«Ажалыр щащэр жыIэ!»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо Iуэхум и япэ Iыхьэм щIидзащ.

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм щекIуэкIащ 2019 гъэм гъатхэпэм и 11 - 22-хэм екIуэкIыну «Ажалыр щащэр жыIэ!» Iуэхум щытепсэлъыхьа зэIущIэ.
КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIащи, хабзэ хъуауэ, Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэр зытеухуар хабзэм къемызэгъыу наркотикхэкIхэр зэращэ-къызэращэхум, ахэр зрахьэлIэным пэщIэтынырщ. Мыхьэнэшхуэ иIэщ наркотикым итхьэкъуахэм чэнджэщ иратыным, абыхэм сымаджэщхэм щеIэзэным теухуа лэжьыгъэ мы Iуэхум къызэрызэщIиубыдэм. НаркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным зэрыпэщIэт лэжьыгъэм хэлъхьэныгъэ хуащI Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэхэу КъБР-м щыIэм, Узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я  IуэхухэмкIэ министерствэхэм я лIыкIуэхэм
ЦIыхухэр «дзыхь зрагъэз» телефонхэм псалъэу а Iуэхум къызэщIиубыдэхэм ехьэлIа упщIэхэр, щхъухьым епха гугъуехьхэр къызэнэкIыным зэрыхуэщхьэпэн жэрдэмхэр къыхалъхьэ, наркотикхэр хабзэм къемызэгъыу зэрызэблагъэкIым теухуауэ хъыбар ирагъащIэ хъунущ.
КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм фигу къегъэкIыж мы Iуэхур щекIуэкI пIалъэм и мызакъуэу, сыт хуэдэ зэманми фыпсалъэ зэрыхъунур, фызыгъэпIейтейм теухуауэ.
«Дыхь зрагъэз» телефонхэр:
КъБР-м щыIэ МВД - (8662) 49-50-62, (8662) 40-49-10 (плъыр часть); Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэ - (8662) 75-27-54, (8662) 77-93-89; ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министерствэ - (8662) 42-28-23; КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и «Наркологие диспансер» къэрал IуэхущIапIэ - (8662) 44-17-83.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: