Дунейм щыхъыбархэр

ЗыгъэпIейтей Iуэху гуэрхэр щыIэмэ

УФ-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ и министерствэм арэзы щытехъуакъым адэ-анэхэм гу зылъатэ ныкъусаныгъэхэр къыщагъэлъагъуэ, егъэджакIуэхэмрэ школым щыеIуящIэхэмрэ щхьэкIэ щытхьэусыхэ хъуну интернет-хэщIапIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ цIыхухэм къыхалъхьа жэрдэмым.

Апхуэдэ хуитыныгъэ иратмэ, щытыкIэр зи нэIэм щIэтын хуей IуэхущIапIэхэр, школхэм я администрацэхэр, хабзэхъумэхэр хэмыту адэ-анэхэм я Iуэху еплъыкIэ къудейм тещIыхьауэ щытынкIэ хъунущ курыт еджапIэхэм къыщекIуэкIхэр. ИкIи щхьэж зэрыфIэнэхъ захуэм, езыхэм нэхъ тэмэму къызэралъытэм хуэдэу щытыкIэр зэрахьэкIыныр, зыгуэр ягъэкъуэншэныр зыхуэIуа щыIэкъым.
КIэлъыплъакIуэ органхэм я къалэнхэр адэ-анэхэм ягъэзэщIэныр мытэмэму икIи апхуэдэ къэбгъэхъу мыхъуну къыщалъытащ министерствэм. Абыхэм къыхагъэщащ, гуныкъуэгъуэ яIэмэ, зыгъэпIейтей Iуэху гуэрхэр щыIэмэ, адэ-анэхэм, щIыналъэ унафэщIхэм я мызакъуэу, езы министерствэми занщIэу зыхуагъазэ зэрыхъунур.

ЦIыху 39-рэ щIохъуэпс президент къулыкъум

Дызэрыщыгъуазэщи, мы гъэм гъатхэпэм и 31-м Украинэм щекIуэкIынущ зи чэзу президент хэхыныгъэхэр. Я Конституцэм зэрыщыубзыхуам ипкъ иткIэ, апхуэдэ унафэ къищтащ къэралым и Радэ Нэхъыщхьэм.

ИлъэситхукIэ лэжьэну хуиту къэрал унафэщIыр хахри, а пIалъэр щиухым деж цIыхухэм дзыхь зрагъэзыр къагъэнэIуэн щхьэкIэ къыкIэлъыкIуэ IэIэтыр йокIуэкI. Абы гъэщIэгъуэну зыри хэлъкъым. ГъэщIэгъуэныр а къулыкъум увыну мы гъэм цIыху 39-рэ зэрыхущIэкъунурщ. Ар нэщэнэфIу, къэралым демократиер зэрыщытепщэр къигъэлъагъуэу арауэ къэплъытэ хъунукъым дауи, атIэ щыхьэт зытехъуэр Украинэм щытыкIэр зэрыщымыщIагъуэрщ. Апхуэдиз цIыху лъэныкъуэ зырызкIэ еIэным къэралыр фIым зэрыхуимышэнури гурыIуэгъуэщ.
Хэт сыт хуэдиз цIыхум Iэ хуаIэтынкIэ хъунуми кIэлъыплъ политологхэм къызэралъытэмкIэ, мазитI хъуауэ бжьыпэр иIыгъщ артист, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI Зеленский Владимир – абы зэкIэ и телъхьэщ Iэ зыIэтынухэм я процент 25-м нэблагъэр. Абы къыкIэлъыкIуэ Тимошенкэ Юлие дзыхь ирагъэз зэупщIахэм я процент 18,3-м. Украинэм и иджырей президент Порошенкэ Пётр иIыгъыр ещанэ увыпIэрщ – процент 16,8-м къалъытэ абы къэрал унафэр иджыри илъэситхукIэ IэщIэлъ хъуну.

Нобэ

Жейм и дунейпсо махуэщ
ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
Тюленым и шырыр хъумэным и дунейпсо махуэщ
Беларусь Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ - я Конституцэм и махуэщ. Ар 1994 гъэм Белоруссием и Совет нэхъыщхьэм къищтащ.
1892 гъэм Инджылызым щыщ хьэрычэтыщIэ Холдинг Джон «Ливерпуль» футбол командэр къызэригъэпэщащ.
1917 гъэм Урысейм ПIалъэкIэ лэжьэну правительствэ къыщызэрагъэпэщащ.
1927 гъэм ДнепроГЭС-р ухуэн щIадзащ.
1938 гъэм Сауд Хьэрыпым и щIыналъэм щIыдагъэ япэу къыщагъуэтащ.
1939 гъэм нацист Германием Чехословакиер иубыдащ.
1946 гъэм СССР-м хыхьэ республикэхэм я ЦIыхубэ комиссархэм я советхэр Министрхэм я Совет жиIэу зэрахъуэкIащ.
1984 гъэм Рыбинск къалэм и цIэр Андропов жиIэу зэрахъуэкIащ. 1989 гъэм абы аргуэру Рыбинск фIащыжащ.
1990 гъэм Горбачёв Михаил СССР-м и президент къулыкъум пэрыуващ, къэралым и цIыхубэм хьэлэлу яхуэлэжьэну тхьэ зэриIуэм теухуа дауэдапщэр екIуэкIащ.
1880 гъэм къалъхуащ Адыгэхэм я цIыхубэ лIыхъужь Къылыш СулътIан-Джэрий.
1913 гъэм къалъхуащ Адыгей драматург, актрисэ, критик Натхъуэ Долэтхъан.
1924 гъэм къалъхуащ Совет тхакIуэ цIэрыIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Хэку зауэшхуэм хэта, Лениным и цIэр зезыхьэ саугъэтыр, СССР-м и Къэрал саугъэтыр (тIэунейрэ) зыхуагъэфэща Бондарев Юрий. «Освобождение» киноэпопее цIэрыIуэм и сценарийр зытхауэ щытар аращ.
1924 гъэм къалъхуащ Совет актёр, СССР-м и цIыхубэ артист, Станиславскэм и цIэр зезыхьэ саугъэтыр, СССР-м и Къэрал саугъэтыр (тIэунейрэ) зрата Самойлов Владимир.
1927 гъэм къалъхуащ теленэтынхэр езыгъэкIуэкIыу щыта, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шиловэ Аннэ.
1930 гъэм къалъхуащ Физик цIэрыIуэ, академик, Нобель и саугъэтым и лауреат, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэр зрата, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зрата Алфёров Жорес.
1934 гъэм къалъхуащ Иорданием и профсоюз лэжьакIуэу щыта, Амман дэт Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ, Хьэшимит къэралыгъуэм и сенатор Къардэн Самир.
1937 гъэм къалъхуащ Совет тхакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ, УФ-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Распутин Валентин.
1974 гъэм къалъхуащ Урысейм Псым хэлъэнымкIэ и федерацэм и вице-президент, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп джэгухэм тIэунейрэ я чемпион хъуа Саутин Дмитрий.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 3 - 4, жэщым градус 1 - 2 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Iыхьлы делэ напэтехщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

14.12.2018 - 08:07 Нобэ
22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
19.04.2019 - 08:09 МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР
23.01.2019 - 08:10 Нобэ