Махуэшхуэм и щIыхькIэ

ЩэкIуэгъуэ мазэм и етIуанэ Iыхьэм тохуэ Студентхэм я дунейпсо махуэр. Ар Iэтауэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы щекIуэкIащ щIалэгъуалэр куэд лъандэрэ зыпэплъа «Виват, студент!» зэпеуэр. Ар нэхъыбэу зытеухуауэ щытар кино гъуазджэм и дуней телъыджэращ.

КъБКъУ-м игъэува «Оскар Виват» саугъэтым щIэбэныну утыкум къихьат университетым щеджэ щIалэгъуалэм ящыщу акъыл жан, артистагъ зыбгъэдэлъ, хэлъэт зиIэ зыбжанэ. Абыхэм хуабжьу егугъуу зыхуагъэхьэзыращ зэпеуэм, ауэ щыхъукIи, я къалэн нэхъыщхьэм - еджэным - а Iуэхур зыкIи зэран хуамыгъэхъуу. ТхьэмахуитI-щыкIэ зызыгъэхьэзыра щIалэгъуалэр утыкум къыщихьам, гурыIуэгъуэ хъуакIэт иджырей студентхэр зэчий зэмылIэужьыгъуэ куэд зыбгъэдэлъ цIыхуу зэрыщытхэр. Пэублэ псалъэм и ужькIэ, абыхэм ящыщ дэтхэнэми къызэхуэсахэм ирагъэлъэгъуащ езыхэм траха фильм кIэщI цIыкIу. КъыкIэлъыкIуэу ахэр щызэпеуащ «Дыгъэр псоми зэхуэдэу къыттопсэ» зыфIаща Iыхьэм. ИтIанэ утыку кърахьащ я «Творческэ унэ лэжьыгъэр».
Дэтхэнэ студентми игъэхьэзыра лэжьыгъэр апхуэдизу гъэщIэгъуэнт, хьэлэмэтт икIи купщIафIэти, абы еплъхэми къэпщытакIуэхэми къахухэмыхыну къыпщыхъурт пашэныгъэр зыхуагъэфэщэнур. Бекъул Иринэ игъэзэщIа къафэм апхуэдизу удихьэхырти, къыпщыхъурт утыкум итыр КъуэкIыпIэ къэрал гуэрым щыщ пщащэу. Пресли Элвис фIыуэ зылъагъу псори «зэуэ къиукIащ» ВакъащIэ Мухьэмэд, абы и «Wearethe Champions» уэрэдыр зыхэщIэгъуэу жиIэри. Алтуев Рустам и дэIэпыкъуэгъу гупыр щIыгъуу Гарри Поттер зыпащIыжу интермедие джэгуащ. Къэшэж Рустам утыкум щызылъэгъуам, ар Чаплин Чарли дыдэу фIэкIа зэрищIэн дунейм теттэкъым. Скрипкэм IэкIуэлъакIуащэу еуа Къэшэж Дианэ бгъэдэлъ зэчий лъагэри куэдым яфIэгъэщIэгъуэнащ. Бозий зэшыпхъухэм ягъэлъэгъуа «Бэным къыдэIукI макъхэр» теплъэгъуэм абы кIэлъыплъахэм я псантхуэхэр игъэтхытхат. ГушыIэныр зи щIасэ АфIэунэ Мартин утыкум къызэрихьа теплъэгъуэхэм зэпеуэм кърихьэлIахэм я псэр игъэсабырыжащ икIи дэрэжэгъуэ къаритыжащ.
А псоми набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъа къэпщытакIуэ гупыр, еджапIэ нэхъыщхьэм и IэщIагъэлIхэр, студент зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр зыхэтыр, пэжу, гугъу дехьащ, ауэ, итIани, яхулъэкIащ фIыхэм я фIыжыр ягъэбелджылыну икIи ар утыкум кърашэну. «КъБКъУ-м и суперстудент» цIэр фIащри, абы щыхьэт техъуэ статуэткэри тыгъэ хуащIащ университетым ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ физкультурэ-спорт егъэджэныгъэмкIэ и институтым (ИППиФСО) и студенткэ Къэшэж Дианэ. КъБКъУ-м ИнформатикэмкIэ, электроникэмрэ робототехникэмкIэ и институтым (ИИЭиР) и студент Алтуев Рустам къэпщытакIуэхэри пшыхьым кърихьэлIахэри зэдэарэзыуэ хуагъэфэщащ зэпеуэм и саугъэт хэхар. Зэхьэзэхуэм хэта адрей студентхэми иратащ фIыщIэ тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ. Апхуэдэу фIыщIэ ин хуащIащ пшыхьыр езыгъэкIуэкIа студент акъыл жанхэу, гушыIэрейхэу Мусуков Ильясрэ ХъутIэ Зурабрэ.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться:

Читать также:

20.02.2019 - 08:03 Хьэрэ-Кхъуэрэ
03.04.2019 - 08:02 ГъэщIэгъуэнт
20.02.2019 - 08:03 Iуащхьэхэр