Адыгэ ныпым и махуэр мэлыжьыхьым и 25-м ягъэлъапIэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэ­гъуалэ советым Адыгэ ныпым и махуэм ехьэлIа дауэ­дапщэхэр гъэ къэс Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щы­зэрегъэпэщ. Мы гъэм гуфIэгъуэ Iуэ­хухэр Налшык ­къалэм къыдэкIуэу ще­кIуэ­кIынущ республикэм и муниципальнэ ­район, къалэ, къуажэ куэдым.

 Мэлыжьыхьым и 25-м сыхьэт 14-м щегъэжьауэ Тэрч къалэм пасэрей адыгэ зэ­пеуэхэр къыщызэрагъэпэщынущ. Абы иужькIэ щэнхабзэмкIэ унэм и гупэм адыгэ джэгу щащIынущ. Апхуэдэ дыдэу а махуэр щагъэлъэпIэнущ Бахъсэн къалэми. Хьэ­тIо­хъущыкъуей къуажэм щызэхыхьэнущ «Адыгэ ныпым и махуэ» зэхуэсыр. Аруан ­къуажэм и школхэм щрагъэкIуэкIынущ «Адыгэ ныпыр си гум и гъуазэщ» дерсхэр. 
 Шэджэм къалэм щэнхабзэмкIэ и унэм и гупэм дежи адыгэ джэгу щызэхашэнущ. «Си ныпыр» зыфIаща зэхыхьэр Налшык  къалэм къыщызэрагъэпэщынущ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и деж.­ ­Анзорей къуажэм дэт «Курыт школ №1» муниципальнэ IуэхущIапIэм «Адыгэ ныпым и махуэ» дерсыр щекIуэкIынущ. Малкэ къуа­жэм и «Курыт школ №1» еджапIэми къы­щы­­зэрагъэпэщынущ мы махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэр. Прохладнэ къалэм щы­зэхыхьэнущ «Адыгэ ныпым и махуэ» гуфIэгъуэ зэIущIэр.
ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, 8-963-166-81-12 телефонымкIэ зыхуэвгъазэ хъунущ Лий Ланэ.

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ