Ипотекэм и бжыгъэм хохъуэ

 ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм псэупIэ ­кредиту 2018 гъэм итам я бжыгъэр сом мелуан 507-м щIигъуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм зэрыщытам нэхърэ процент 76-кIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту 2017 гъэм абы сом мелард 1,8-рэ ди цIыхухэм щIыхуэу яритащ.

 «2017 гъэм и япэ мазищым щыIа сом мелард 6,6-м икIри псэупIэ кредитхэм я бжыгъэр ди республикэм мы илъэсым сом мелард 7,9-м щынэсащ. ПсэупIэр щаухуэ рынокым ХъумапIэ банкым и Iыхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым процент 63-рэ щрокъу. А IэнатIэм щIэуэ ­къахыхьахэм ящыщщ мылъкур узэ­рейм щыхьэт техъуэ хуитыныгъэр электрон IэмалкIэ ебгъэтх иджы зэрыхъур. Абы пщегъэпсынщIэ ­Рос­реестрымрэ МФЦ-мрэ уи Iуэху­хэр щыпхыбгъэкIыну. Мыхьэнэшхуэ зиIэращи, абы щыгъуэм кредитым техуэ ставкэр процент 0,5-1,5-кIэ ягъэмащIэ», - къыдгуригъэIуащ ­ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэмидбий.
 «ПсэупIэм кредит хухэхынымкIэ банкым и лъэр зэригъэбыдэр зы­къомкIэ и фIыгъэщ рынокыр тэмэму зэрызэфIэувамрэ ХъумапIэ банкым и ипотекэ зэфIэкIхэм фIыуэ зэрызаужьамрэ. Щапхъэу къэбгъэлъагъуэфынущ «ДомКлик» сервисым унэ къыщалъыхъуэн икIи къыщащэхун папщIэ Урысей Фе­дерацэм и закъуэ цIыху мелуаным щIигъу зэрихьар», - дыщигъэгъуэзащ ХъумапIэ банкым и Ипщэ-­КъухьэпIэ банкым и унафэщI Титов Евгений.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ