НОБЭ

Компьютерхэмрэ абыхэм илъ хъыбархэмрэ хъумэным и дунейпсо махуэщ
Унагъуэ псэущхьэхэм я дунейпсо махуэщ
1571 гъэм Къэбэрдей пщы уэлий Идар Темрыкъуэ (Марие и адэр) дунейм ехыжащ.
1609 гъэм Галилей Галилео Мазэм и щхьэфэм и япэ картэр зэхигъэуващ.
1794 гъэм урыс дзэзешэ цIэрыIуэ Суворов Александр генерал-фельдмаршал цIэр къыфIащащ.
1876 гъэм урыс электротехник, дзэ инженер, хьэрычэтыщIэ Яблочков Павел япэу трансформатор зэрызэпкърилъхьам и щыхьэт патент къратащ.
1922 гъэм РСФСР-м хыхьэу къызэрагъэпэщащ Шэшэн автономнэ областыр.
1939 гъэм совет-фин зауэм щIидзащ.
1968 гъэм Гагарин Юрий и Дыщэ медаль ягъэуващ.
1993 гъэм УФ-м и Президент Ельцин Борис и унафэкIэ Урысейм и гербу къащтэжащ щхьитI зыфIэт бгъэм и теплъэр зытетыр.
Америкэм щыщ тхакIуэ, журналист Твен Марк къызэралъхурэ илъэси 183-рэ ирокъу.
Инджылызым и премьер-министру, зыхъумэжыныгъэмкIэ министру щыта, Нобель и саугъэтым и лауреат Черчилль Уинстон къызэралъхурэ илъэси 144-рэ ирокъу.
Адыгей обкомым и япэ секретару лэжьа, СССР-м и консул нэхъыщхьэу Болгарием илъэсиблкIэ щыIа Бэрзэдж Нухь къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр Жылокъуэ Зинаидэ къыщалъхуа махуэщ.
Театрымрэ киномрэ я актёр цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Невинный Вячеслав къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
Совет телевиденэм нэтынхэр щезыгъэкIуэкIыу щыта, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Жильцовэ Светланэ и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
КъШР-м щыщ къулыкъущIэ, япэ класс зиIэ къэрал чэнджэщэгъу, ЩIДАА-м, МАИ-м, МАДЕН-м я академик, РСФСР-м и цIыхубэ депутату щыта Темыр Умар и ныбжьыр илъэс 86-рэ ирокъу.
Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Балъкъыз Вячеслав и ныбжьыр илъэс 43-рэ ирокъу.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ, къешх-къесу щыщытынущ. Махуэм хуабэр 1 градус, жэщым щIыIэр 1 градус щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Шы хьэху уэсэпс трагъахэркъым.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также: