Бахъсэндэсхэм бжьыпэр зыIэрагъэхьэ

 Республикэм футболымкIэ и чемпионатым ещанэ джэгугъуэр щы­зэ­хэтащ. Абы иужькIэ бжьы­пэр зыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нэгъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м. 

 Бахъсэндэсхэм ирагъэблэгъат илъэситI ипэкIэ я командэцIэр зэра­хъуэж­рэ зи Iуэхухэр мыщIагъуэж къэхъундэсхэр. Абы­хэм я зэхуаку иджы зэ­пэщIэты­ныгъэ гуэри дэ­лъауэ пху­жы­Iэнукъым икIи кIэух ­бжы­гъэм нэхъ щыхьэт ­ухуейкъым - «Авто­­зап­часть»-м тхуэнейрэ ­«Керт»-м и гъуэр хигъэ­щIащ, хьэщIэхэм ар зэи яхузэ­фIэкIакъым.
 Бахъсэндэсхэм я за­къуэщ зэхьэзэхуэм и пэ­щIэдзэ джэгугъуищым зы очкои зыфIэмыкIуэдар. Тхьэ­махуэ ипэкIэ абы бжьыпэр дэзыгуэша «Ло­гоВАЗ»-м ерагъкIэ и лъэр Нарткъалэ кърихыжауэ аращ. ЩIыпIэ «Нарт»-м ­Бабугент къикIахэм топищ яхудигъэкIащ, ауэ езыми апхуэдиз дыдэрэ и жагъуэ къащIащ.
 Куэдым хуамыгъэфэща Iуэхугъуэ Тэрч къалэм къы­щыхъуащ. Нэгъабэрей зэ­хьэзэхуэм и дыжьын медалхэр зылъыса щIыпIэ командэр и стадионым къы­щыхигъэщIащ мы гъэм гуп нэхъыщхьэм хыхьагъащIэ «Ислъэмейм». 
 Нартан щытекIуащ «Со­юз»-р. Абы и фIыгъэкIэ ар етIуанэ увыпIэм къыщы­хутащ. Сэрмакъдэсхэм я лъэ­быдагъыр къы­кIэ­лъы­кIуэ джэгугъуэм игъэунэ­хунущ, Бахъсэн и «Авто­запчасть»-р кърагъэблэгъэнущи.
 Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и пэщIэдзэ зэIущIэхэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Къундетей» (Шэджэм) - «Бедик» (Арщыдан) - 3:1, «Нартан» (Нартан) - «Союз» (Сэрмакъ) - 1:2, «Хьэ­тIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) - «Шэрджэс» (Шэджэм) - 1:0, «Родник» (Псынэдахэ) - «Псыкуэд» (Псыкуэд) - 3:2, «Нарт» (Нарткъалэ) - «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - 3:3, «Автозапчасть» (Бахъсэн) - «Керт» (Къэхъун) - 5:0, «Тэрч» (Тэрч) - «Ислъэмей» (Ислъэмей) - 2:3, «Налшык» (Налшык) - «Малка» (Малкэ) - 4:2.
 КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм щызэIущIэнущ «Шэр­джэс» - «Родник», «ХьэтIохъущыкъуей» - «Тэрч», «Керт» - «Ислъэ­мей», «Бедик» - «Нартан», «Ло­гоВАЗ» - «Малка», «Псы­куэд» - «Налшык», «Со­юз» - «Автозапчасть», «Нарт» - «Къундетей» коман­дэхэр.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ