Дзэлыкъуэ щIыналъэр илъэс 95-рэ зэрырикъур Iэтауэ ягъэлъэпIащ

Дзэлыкъуэ щIыналъэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Iэтауэ ягъэ­лъэпIащ.

Жьыуэ щIадзащ махуэшхуэм зыхуагъэ­хьэзырыным. ЕгъэджакIуэхэм школакIуэ цIыкIухэр ящIыгъуу къекIуэлIащ, хьэщIэхэр къызэхуэсыху Iэнэхэр щагъэуващ ЩэнхабзэмкIэ унэм, библиотекэм, щIыбым щаухуа пщыIэ цIыкIухэм. Зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэр екIуэкIынути, абыхэми щIадзащ.
 ЗэIущIэр зэкIэ къызэIуамыхами, цIыхухэр зэплъыныр куэд дыдэ хъурт. Дзэлыкъуэ щIыналъэм и блэкIар къызыщыгъэлъэгъуэжа плIанэпэ ягъэхьэзырат. Абы итт районым и япэ унафэщIу щытам и деж къыщыщIэдзауэ нобэм къэсыху ар ефIэкIуэным зи гуащIэ хэзылъхьа  лэжьакIуэхэм я сурэтхэр.  КъищынэмыщIауэ, къуажэ библиотекэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзырат районым и тхыдэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэхэр.
Дзэлыкъуэдэсхэм махуэ лъапIэмкIэ ехъуэхъуну, я гуфIэгъуэр даIыгъыну махуэшхуэм къэкIуат Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Парламентым и унафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым, министерствэхэм, Жылагъуэ палатэм я лIыкIуэхэр, щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, Ставрополь крайм къикIа хьэщIэ лъапIэхэр.
ЩэнхабзэмкIэ унэм къыщызэхуэсат щIыналъэр ефIэкIуэным зи гуащIэ хэзылъхьа, щIыхь зыхуэфащэ нэхъыжьыфIхэр, нобэкIэ а хъугъуэфIыгъуэхэр зыIэту, зыгъэбагъуэу, зыгъэдахэу щIыналъэм ит IуэхущIапIэхэм, мэкъумэш хозяйствэм я лэжьакIуэхэр,  хьэрычэтыщIэ цIыкIумрэ ику итымрэ я лIыкIуэхэр.  
ЗэIущIэр къызэIуихащ щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан:
- Дрогушхуэ ди цIыхухэр нэшхуэгушхуэу, хабзэ яхэлъу, зэчиифIэу, гугъуехьым щымышынэу, мамыру зэрыпсэум. Дропагэ ди щIыналъэм къыщыхъуа цIыху щэджащэхэм. ТщIэнрэ длэжьынрэ дгъуэту, дызэгурыIуэу, зы унагъуэшхуэм хуэдэу допсэу.  Нэхъыжьхэм едгъэжьа Iуэхум пащэну, щапхъэ ттрахыурэ адэкIи ди щIыналъэм и цIэр фIыкIэ ягъэIуу, ирагъэфIакIуэу псэуну дащогугъ къыдэкIуэтей щIэблэм.  Нобэрей махуэр псоми угъурлы Тхьэм тхуищI, фIы Тхьэм къытхудигъакIуэ!
- Дзэлыкъуэ районым и зэфIэувэныгъэр, и зыужьыныгъэр къыгуэхыпIэ имыIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхыдэм епхащ.  НобэкIэ ар зыхуей хуэзэ, щIыуэпсым и ресурсхэмкIи, мэкъумэш, турист-рекреацэ, щIэныгъэ зэфIэкIхэр зыбгъэдэлъ, езым и гъэтIылъыгъэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр зиIэж ди щIыналъэ нэхъыфIхэм ящыщщ. Фи цIэр фIыкIэ сыт щыгъуи вгъэIуу, фи щIэблэр граждан, хэкупсэ гъэсэныгъэм щIэфпIыкIыу, адрей щIыналъэхэм факъыкIэрымыхуу фыпсэуну сыфхуохъуахъуэ, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
Дзэлыкъуэм щIэныгъэ, узыншагъэ, мэкъумэш, нэгъуэщI IэнатIэхэмкIи  зиужьын папщIэ зи къарурэ зи зэманрэ емыблэжахэми, иджыпсту апхуэдэ гуращэ зиIэу IэнатIэ пэрытхэми, къызэрыгуэкI цIыхухэми хъуэхъу псалъэхэмкIэ захуигъэзащ Егоровэ Татьяни.
ЩIыпIэ самоуправленэм зиужьыным, щIыналъэм хиубыдэ жылэхэм заузэщIыным, «КъБР-м и Муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я советым» (АСМО) жыджэру зэрыдэлажьэм, апхуэдэуи къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ зэрырикъуар зэрагъэлъапIэм къыхэкIыу КъБР-м и Муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я советым и тхьэмадэ Маслов Николай щIыналъэм къыхуигъэфэщащ АСМО-м и щIыхь тхылъыр.
ЦIыхухэм хьэлэлу зэрадэлажьэм, лэжьыгъэ купщIафIэ иригъэкIуэкIхэм папщIэ Джатэ Руслан къыхуагъэфэщащ Урысей Федерацэм и щIыналъэзэхуаку комитетым и щIыхь тхылъыр.
Апхуэдэу Дзэлыкъуэ щIыналъэр ефIэкIуэным телэжьа, иджыпстуи абы егугъу цIыху зыбжанэ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI щытхъу тхылъхэмкIэ ягъэпэжащ.
Хъуэхъу псалъэхэр зэфIэкIа нэужь къызэхуэсахэр ирагъэплъащ щIыналъэм и зыужьыныгъэр, ипэ махуэхэм щегъэжьауэ ди нобэм къэсыху, къызыхэщыж видеотеплъэгъуэм.   
АдэкIэ гуфIэгъуэм пащащ махуэшхуэм хуагъэхьэзыра концерткIэ.  Пшыхьыр ягъэдэхащ ди уэрэджыIакIуэхэу Хьэрэдурэ Динэ, Зеущэ Iэуес, Ташло Алий, Даур Иринэ, Текуев Амур, ГъукIэ Ислъам, Къуэдз Алим, пшынауэ ныбжьыщIэ Жыгун Эдуард сымэ. Дзэлыкъуэ щIыналъэм и гимныр жаIащ уэрэджыIакIуэхэу Ташло Алийрэ Зеущэ Iэуесрэ. ЩIыналъэр илъэс 95-рэ зэрырикъум папщIэ Ныр Надирэрэ Тембот Арсенрэ зэдатха «Сыщалъхуауэ Дзэлыкъуэ щIыпIэ» уэрэдыр япэу утыку ирихьащ уэрэджыIакIуэ Къуэдзокъуэ Алим.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться: