Жьыщхьэ махуэхэр

Мазае мазэм Бахъсэн районым щыпсэу цIыхуищым я юбилейр ягъэлъэпIащ.

Абыхэм ящыщ Хъуран Феня Псыхъурей къуажэм щыIа, «Большевик» колхозым илъэс куэдкIэ щылэжьащ, лэжьыгъэм и ветеранщ, тылым и лэжьакIуэщ.
И илъэс 90-р игъэлъэпIащ Къулъкъужын Ищхъэрэ жылэм щыпсэу Нартокъуэ Мэзыкъуэ. И ныбжьыр илъэс 12-м иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ, дзэм къулыкъу щищIащ. Бынитху иIэщ, къуэрылъху-пхъурылъхуу 10, абы къатепщIыкIыжауэ 12.
 Юбилей иIащ Кыщпэк къуажэм щыщ Бэч Хьэсанш. Дзэм къулыкъу щищIэну ираджэхукIэ ар пэщIэдзэ классхэм щригъаджэу школым щылэжьащ. Тырныауз дэт «Молибден» комбинатым щыIащ, и лэжьыгъэфIым къыпэкIуэу фIыщIэ тхылъ тхуэнейрэ къыхуагъэфэщащ. 1979 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым къыбгъэдэкIыу «Лэжьыгъэм и ветеран» медалыр къыхуагъэфэщащ. Зы къуэрэ пхъуищрэ ипIащ.
Юбилярхэм къэралым, республикэм, щIыналъэм и унафэщIхэр зэрехъуэхъур яжриIэжащ Бахъсэн районым и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Заур.
Узыншагъэ быдэ, гукъыдэж, дэрэжэгъуэ яIэну дэри дохъуэхъу зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэхэм.

 

ЧЫЛАР Аринэ.
Поделиться: