Абы уриджэгу хъунукъым

 Дунейр езым и тепщэныгъэм щIэту зыкъэзылъытэж США-м аргуэру бзаджэнаджагъэ зэхищIыхьащ и жагъуэгъухэм яхибжэ къэралхэм ящыщ зым хуэгъэзауэ. Зи гугъу тщIыр, дауи, къызэрывгурыIуащи, куэд щIауэ зауэм и бэлыхьым хэмыкI Сириерщ. Иджы дыдэ абы и къалэ Думэ «томагавк» ракетэхэр ириутIыпщащ, Асад Башар а щIыпIэм химие Iэщэ къыщигъэсэбэпа хуэдэу щхьэусыгъуэ ищIри.

 Дуней псом елъагъу, езы Вашингтони, шэч хэмылъу, ещIэ ар зэрыпцIыр. Япэрауэ, Сирием химие Iэщэ иIэкъым - ипэIуэкIэ абы щыхьэт техъуащ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я IэщIагъэлIхэр. ЕтIуанэрауэ, щытыкIэ хьэлъэ дыдэм ихуа Сирием и унафэщIым ар иIауэ щытами, къигъэсэбэпыну ауэ жыжьэуи тегушхуэнутэкъым. Ещанэрауэ, химие Iэщэм и зэран екIауэ а къалэм зы цIыхуи къыщагъуэтакъым: къухьэпIэ журналист языныкъуэхэм траха кадрхэр зэрыпцIыр белджылы хъуакIэщ. 
 Сыт атIэ Вашингтон Сирием ракетэхэр ириутIыпщын хуей щIэхъуар? Мыбы щэху гуэри хэлъкъым, псори зэрыжаIэщи, ябзри ядыжащ. США-р есащ езым и Iуэху дуней псом и дэтхэнэ щIыпIэми щекIуэкIхэм хэлъ хуэдэу закъыфIигъэщIу. Мыбдежым дигу къыщыдгъэ­кIыжынщ Хорватиер диIыгъыу сербхэм бомбэхэр яхи­дзауэ зэрыщытар (абы лъандэрэ япэрейр Штат Зэ­гуэтхэм я бжьым быдэу щIэуващ, Косовэ къытрахри Албанием иратащ). ИужькIэ чэзур «къалъысащ» мыгъуэр зи мыгъуа Иракым, итIанэ Ливием, нэгъуэщIхэми. «Революцэ щхъуэкIэплъыкIэхэр» дунейм и къэрал зэ­мылIэужьыгъуэхэм щекIуэкIащ. Абыхэм къарикIуахэр псоми ялъагъу: лъыгъажэ, лъапсэих, къулейсы­зыгъэ… 
 Иджы Вашингтон илэжьахэр щыхьэт тохъуэ абы ­дунейпсо жандармым и фащэр зэримыхъуэжар. АрщхьэкIэ дэтхэнэ щIэпхъаджагъэми иIэщ ар адрейхэм къазэрыщхьэщыкI. Дамаск и бийуэ ялэжьахэри аращ. Урысейм и фIыгъэкIэ Сириер пэлъэщащ ар зыубыдауэ щыта «Ислъам къэралым» (Урысейм щыIэну хуит щащIыркъым - Ш. М.) США-м а террорист зэгухьэныгъэм и бийуэ илэжьа щыIэкъым. Хэбгъэзыхьмэ, Игил-м хуэдэу щIэпхъаджащIэу къилъытащ Урысейри. АрщхьэкIэ УФ-м, Тыркум, Ираным я егугъуныгъэкIэ Сириер хуит хъужащ. Пэжщ, Вашингтон иужькIэ епIэщIэкIащ ар езым и фIыгъэу къыщIригъэдзыну. Ари зэсауэ зытемыкI хабзэжьщ.
 И ужьрей удынхэмкIэ Штат Зэгуэтхэм ­къагъэлъэгъуэну я мурадыр сыту пIэрэ? Псом япэу президент Трамп Дональд хуеящ езыр унафэщI къэмылэнджэжу, лъэщу, жиIам темыкIыу закъыщигъэхъуну. А Iуэхум ­мы­хьэнэшхуэ иIэщ езым и дежкIэ: наIуэу зэрыщытщи, Трамп а къулыкъур хуэмыфащэу Iэрыхьауэ къалъытэ. Абы ныкъуэкъуэгъухэр щиIэщ Демократ партым хуэдэу езыр зыщыщ Республикэ партми. ЕтIуанэрауэ, езыр иджыри къэс хуабжьу зыхуэдзэлашхэу щыта КНДР-м жиIащ и ядернэ Iэщэр игъэтIылъыну (зэрыгурыIуэгъуэщи, езым къигъэувхэр къыхуащIэмэ), Корее Ипщэми Вашингтони епсэлъэну хьэзыру. Ар Вашингтон зыкIи зыхуэмей лъэбакъуэщ, итIанэ езым и дзэхэр Корее хытIыгу ныкъуэм щIыщыIэ щхьэусыгъуэр кIуэдыжынущ. Апхуэдэу щыщыткIэ мы щIыналъэр и кIэлъыплъыныгъэми щIэкIынущ. АтIэ, дунейм и кон­тинент псоми дзэ базэу 700-м щIигъу хэзыгуэша США-р абы сыткIэ хуей?
 МыукIытэу и кIэм нэблагъэу къыщIэкIынущ США-м сыт ищIэми къыщыхуэгъу зэманыр. Абы щыхьэт те­хъуащ Сирием и ПВО-м и къарухэм а къэралым ­ираутIыпща американ ракетэу 100-м щIигъум ящыщу 70 къызэрыраудыхар. Мыбдежым къыщыхэгъэщын ­хуейщ хьэрыпхэм зэрызахъумэжар Совет Союзым и лъэхъэнэм иратауэ щыта Iэщэхэр зэрыарар. 
 АрщхьэкIэ Вашингтон йохъу-йопкI. Трамп жиIакIэщ «зыхуагъэувыжауэ щыта къалэн псори зэфIагъэкIауэ». АрщхьэкIэ Урысейм и Iуэху бгъэдыхьэкIэр къимылъытэу зэрымыхъунур иджыри хэIущIыIу ищIыркъым. 
 УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб Нэхъыщхьэм и унафэщI Герасимовым къыхигъэщхьэ­хукIащ Сирием щыIэ урысей зауэлIхэм ящыщ зы нэхъ мыхъуми хэкIуадэмэ, а ракетэхэм я мызакъуэу, ахэр къызэрыкIа кхъухьхэмрэ кхъухьлъатэхэмрэ зэреуэнур. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, зэреуэнур Совет зэманым щыIа IэщэхэмкIэкъым. 
 Трамп Дональд езым и щхьэпсыншагъкIэ илэжьхэм дуней псор шынагъуэшхуэ зэрыхидзэр кIуэ пэтми нэхъ куууэ къагуроIуэ къухьэпIэм щыщ политикхэми цIыху къызэрыгуэкIхэми. Псалъэм и хьэтыркIэ США-м и ­пре­зиденту щыта Буш Джордж - нэхъыщIэм къы­хигъэщащ Трамп илэжьхэм я зэранкIэ дунейпсо мафIэс къэхъунымкIэ шынагъуэшхуэ къызэрыкъуэкIар.
 Америкэми Европэми я уэрамхэм дыхьащ Вашингтон зэхищIыхьхэмкIэ мыарэзыхэр. Абыхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ.

Шал Мухьэмэд.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ