ЗэфIагъэкIар мымащIэми, къапэщытыр нэхъыбэжщ

КъБР-м туризмэм зыщегъэужьы­нымкIэ туроператорхэмрэ турагентст­вэхэмрэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм щы­тепсэлъыхьащ республикэм и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм. 

Зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Iэтащ­хьэмрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэу ­КъБР-м и Парламентымрэ суд органхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, хабзэгъэув Iэ­натIэм ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмрэ хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэмкIэ и комитетым и унафэщI Iэпщэ Заур, депутатхэр, республикэм Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэхэр, ди щIы­налъэм турист IэнатIэм щыпэрытхэр, ­КъБР-м и Парламентым и ЩIа­лэгъуалэ палатэм хэтхэр.
 Мы зэманым республикэм щыIэщ турист-рекреацэ мыхьэнэ иIэу, зи зыужьы­ныгъэкIэ зэхуэмыдэ щIыпIэу 11. Абыхэм ящыщщ «Iуащхьэмахуэ лъапэ» комплексыр, федеральнэ тхылъхэм иратха Бальнеологие курортыр, «Джылы-Су», «Аушыджэр», «Тамбукъан» зыгъэхъужы­пIэхэр, «Безенги» альпинист IуэхущIапIэр, «Шэджэм псыкъелъэхэр», «Гуэл ­щхъуантIэхэр», «Нарзан къыщIэжыпIэхэм я тIуащIэ» зыплъыхьыпIэхэр, «Балъкъэр Ипщэ», «Шэджэм Ипщэ» археологие-турист кIуапIэхэр.
 КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и унафэщI Бэрэгъун Арсен зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщхьэхукIащ туризмэр ­Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм лъэщу зезыгъэужь и IэнатIэхэм зэращыщыр. Ар республикэм езы щIыуэпсым кърита и фIыгъуэщ. Иужьрей илъэсхэм ди щIыналъэм къыхуоблагъэ Урысейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм, нэ­гъуэщI къэралхэм къикI спортсменхэр, зы­зып­лъыхьыну, зыщызыгъэпсэхуну къа­кIуэ­хэр.
 Бэрэгъуным и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, нэгъабэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щы­Iащ цIыху мин 450-м нэблагъэ. Ар 2016 гъэм елъытауэ проценти 7-кIэ нэхъыбэщ. Мы зэманым республикэм щолажьэ турист IуэхущIапIэу 44-рэ, абыхэм ящыщу 5-р туроператорщ. 
 КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и ­министерствэм и гъусэу республикэм и Парламентым спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым мы зэманым игъэхьэзыращ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм турист лэжьыгъэр зэрыщыгъэувам и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым халъхьэну зэ­хъуэкIыныгъэхэм я проект. Ахэр нэхъыщ­хьэу зыхуэгъэзар къэралым турист IэнатIэр зэрызэригъэкIуэнум и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэрщ. ЗэхъуэкIыныгъэхэм лэ­жьыгъэр ирагъэфIэкIуэнущ», - къыхигъэщхьэхукIащ Бэрэгъун Арсен. Абы къы­зэхуэсахэр къыхуриджащ Iуэ­хум щхьэтечу тепсэлъыхьыну. 
 ЗэIущIэм щедэIуащ «Эльбрус Элевейшн», «КавказСкиТур» ТК, «Вагъуэзэшибл» ООО-хэм, «Чегем-тур» ИП-м я Iэ­щIа­гъэлIхэм жаIахэм.
 «Эльбрус Элевейшн» ООО-м и лIыкIуэ НэщIэпыджэ Заур тепсэлъыхьащ лэ­жьыгъэм зыщрихьэлIэ гугъуехьхэм. Нэхъыбэу и гугъу ищIащ хьэщIэхэр рес­публикэм и гъунапкъэ щIыпIэхэм щы­кIуэкIэ абы теухуауэ хуит зыщI тхылъхэр яIы­гъын зэрыхуейм. 
 ЗэIущIэм къыщыхагъэщхьэхукIащ хамэ къэралыбзэхэмкIэ ягъэхьэзыра хъыбар­егъащIэ тхыгъэхэр яIэн зэрыхуейр, республикэм и хьэщIэщхэр зэманым къигъэувхэм зэремыкIужыр, абыхэм щагъэзащIэ  курорт-турист Iуэхутхьэбзэхэр фIагъ и лъэныкъуэкIэ иджырей мардэхэм къызэримытIэсэжыр, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкIхэр IэнатIэм зэрыщымащIэр.
 Къызэхуэсахэм къыхагъэбелджы­лы­кIащ туристхэм я шынагъуэншагъэр нэхъ сакъыу къызэрагъэпэщын зэрыхуейр (пса­лъэм папщIэ, Шэджэм, Шэрэдж къуэ­ладжэ зэвхэм щыдыхьэкIэ).
 «Вагъуэзэшибл» турист компанием и лIыкIуэ Фроловэ Дарье жиIащ КъБР-м щащIэ турист Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ куууэ хэIущIыIу ящIын зэрыхуейр. «Дэ дызэ­рыгушхуэн диIэщ - ди щIыуэпсыр, къыддекIуэкI хабзэхэр, ди шхыныгъуэхэр. Ди деж къакIуэхэр абыхэм дедгъэхьэх щхьэ мыхъурэ? Псалъэм папщIэ, балъкъэр дэлэным, адыгэ къафэм, нэгъуэщIхэми», - къыхигъэбелджылыкIащ абы.
 Бэрэгъун Арсен къиIэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и туроператорхэмрэ турагентствэхэмрэ я зэгухьэныгъэ къызэгъэпэщыным и Iуэхур. Къызэхуэсахэм ар даIыгъащ. 
 Курортхэмрэ туризмэмкIэ министерствэм и къудамэм и унафэщI Къэжэр Анзор яжриIащ республикэм туризмэм ехьэ­лIа и беягъэхэр зыхуэдизыр убзыхуным хуэгъэза унафэ щхьэхуэ, ­КъБР-м и Правительствэм къызэрищтар. 
 ЗэIущIэм хэтахэм къыхагъэщхьэхукIащ туризмэм зрагъэужьын папщIэ, абы егъэ­щIы­лIа IэнатIэ псори егъэфIэкIуэн, Iуэхум инвестицэхэр халъхьэн, хьэрычэтыщIэ лэ­жьыгъэ мащIэмрэ курытымрэ зрагъэу­жьын зэрыхуейр.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ