«Спартак-Налшыкым» хэтахэм кубокыр яIэрохьэ

Футбол

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и ветеранхэм я щIымахуэ кубокым ехьэлIа зэхьэзэхуэр иджыблагъэ иухащ. Абы текIуэныгъэр щызыIэрагъэхьащ «Спартак-Налшыкым» хэтахэм.

Мы махуэхэм ди республикэм зыщызыгъэпсэху тренер цIэрыIуэ Красножан Юрэ и унафэм щIэта «Спартак-Налшыкым», зэманыфIми хуэдэу, хъарзынэу зыкъигъэлъэгъуащ икIи и хьэрхуэрэгъу псори хигъэщIащ. Финалым ар щефIэкIащ «Вольный Аул» командэм.
КIэух зэIущIэм и пэщIэдзэращ бэнэныгъэ гуащIэ щекIуэкIар. Зи Iэзагъыр нэхъ лъагэ «Спартак-Налшыкым» адэкIэ хуэмурэ тепщэныгъэр иубыдыпащ. И хьэрхуэрэгъухэм жэуапыншэу топиплI худигъэкIри, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и ветеранхэм я кубокыр абы зыIэригъэхьащ. А зэIущIэм щэнейрэ къыщыхэжаныкIащ Хьэбылэ Алим - аращ зэхьэзэхуэм и футболист нэхъыфIуи къалъытар.

ХЬЭТАУ Ислъам.
Поделиться: