Япэ Iыхьэр зэфIокI

«Iуэху щызэфIах Урысей» зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэпэщауэ, Налшык щыIэ ЩIалэгъуалэ бизнес-школым тхьэмахуэ зыбжанэ хъуауэ щокIуэкI ди щIыналъэм щылажьэ университетхэм я студентхэм папщIэ егъэджэныгъэ щхьэхуэхэр. Мы махуэхэм зэфIокI абыхэм я япэ Iыхьэр. Школым къыщызэрагъэпэща семинархэмрэ тренингхэмрэ ятеухуауэ щытащ хьэрычэтыщIэ Iуэхухэр зэрыбублэнум.

ЩIалэгъуалэ бизнес-школым лэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс II мэхъу. А проектым ипкъ иткIэ щIэныгъэ зэзыгъэгъуэтхэм нэхъыбэу яхэтыр КъБКъУ-м, КъБКъМУ-м, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым щеджэ щIалэгъуалэращ. А бизнес-школым къыщащтэ щыIэщ курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щIэс еджакIуэ зэчиифIэхэри. Мыгъэрей егъэджэныгъэхэр мазае мазэм яублащ. Ахэр тхьэмахуэ бжыгъэкIэ щекIуэкIащ КъБКъУ-м. Проектыр къызыхуэтыншэу зэфIэхынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым зиужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэри. Абы и IэщIагъэлIхэр бизнес-школым екIуалIэхэм ядэIэпыкъуащ бизнес проект зэмылIэужьыгъуэхэр гъэхьэзырынымкIэ.
Проектым и куратор, «Iуэху щызэфIах Урысей» зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Гузеевэ Индирэ зэрыжиIэмкIэ, хабзэ хъуауэ, егъэджэныгъэм хыхьэр бизнес зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэ нэхъ жыджэрхэращ. Ахэр зыщыщыр ди республикэм и закъуэкъым, атIэ Урысей Федерацэм и нэгъуэщI щIыналъэхэми къокI.
- ЩIалэгъуалэ бизнес-школыр хьэрычэтыщIэ Iуэхум ухуезыгъаджэ социальнэ проект нэхъыфIхэм халъытащ, - жеIэ Гузеевэм. – Абы къыхэкIыу дэ ди мурадщ а Iуэхум адэкIи пытщэну. Егъэджэныгъэхэм зедгъэубгъунурэ, абы къыхэтшэнущ щIалэгъуалэм я мызакъуэу, нэгъуэщI цIыхухэри. Къапщтэмэ, унэгуащэу щытыныр хьэрычэтыщIэ IуэхукIэ зэзыхъуэкIыну мурад зыщI бзылъхугъэхэр а Iуэхум хуедгъэджэнущ.
Проектым къызэщIиубыдэ егъэджэныгъэхэр Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхащ. Абы екIуалIэхэм япэщIыкIэ ядж хьэрычэт Iуэху къызэбгъэпэщыным епха теориер. А еджэныгъэхэр тхьэмахуэ махуэхэм йокIуэкI, студентхэр лъэпощхьэпоуншэу кърихьэлIэфын папщIэ. А Iыхьэм къриубыдащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым зиужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэм проект управленэмрэ мониторингымкIэ и къудамэм и пашэ Теунэ Маринэ къызэджа лекцэхэр. Абы студентхэр щыгъуазэ хуищIащ хьэрычэтыщIэ Iуэхум и лъабжьэхэм, менеджментымрэ маркетингымрэ, рекламэмрэ жылагъуэм пыщIэныгъэ зэрахуиIапхъэмрэ я мардэхэм.
ЛэжьапIэ IэнатIэ нэхъ тыншу къызэрыбгъуэтыным, уней Iуэху зэрыбублэным, «лэжьакIуэ – унафэщI» зэхущытыкIэр тэмэму зэрыбубзыхуным епхат «Iуэху щызэфIах Урысей» зэекгухьэныгъэм хэт, бизнес-тренер, бизнес-школым и чэнджэщакIуэ Шкиревэ Жаннэ и проектыр. «РЕСО-Гарантия» акционер зэгухьэныгъэм и тренер ДыщэкI Алим иригъэкIуэкIа дерсхэм студентхэр зыщыхуагъэсащ езыхэм яхуэдэ хьэрычэтыщIэхэм зэрадэлэжьэну щIыкIэхэм, дзыхь зыхуэщIыпхъэхэмрэ сакъыу зыхущытыпхъэмрэ зэрызэхагъэкIынухэм, гупу зэдэлэжьэным иIэ мыхьэнэри зыгурагъаIуэу.
Егъэджэныгъэхэм я етIуанэ Iыхьэм къриубыдэу студентхэр хуэзэнущ хьэрычэтыщIэ зыбжанэм, апхуэдэуи зэлэжьыну проектхэр ябзыхунущ, бизнес-планхэр ягъэхьэзырынурэ къэпщытакIуэхэм я пащхьэм ахэр щыпхагъэкIыжынущ.
Бизнес-школыр къэзыуххэм, шэч хэмылъу, къахэкIынущ ди республикэм и хьэрычэтыщIэ лъэщ хъунухэр.

 

КЪАРДЭН Маритэ.
Поделиться: