«Ажалыр щащэр жыIэ!»

 Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ урысейпсо Iуэхугъуэм и япэ Iыхьэу республикэм щекIуэкIам къри­кIуахэр щызэхалъхьэжащ КъБР-м щыIэ  МВД-м Наркотикхэр зэрызэ­рагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм (УНК).

 КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм къызэри­тамкIэ, школакIуэхэу, IэщIагъэ щы­зрагъэ­гъуэт курыт, нэхъыщхьэ ­еджапIэхэм я студентхэу мин 15-м щIигъу екIуэлIащ республикэ УНК-м, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ, Узыншагъэр хъумэ­нымкIэ ми­нистерствэхэм я лэжьа­кIуэхэм къы­зэрагъэпэща зэIущIэхэм. Нарко­манием, медицинэм къы­щамы­гъэсэбэп наркотикхэкIхэмрэ акъы­лыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ пэ­Iэ­щIэ щIыным ­теухуауэ ирагъэ­кIуэкIащ Iуэху 620-рэ.
 Къэпщытэныгъэ 427-рэ щрагъэ­кIуэкIащ балигъ мыхъуахэмрэ ­щIа­лэгъуалэмрэ куэду щызэхуэс щIы­пIэхэм, апхуэдэуи щIапщы­ты­кIащ псэу­пIэхэр, транспорт, нэгу ­зегъэужьыпIэ, сату IуэхущIапIэхэр. 
 КъБР-м щыIэ МВД-м, нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм республикэм щып­сэухэм къабгъэдэкIыу къаIэ­ры­хьащ хъыбари 111-рэ, абыхэм япкъ иткIэ уголовнэ Iуэху 57-рэ къаIэтащ, хабзэм къемызэгъыу ящэ наркотикхэкI килограмм 1,4-рэ къытрахащ.
 Къэпщытэныгъэхэр ирагъэ­кIуэ­кIащ наркотикхэр игъэкIыным ехьэ­лIа щIэпхъаджагъэхэр зэралэ­жьам къыхэкIыу мызэ-мытIэу суд зыт­ращIыхьахэм ятеухуауэ. Абыхэм къызэщIаубыдащ цIыху 773-рэ. Суд зытращIыхьахэу, учётым щытхэу ­919-м епсэлъащ, къытрагъэзэжу ­щIэпхъаджагъэ ямылэжьыным ­хуаущийуэ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018