Зыгъэгушхуэт, нэгузыужьт

 «Нарт Хэку», «Жьэгу», «Пэрыт» адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм Налшык дэт Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм мэлыжьыхьым и 11-м щрагъэкIуэкIа псапащIэ пшыхьыр Сирием, нэгъуэщI къэралхэм къи­IэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм защIэгъэкъуэным хуэгъэзат.

 Хуабжьу Iэтауэ къызэгъэпэща хъуа зэхыхьэр къызэIуахащ икIи ирагъэкIуэкIащ Къэбэрдей къэрал драмэ теат­рым и артист пажэ, республикэм щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахь­мэдрэ КъБКъУ-м филологиемкIэ и факультетым адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и къудамэм щеджэ Мокъуэ ­Лаурэрэ.
 ЗэIущIэм и пэщIэдзэм псалъэ иратащ Хэкужьым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къэзыгъэзэжа Атиллэ Аскэр. 
- ПсапащIэ Iуэхур къезыхьэжьахэм, ар мыбдежым щезыгъэкIуэкIыну гупыж зыщIахэм фIыщIэ ин яхуэфащэщ. Мыпхуэдэ Iуэхум и лъапIагъыр, и мыхьэнэр дэ, нэгъуэщI къэрал ­къиIэпхъукIыжахэм, зыхэдмыщIэу, къыдгурымыIуэу щыткъым. Тхьэш­хуэм къищынэмыщIа, ди щIэгъэ­къуэныр хэкурысхэрщ, гукъыдэж къыдэзытри ахэращ, - жиIащ абы. 
 Пшыхьыр къафэрэ уэрэдкIэ ягъэ­дэхащ республикэм и артист пажэхэм, сабий-ныбжьыщIэ ансамблхэм. 
Япэу утыкум къихьащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Лосэн Тимур зи пашэ «Бзэрабзэ» гупыр, уэрэд­жы­IакIуэ Iэзэ ДыщэкI Артур ящIыгъуу. 
- Мыбы ещхь псапащIэ пшыхь ­Атиллэрэ дэрэ илъэс зыбжанэ ипэкIэ Тыркум и къалащхьэ Истамбыл щедгъэ­кIуэкIауэ щытащ. Абыи цIыхур Iуву   къекIуэлIат. Мыпхуэдэ Iуэху дахэхэм мыр къыпызыщэщи, къыдэ­хъулIэну, къыщызэхуэсахэм фIыкIэ дигу къи­нэжыну Тхьэм къыщIигъэкI, - къыхигъэщащ Лосэн Тимур, я уэрэд жыIэкIэм, макъамэ къишыкIэм къы­зэхуэсахэр щIагъэдэIун щIамыдзэ ипэ. 
 Пасэрей пшыналъэу зэпагъэ­джэж­хэм зэманым декIу ежьуукIэр кIэ­щIэтыжу, ди лъэпкъ щэнхабзэм, ­гъуазджэм и щэхухэм уахэзыгъэ­гъуазэ гъэзэщIэкIэт а пщыхьэщхьэм дызыщIагъэдэIуахэр «Бзэрабзэ»  гу­пым  хэт артистхэм. 
 Къыхэгъэщыпхъэщ зэхыхьэм зыкъыщызыгъэлъэгъуа къэфакIуэ, уэ­рэджыIакIуэ псоми, зэрахузэ­фIэкI­кIэ, пшыхьыр зэрагъэдэхар, къызэ­хуэ­сахэр зэрагъэгушхуэным, къызэ­рыдахьэхыным зэрыпылъар. 
 Концерт программэр, зэрызэхэугъэува и лъэныкъуэкIэ, хуабжьу куп­щIафIэт икIи нэгузыужьт. Къы­зэ­хуэ­сахэм ар ягу зэрырихьар къагъэнаIуэрт нэшхуэгушхуагъэу я нэгум щIэтымрэ Iэгуауэ инкIэ артист къэс зэрыпежьахэмрэ. Уэрэдхэм я нэхъыбапIэр нэгъуэщI къэралхэм щып­сэу ди лъэпкъэгъухэм я деж щаусахэрат. 
 Утыкур ягъэбжьыфIащ пшынауэхэу Иуан БетIал Жыгун Эдуард, ­Къуныжь Тимур, уэрэджыIакIуэхэу Тхьэгъэлэдж Светланэ, Хьэкъул ­Оксанэ, Лъашэ Альберт, Бэч Азэ­мэтрэ Беслъэней Ре­натэрэ, ГъукIэ Ислъам, ШыкIэбахъуэ Ислъам, ­гушыIэным, зыпыщIыжыным хуэIэзэ  Дым ­Эльдар сымэ, нэгъуэщI­хэми. Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэ, зи ныбжьыр илъэс 11-м хыхьа Уэтей Хьэзем, и шыкIэпшынэр езым игъэбзэрабзэу, уэрэд жиIащ. 
 Къызэхуэсахэм псом хуэмыдэжу ягу дыхьащ, Iэгуауэ ини хуаIэтащ «Шагъдий», «Шэрджэс», «Къэбэрдей» сабий-ныбжьыщIэ къэфакIуэ ансамблхэм, дунейпсо зэпеуэ зэ­мылIэужьыгъуэхэм бжьыпэр щызыу­быдахэм. 
 Зэхыхьэм къекIуэлIат Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэзыгъэуIу советым и Iэтащхьэ Къалмыкъ Жылэбий, «Къэббалъкъаудит» фирмэм и уна­фэщI ГуэбэщIыкI Жантемыр сымэ, нэгъуэщIхэри. 
 Концертым кърихьэлIахэм Сирием, нэгъуэщI къэралхэм къикIыжу зи Хэку къэзыгъэзэжахэм папщIэ ахъшэ зэхуахьэсащ. 
 ПсапащIэ пшыхьыр зэхуащIыжащ ПащIэ Бэчмырзэ Хэкум, адыгэ лъэпкъым хуэгъэза, хъуэхъу дахэу зэхэлъ и усэмкIэ.

Тхыгъэри сурэтхэри КЪУМАХУЭ Аслъэн ейщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018