Проектхэр къыщащтэ, зэхъуэкIыныгъэхэр щыхалъхьэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительст­вэм и зэIущIэ мэлыжьыхьым и 12-м зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ премьер-министр Мусуков Алий. 

 Зэхыхьэм Iуэхугъуэ 20-м нэблагъэ къыщаIэтащ. Ахэр теухуауэ щытащ щIыналъэ бюджетыр зэрагъэзащIэм, финансхэр зэ­рызэрагъакIуэм и фIагъым, бжьыхьэ-щIымахуэ гъэплъыгъуэ лъэхъэнэм кърикIуа­хэм, къат куэду зэтет унэхэм я пщIантIэхэр зэ­Iузэпэщ щIыным ехьэлIауэ зэфIагъэкI­хэм, май махуэшхуэхэр зэрагъэлъэпIэнум зэрызыхуагъэхьэзырым. 
 ЗэIущIэм къыщащтащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр федеральнэ дотацэхэмкIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ къыхалъхьа проектыр. Абы тету, накъыгъэм и 1-м щыщIэ­дзауэ, IэнатIэ пэрытхэм я мазэ улахуэр сом мин 11.163-рэ и кIэ къихуэнукъым. А унафэм ипкъ иткIэ, УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм до­тацэхэр трагуэшащ, бюджет лэжьакIуэхэм я лэжьапщIэм хухахын папщIэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым а Iуэхум ехьэлIауэ сом ­мелуани 119,3-рэ къыхуаутIыпщынущ. 
 КъБР-м щIы Iуэхумрэ, мылъку зэхущы­тыкIэхэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Уянаев Таймураз и псалъэм къыхигъэщащ республикэм и къэрал мылъкум къыхэкIыу, Кичмалкэ, Псынэдахэ къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэхэр Дзэ­лыкъуэ районым и муниципальнэ мылъкум зэрыхагъэхьэжыр. Апхуэдэу, КъБР-м и къэрал мылъкум иратыжащ «Гуэл щхъуантIэхэр» пансионат, «Узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэ «Шэрэдж» лагерь, «Башиль», «Шэджэм» ООО-хэм я акцэ псори, «Долина нарзанов» турбазэм и мылъкур. Нэхъапэм а IуэхущIапIэхэр «Налшык» ООО-м и мылъкум хыхьэу щытащ, абыхэм я акцэхэм я процент 70-р республикэм и къэрал мылъкум щыщу.
 Зэхыхьэм къыщащтащ инвестицэ, инновацэ Iуэхухэм зегъэужьыным теухуауэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрымрэ Тверь облас­тымрэ я правительствэхэр, КъБР-м и Правительствэр, УФ-м и Сату-промышленнэ палатэр, «КъБР-м и сату-промышленнэ палатэ» зэгухьэныгъэр зэрызэдэлэжьэну зэгурыIуэныгъэхэм ехьэлIа проектитIыр. 
 КъБР-м IэнатIэншэхэр щыгъэмэщIэным и IуэхукIэ, республикэ бюджетым къыхэ­кIыу лэжьапIэ Iумытхэм хухах субсидиехэр зэратыну чэзухэр яубзыхуащ. КъБР-м лэ­жьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэ­пэщынымрэ социальнэу хъумэнымкIэ и ­министр Тюбеев Альберт зэрыжиIамкIэ, федеральнэ бюджетым къыхэкIыу республикэм сом мелуан 73-рэ къыхуэкIуащ, IэнатIэншэхэр ирагъэджэн, нэгъуэщI IэщIагъэхэр, щIэныгъэ гуэдзэнхэр ирагъэ­гъуэтын, лэжьакIуэхэр я IэнатIэм хагъэ­гъуэзэн папщIэ. ХьэрычэтыщIэхэм сом мин 200-м нэблагъэ иратынущ. Зэпеуэм япэ щрагъэщынущ щIалэгъуалэмрэ ныкъуэ­дыкъуэхэмрэ IэнатIэкIэ къызэзыгъэпэщхэм. Ещанэ унэтIыныгъэр - мы гъэм еджапIэ къэзыухахэм ящыщу предприятэхэмрэ организацэхэмрэ я лэжьыгъэм зыщыха­гъэ­гъуазэ мазищым улахуэ етынырщ. Министрым жиIащ щIалэгъуалэм зыкъагъэлъэгъуэн, IэнатIэ увын и лъэныкъуэкIэ ар зэ­ры­IэмалыфIыр. 
 КъБР-м и Правительствэм и унафэкIэ, Тырныауз къыщIэхыпIэхэр зэтеублэжыным и IуэхукIэ лэжьакIуэ гуп къызэрагъэпэщащ. 
 Республикэм и Правительствэм зэриубзыхуам тету, гъэплъыгъуэ лъэхъэнэр мэ­лыжьыхьым и 16-м зэхуащIыжынущ. Премьер-министрым район Iэтащхьэхэр къы­хуриджащ дунейр уэфI зэрыхъужар къагъэ­сэбэпу а унафэр ягъэзэщIэну.
 ПсэупIэ хуэныкъуэ ветеранхэм, ныкъуэ­дыкъуэхэм, сабий ныкъуэдыкъуэ зыпI унагъуэхэм я бжыгъэр 510-рэ мэхъу. Федераль­нэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 12-рэ мин 920-рэ 2018 гъэм хухахащ а Iуэхум.
 «Иджырей къалэ зэIузэпэщ къызэгъэ­пэщын» республикэ программэм зэхъуэ­кIыныгъэхэр халъхьащ. 2018-2022 гъэхэм абы и гъэзэщIэным сом зы мелард текIуэ­дэнущ. Абы щыщу федеральнэ бюджетым щыщ субсидиеу сом мелуан 913-рэ ­къагъэсэбэпынущ. Мылъкум и Iыхьэ щанэр хухахынущ къат куэд хъу унэхэм я пщIантIэхэр егъэфIэкIуэным. 2018 гъэм Бахъсэн, Прохладнэ, Тырныауз, Тэрч къалэхэм зэ­Iузэпэщ щащIыну апхуэдэ объектхэр къагъэлъэгъуащ. 
 ЩIыналъэхэр егъэфIэкIуэным теухуа муниципальнэ программэхэр Налшык, Прох­ладнэ, Бахъсэн къалэхэм, республикэм и нэгъуэщI щIыналъэ 14-м щагъэзэщIэным сом мелуани 192-рэ хухахащ (сом мелуани 174,9-р федеральнэ бюджетым щыщщ). Мылъкур щIыналъэхэм трагуэшащ абыхэм щыпсэу цIыхухэм я бжыгъэм елъытауэ. Апхуэдэу, республикэ бюджетым къыхэкI субсидиехэр иратащ къуажэ школхэм спортым зыщыхуагъэсэну Iэмалхэр къыщызэ­рагъэпэщын папщIэ. 
 КъБР-м и Правительствэм и унафэкIэ, накъыгъэм и 1-мрэ накъыгъэм и 9-мрэ шы-спорт зэхьэзэхуэхэр Налшык къыщызэрагъэ­пэ­щынущ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм и щIыхькIэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.8

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ