Мамхэгъым и ехъулIэныгъэ

Алыдж-урым  бэнэкIэ

1999 - 2001 гъэхэм къалъхуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ Владимир къалэм щызэхэтащ. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъу Мамхэгъ Хьэбас.

Къэралым и щIыпIэ куэдым къикIа бэнакIуэхэм зэпэщIэтыныгъэ удэзыхьэх икIи гуащIэ къагъэлъагъуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абыхэм къахэжаныкIащ Мамхэгъ Хьэбас. Килограмми 130-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж адыгэ щIалэм жэз медалыр щызыIэригъэхьащ.

ТЕМЫР Дисанэ.
Поделиться: