Гуапагъэрэ гущIэгъурэ

 ПсапащIэм и махуэр дуней псом щагъэлъапIэ мэлыжьыхьым и 13-м икIи абы и пэ къихуэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и администрацэм и лэжьакIуэхэр щыIащ Налшык дэт сабий унэм.

 ЩIэныгъэ къэхутэныгъэхэмрэ инновацэ лэжьыгъэмкIэ управленэм, стратегие зыужьыныгъэмкIэ управленэм, секретариатым я лэжьакIуэхэм сабийхэр зэрыджэгуну хьэпшыпхэр, унэм зэрыщIэтыну вакъэхэр, IэфIыкIэхэр здахьащ.
 Мы унэм щапI зы илъэсым щегъэжьауэ илъэсиблым нэс зи ныбжь сабийуэ адэ-анэ зыщхьэщымытыжхэр, апхуэдэу, зэры­ныкъуэдыкъуэм къыхэкIыу къэзылъхуахэм хыфIадзахэр.

Сенич Михаил.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.07.2018
10.07.2018
09.07.2018
05.07.2018