Армеец ныбжьыщIэхэм я щIыналъэ зэхуэс

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм къыщызэIуахащ ар­меец ныбжьыщIэхэм я урысейпсо ­жы­лагъуэ зэщIэхъееныгъэм и IV щIыналъэ слётыр. Абы ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджакIуэ ныб­жьы­щIэу 100-м щIигъу зэщIэ­хъее­ныгъэм хагъэхьащ.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Поделиться: