Къуажэхэр зыхуей хуэгъэзапхъэщ

Бахъсэн щIыналъэ

Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэ.
Къуажэ администрацэхэм я унафэщIхэр зрагъэблэгъа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ куейм хиубыдэ жылэхэм я къэбзагъэм гулъытэ хуэщIын зэрыхуейм. Абы  теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Уэйт Анатолий. КъулыкъущIэм зэрыжиIамкIэ, щIышылэм и 1-м щыщIэдзауэ кIэрыхубжьэрыхухэр дэзышыр «Экологистикэ» ООО-ращ. ДэшыпщIэр яубзыхуащ, лэжьыгъэр зэтраублакIэщ. Арами, Уэйтым къыхигъэщащ цIыхухэм щIыпIэ-щIыпIэкIэ щызэтракIутэ куэншыб идзыпIэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ зэрымыхъур.

- Псыхъуэхэр, кхъэхэр, гъуэгу Iуфэхэр, сату щIапIэхэр, уеблэмэ уэрамыщхьэхэр кIэрыхубжьэрыху идзыпIэ ящIыжащ цIыхухэм. Сыт хуэдизу дегугъуми, дапэлъэщыркъым, - жиIащ абы.
Уэйтым и псалъэхэм щыхьэт техъуэ сурэтхэмрэ видео теплъэгъуэхэмрэ къагъэнэхуа нэужь, Балъкъызым жиIащ икIэщIыпIэкIэ мы хьэдэгъуэдахэм и Iуэху зэрахуэну.
- КIэрыхубжьэрыхухэр щызэхуахьэс щIыпIэ хэхахэм я закъуэ мыхъуу, хабзэм къемызэгъыу адэкIэ-мыдэкIэ щызэтралъхьэхэри зыхуей хуэгъэзапхъэщ. КъищынэмыщIауэ, ди цIыхухэм быдэу епсэлъапхъэу  къызолъытэ. КъагурыгъэIуэн хуейщ ар къызэремыкIур, узыншагъэмкIэ зэранышхуэ зэрыпылъыр. ЩIыуэпсым дыхуэмысакъмэ, къыдэфыкIыжынущ абы лей етхыр, - къыхигъэщащ Iэтащхьэм.
ЗэIущIэм щыжаIащ цIыхухэм я кIэрыхубжьэрыхухэр езыхэм дашыж мыхъуу, ар зи къалэн  «Экологистикэм» къыхуэгъэнэн зэрыхуейр, хуэфэщэн пщIэ щIату.

Чылар Аринэ. Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI.
Поделиться: