Инал Нэху

XV лIэщIыгъуэм Адыгэ (Шэрджэс) феодальнэ къэралыгъуэ къызэзыгъэпэща, адыгэ пщы къудамэхэм я къежьапIэу щыта тепщэ Iущщ.

Инал Нэху адыгэхэмрэ абазэхэмрэ зэгуигъэхьэри, зы унафэм щIэт къэрал къызэригъэпэщауэ щытащ. Абы къищта унафэщIэхэм япкъ иткIэщ Шэрджэс хэкум ефIэкIуэн зэрыщIидзар.
Пщы Инал «Нэху» цIэ лейр къыдокIуэкI, абы къытехъукIахэм «ИналыкъуэкIэ» йоджэ. Пщым Алыхьым и нэфI къыщыхуауэ къалъытэрт, IуэхущIэ щыщIадзэкIэ и цIэр къраIуэмэ, къехъулIэнуи гугъэхэрт.
 Пщы Инал лъабжьэ зыхуэхъуа пщы лIакъуэ зыбжанэ щацIыху Урысейм: Бэчмырзэхэ, Бекович-Черкасскэхэ, ХьэтIохъущокъуэхэ, Мысостхэ, Къетыкъуэхэ,  къинэмыщIхэр.

 

Поделиться: