Саугъэт нэхъыщхьэр къалъысауэ

Мэхъэчкъалэ и «Россия – моя история» тхыдэ паркым щекIуэкIащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я япэ тхылъ фестивалыр. Абы къыщызэIуахащ Тарки-Тау 2020/2021 тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. Зэхыхьэм саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм.
Зэхыхьэм тхылъ пщIы бжыгъэхэр ягъэлъэгъуащ, тхылъеджэхэр тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ щаIущIащ, Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ республикэхэм я тхылъ тедзапIэхэм я унафэщIхэр зэпсэлъащ.
Москва и политехникэ университетым и унафэщI Хохлогорская Екатеринэ зи пашэ, щэнхабзэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэхэр зыхэта къэпщытакIуэ гупым Урысейм ис лъэпкъхэм я тхылъ фестивалым и иужьрей махуэм къагъэлъэгъуащ тхылъ къыдэзыгъэкI IуэхущIапIэ нэхъыфIхэмрэ абыхэм я лэжьыгъэхэмрэ.
КъэпщытакIуэхэм саугъэт нэхъыщхьэр зэдэарэзыуэ хуагъэфэщащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм. Фестивалым и дамыгъэ нэхъыщхьэр лъагъэсащ абы къыхалъхьа «Библиотека избранного» серием. Мы гъэм къыдагъэкIын щIадзами, абы хагъэхьа лэжьыгъэ щхьэпэхэм къызэщIрагъэубыдащ Кавказ Ищхъэрэм и тхылъеджэхэр нэхъыбэу зыщIэупщIэ лэжьыгъэхэр икIи том I6 дунейм къыдагъэкIыну хунэсащ. Серием хагъэхьа тхылъхэр лIэужьыгъуиплIу зэщхьэщокI: «Дэфтэрхэр зи лъабжьэхэр», «Художественнэ тхыгъэхэр», «ЦIыхубэ тхылъхэр», «Бестселлер».
Тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм щIэупщIэ щиIащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ том щэщI хъууэ къыдагъэкIа «Кавказ» серием. Лъэпкъ литературэхэр къэралым къыщезыгъэцIыхуныр зи жэрдэмыр Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэрщ. Фестивалым иджыри къыпащэну, ар гъэ къэс къызэрагъэпэщыну я мурадщ. КъыкIэлъыкIуэ зэхыхьэхэр Тэтэрстанымрэ Удмуртиемрэ щрагъэкIуэкIынущ.
- Гуапэщ фестивалыр къыхэзылъхьахэм ди лэжьыгъэхэм гулъытэ зэрыхуащIар. «Библиотека избранного» къыдэкIыгъуэм щIэупщIэшхуэ иIэщ. Абы хэдгъэхьащ тыкуэнхэм куэд щIауэ щамыгъуэтыж, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа, Къармокъуэ Мухьэмэд и IэдакъэщIэкI «Щихухэр иджыри мэкI», КIэрашэ Тембот и «Шу закъуэ», Шинкубэ Багърэт и «Последний из ушедших» романхэр, - жеIэ Котляров Виктор.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: