ЩIалэгъуалэр залымыгъэм и бийщ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэ­кIащ «ЩIалэгъуалэр экстремист гуп­сысэкIэм и бийщ» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсыр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, КъБР-м Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щапэщIэтыным хуэгъэпса республикэ программэм ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща зэIущIэр куп­щIафIэу екIуэ­кIащ. 

 Зэхуэсым хэтащ КъБР-м экстремизмэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэ япыщIа лэжьыгъэхэр щIыпIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министр ­Къуэшы­рокъуэ Залым, КъБР-м и ­Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим, «Фи уна­гъуэм мамырыгъэр щытепщэу щры­рет» республикэ жы­лагъуэ зэгухьэныгъэм и пашэ Шыбзыхъуэ Сэфудин сымэ, КъБКъУ-м   и егъэджакIуэхэр, студентхэр. 
- Университетымрэ ди министерствэмрэ, хабзэ хъуауэ, хъарзынэу дызэдолажьэ нобэ утыку тщIа Iуэхум теухуауэ. Терроризмэмрэ дэрэ дяку дэлъ зэпэщIэувэныгъэм щытекIуэн­ хуейр дэращ - щIэблэ узыншэ къы­зыщIэувэ жылагъуэращ, - къыхигъэщащ Къуэшырокъуэм и псалъэм. - Гра­ждан жыджэрагъым, жэуап­лыныгъэм фыкъыхузоджэ зи щIалэгъуэхэр. Набдзэгубдзаплъэу фыщыт, ныбжьэгъухэр ИнтернеткIэ къыщыхэфхкIэ. Апхуэдэу фIыуэ фе­джэ, IэщIагъэ фхуэхъунум и щэху псори зэрызэвгъэщIэным фыхущIэкъу. 
Министрым щIалэгъуалэр щыгъуа­зэ хуищIащ экстремист гупсы­сэкIэхэм зэрызыщахъумэну Iэмалхэм. 
 Зэхуэсым кърихьэлIахэр хуабжьу яфIэхьэлэмэту еплъащ «Мамырыгъэм ухуэзышэ гъуэгу кIыхь» фильмым. КъБР-м Экстремизмэмрэ щIа­лэгъуалэ политикэмрэ пыщIа ­лэ­жьыгъэхэр щIыпIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министерствэмрэ КъБР-м Террорым пэщIэтынымкIэ и къэрал ­комитетымрэ я жэрдэмкIэ траха ­фильмым къыщыгъэлъэ­гъуащ щIыналъэм щекIуэкIа террорист Iуэху­гъуэ­хэм я щхьэусыгъуэхэр, я лъабжьэхэр. Фильмым и гугъу щащIым къэпсэлъа Сыжажэ Алим къызэхуэсахэр иджыри зэ щыгъуазэ хуищIащ дин къабзэмрэ залымыгъэмрэ Iуэху лъэпкъ зэрызэхуа­мыIэм, мус­лъымэн диныр, адрей фIэщ­хъуныгъэхэми хуэдэу, экстремизмэм зэ­рибийм. 
 Студентхэм упщIэхэр я куэдти, абыхэм ящыщ дэтхэнэми жэуап зэпкърыха иратащ хьэщIэхэм. 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ