Кавказ Ищхъэрэм и курортхэм зыужьыныгъэщIэ ягъуэтынущ

Мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIа инвестицэ зэхыхьэшхуэм нэхъ зыубгъуауэ хэтахэм ящыщщ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэр. Абы къыхилъхьа проект нэхъыщхьэхэр теухуащ «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэм 2019 - 2021 гъэхэм зегъэужьыным.

Шэшэн Республикэм щыIэ «Ведучи» курортым и инвестицэ проектхэм япкъ иткIэ зи фIагъыр «вагъуищ» хъу хьэщIэщ, унагъуэ щхьэхуэхэм зыщагъэпсэхуну унэ мыинхэр, апхуэдэу хьэщIэщ цIыкIухэр ящIын хуейщ, псори зэхэту цIыху 750-м ятещIыхьауэ. Апхуэдэу абы хэтынущ хьэщIэу зэуэ 150-рэ щызэхуэсыфын центр. Мы проектхэм сом мелард 1,6-рэ хуэдиз текIуэдэну къабжащ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «Iуащхьэмахуэ» курорт-рекреацэ комплексым зегъэужьынымкIэ етIуанэ лъэхъэнэм хиубыдэу уней инвесторхэм хуагъэлъэгъуащ бгы-лыжэ, сату инфраструктурэм хиубыдэ ухуэныгъэхэр, сыхьэт къэс цIыху мини 3 къезышэкIыфын кIапсэ гъуэгу, зи фIагъкIэ «вагъуитI» - «вагъуитху» хъу хьэщIэщхэр, унагъуэ щхьэхуэхэм зыщагъэпсэхун унэхэр, ресторанхэр, спорт хьэпшыпхэр щащэ тыкуэнхэр. Псори зэхэту а ухуэныгъэхэм сом мелард 21-м щIигъу текIуэдэнущ.
Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыIэ «Архъыз» турист-рекреацэ комплексым хиубыдэу инвесторхэм яухуэ хъунущ километри 3 зи кIыхьагъ, сыхьэт къэс цIыху 1200-рэ къезышэкIыфын кIапсэ гъуэгу, лыжэкIэ къыщажыхь гъуэгуу абы егъэщIылIахэр, метр 3170-рэ зи лъагагъ Абиширэ-Ахубэ бгым тет ресторан. Апхуэдэу инвесторхэм хуагъэлъэгъуащ курортым хиубыдэ Дуккэ турист къуажэм зегъэужьыныр, абы псори зэхэту цIыху мини 7-м щIигъу зыщIэхуэну иджырей комплексхэр щыщIыныр. А инвестицэ лотхэм сом мелард 18,2-рэ хуэзэнущ.
«Мы гъэм дэ инвесторхэм яхуэдгъэлъэгъуащ курорту щым - илъэс япэкIэ къызэIуаха «Ведучи» курортым, илъэситху лъандэрэ тэмэму лажьэ «Архъыз» курортым, ди хэкум и бгы-лыжэ спортым зегъэужьыным зи тхыдэр лIэщIыгъуэ ныкъуэ лъандэрэ пыщIа «Iуащхьэмахуэ» курорт цIэрыIуэм щрагъэкIуэкI хъуну ухуэныгъэхэр», - жиIащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн.
УнафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ проектхэр къыщыхахым ябгъэдэлъ зэфIэкIымкIэ зэхуэмыдэ инвестор псори зыпэлъэщын лэжьыгъэхэр щыIэн зэрыхуейр. Сом мелуан 500-м нэблагъэ зи уасэ, текIуэдар илъэсищым иужькIэ къэзылэжьыжыфыну ухуэныгъэхэр зытращIыхьар езы щIыналъэхэм щыIэ бизнесырщ, абы нэхърэ нэхъ лъапIэхэр икIи текIуэдар илъэси 7-м иужькIэ къэзылэжьыжыфыну хьэщIэщхэмрэ текIуэдар илъэс 12-м иужькIэ къэзылэжьыжыфыну ухуэныгъэхэу бгы-лыжэ инфраструктурэм хиубыдэхэр федеральнэ инвесторхэм, финанс гупхэм ятещIыхьащ. «Абы къыхэкIыу дэ дыщогугъ Кавказ Ищхъэрэ турист кластерым и проектхэр гъэзэщIэным уней инвестору нэхъыбэ къыхыхьэну, апхуэдэу щыщыткIэ, бюджет инвестицэхэри нэхъ пасэу къэлэжьыжа хъуну»,- жиIащ абы
ТIымыжь Хьэсэн къыхигъэщхьэхукIащ мы лэжьыгъэхэр езыгъэкIуэкIынухэм - экономикэ щIыналъэ хэхам и статус зрата инвестор псоми законодательствэм щыубзыхуа льготэхэр зэратехуэр. Абыхэм ящыщщ экономикэ щIыналъэ хэхам хиубыдэу абыхэм пщIэншэу инженер-техникэ сетхэм зыпащIэ зэрыхъунур, щIы Iыхьэхэр ставкэ нэхъ гъэмэщIахэмкIэ зэман кIыхьым тещIыхьауэ бэджэнду зэрыратынур, налогхэм я лъэныкъуэкIэ зэрыхудачыхынур. Экономикэ щIыналъэ хэхам щагъэзэщIэну проектхэр псоми я фIыщIэкIэ процент 20 - 30-кIэ нэхъ пуду щытынущ.
Фигу къэдгъэкIыжынщ Кавказ Ищхъэрэм хиубыдэ турист-рекреацэ экономикэ щIыналъэ хэхахэм я резиденту 34-рэ зэратхар. Зи заявкэхэр эксперт советым къыхиха компаниеу аргуэру тIум апхуэдэ статус иратынущ, зыхуеину тхылъымпIэхэр хьэзыр хъуа нэужь. Экономикэ щIыналъэ хэхахэм я резидентхэм псори зэхэту проектхэм трагъэкIуэдэнущ сом мелард 24,4-рэ.

«Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: