсэнхэм. Апхуэдэ гъуэгу ямыIэнумэ, ахэр щIагъэсэни щыIэкъым, зэманрэ мылъкурэ куэду трагъэкIуадэу.
Мылъкум теухуауэ. «Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм къызэрыхагъэкIыжрэ ар и гукъеуэ нэхъыщхьэу сыт щыгъуи щытщ. ЗэманыфIым махуэ къэс ику иту сом мелуаным щIигъу ди командэм трагъэкIуадэу щытамэ, иджы илъэс псом хухахыфыр абы и Iыхьэ пщIанэми нэсыркъым. АрщхьэкIэ ари мащIэкъым, цIыхухэм я псэукIэр къэплъытэмэ, икIи тэмэму зэгъэзэхуэн хуейуэ аращ. Абы папщIэ мылъкур хамэм ирамыгъэшхыу ди щIалэщIэхэм я зыужьыныгъэхэм хэлъхьапхъэщ. ИтIанэщ Мырзэ Резуан, Бырхьэм Къантемыр, Щауей Алихъан сымэ хуэдэхэр командэ лъэщхэм щыхэдгъэхьэфынур.
Стадионыр щIэнэщIыр
ЦIыху мин 14-рэ 200-рэ зэрыхуэ Налшык и «Спартак» стадионыр зэIущIэхэр щекIуэкI махуэхэми щымщ. Щхьэусыгъуэр мащIэ дыдэ фIэкIа къызэремыкIуалIэращ. ЦIыхуи 150-200! Абы нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэ кIэлъоплъ Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионатым хыхьэ языныкъуэ зэIущIэхэм. Сыт-тIэ щхьэусыгъуэр? Топджэгум дихьэххэм набдзэгубдзаплъэу зэрадэмылажьэращ. Пэжщ, премьер-лигэм щыхэта илъэсхэм ахэр хэпщIыкIыу щигъэкIащ. Мэзкуу и ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Динамо», Санкт-Петербург и «Зенит», Къэзан и «Рубин» командэхэм хуэдэхэр къакIуэурэ Европэм, дуней псом щыцIэрыIуэ футболистхэр дагъэлъагъужыркъым. Абы къэгъазэ иIэжу къыщIэкIынукъым, топджэгур мылъку зэдэжэ зэрыхъуам икIи апхуэдэм дызэрыхэтын зэфIэкI дызэримыIэм къыхэкIыу. АрщхьэкIэ зыщыдгъэгъупщэн хуейкъым дэ, псом япэрауэ, стадионым дыщIэкIуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зыхъумэ ди щIалэхэр тедгъэгушхуэну арауэ зэрыщытыр. ГурыIуэгъуэщ, интернетым апхуэдизу лъэщу зиужьащи, уи унэм ущIэсу сыт хуэдэ зэIущIэми уеплъыфынущ. АрщхьэкIэ уи нэкIэ плъэгъуам, абы узэрыхэтам пэпщIыфын щыIэкъым.
НобэкIэ зэIущIэм еплъыну къакIуэ цIыхуи 150-200-м щхьэкIэ стадион бгъэлэжьэну емыкIущ. Топджэгум дихьэххэр абы къызэрепшэлIэфыну Iэмалхэр щымыIэу аракъым, атIэ хищIыкIыу, гудзакъэ иIэу Iуэхум елэжьын къыхамыхыфуращ. Армырами, сыт щыгъуи нэщI стадионым пщIэншэу ибгъэхьэ щIэмыхъунур сыт сабийхэр, студентхэр, спорт школхэм зыщызыгъасэхэр, пенсэм щысхэр, «Спартак-Налшыкым» зэгуэр щыджэгуахэр? Абыхэм гъусэ яхуэхъунущ тумэнитхур ихьэпщIэу къызэмыхьэлъэкIыну я благъэхэр, ныбжьэгъухэр, гъунэгъухэр.
Налшык и «Спартак» стадионыр зэрынэщIыр зыкъомкIэ и зэранщ ди футболистхэм хамэу я лъахэм зыкъызэрыщалъытэжыр. КърикIуэри нэрылъагъущ: мы зэхьэзэхуэм щыщу я деж щрагъэкIуэкIа зэIущIи 7-м къриубыдэу «Спартак-Налшыкыр» 2-м щытекIуауэ аращ. НэгъуэщI щIыпIэхэм ди командэр хуэдитIкIэ щынэхъыфIащ. Абы куэдым урегъэгупсыс.
Турнир таблицэм къызэригъэлъагъуэщи, зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъхэр я стадионхэм щытрагъэгушхуэурэ зи очко бжыгъэм хэзыгъахъуэхэращ. «Чайка»-ри, «Урожай»-ри, «Волгарь»-ри я деж зэи къыщыхагъэщIакъым икIи яхуэфащэу япэ увыпIищыр зэрапхъуащ. Налшык щафIэкIуэда очко 14-р яIэжатэмэ, ди щIалэхэри абыхэм яхэтыфынут.
Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм
Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 - 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щыгуащIэщ гъуащхьауэхэм я зэпеуэр. Абы бжьыпэр щызыIыгъыр адыгэ щIалэхэращ.
Зыкъомрэ пашэныгъэр иутIыпщакъым «Спартак-Налшыкым» и пашэ Мэшыкъуэ Хьэчим. ИужькIэ ар къызэринэкIащ премьер-лигэм хэт Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-м Краснодар и «Урожай»-м бэджэнду ирита ди лъахэгъу Къалмыкъ Амур. Зыхэта зэIущIэ 15-м абы топи 10 и хьэрхуэрэгъухэм щахудигъэкIащ. Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм Хьэчим иджыпстукIэ щыеплIанэщ.
Псори зэхэту «Спартак-Налшыкым» щыщу футболисти 10 мы зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ. Мис ахэр: Мэшыкъуэ Хьэчим топи 6 дигъэкIащ (зэIущIэ 14-м хэтащ), Бацэ Къантемыр - 4 (13), Бажэ Амир - 4 (16), Мэшыкъуэ Ислъам - 3 (9), Шаваев Магомед - 2 (7), Хьэгъур Къантемыр - 1 (5), Ольмезов Артур - 1 (8), Тебэрды Тимур - 1 (10), Машэжь Ратмир - 1 (15), Салахетдинов Инсар - 1 (15).
НэхъыфIым дыпэплъэу
Зэхьэзэхуэр зэрызэпагъэуа зэман кIыхьым къриубыдэу «Спартак-Налшыкым» зэхъуэкIыныгъэфIхэр щыщыIэну догугъэ. Псом япэрауэ ар ехьэлIащ мылъкукIэ къызэгъэпэщыным. Иужь илъэсхэм а Iуэхур екIакIуэ зэпытщ икIи гъэ къэс ахъшэу трагъэкIуадэм хагъэщIурэ къокIуэкI. Иджы республикэм и унафэщIхэр щахъуэжакIэ абы и лъэныкъуэкIи гугъэфIхэр щыIэщ.
«Спартак-Налшыкыр» куэд щIауэ пщIэрэ щIыхьрэ зиIэ гупщ. Абы хуэфащэщ япэ дивизионым нэхъ мыхъуми зыкъыщигъэлъэгъуэну - иджыпстукIэ зыхэтыр лъахъшэIуэщ. Дыщыгугъынщ нэхъапэм зыкъыщIэзыгъакъуэу щытахэм къагъэзэжу командэм и мыхьэнэр къаIэтыжыну.

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: