Гъурф Беллэ ящыгъупщэркъым

 ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым мэлыжьыхьым и 10-м фэеплъ концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ республикэ радиом и унафэщIу щыта, жур­налист Iэзэ Гъурф Беллэ къызэралъ­хурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.

 Концертыр иригъэкIуэкIащ институтым и студент ЖьэкIэмыхъу Алинэ. 
- Институтым къыщызэдгъэпэщ пшыхь­хэм къекIуалIэу, гъащIэр фIыуэ илъагъуу, нэфIэгуфIэу къытхэта ди ныбжьэгъуфI Гъурф Беллэ и фэеплъщ мы пшыхьыр. Ар сигу къинэжащ зи псалъэр щIэщыгъуэ, гуапагъэ къы­зыбгъэдэкI цIыхуу. Беллэ и ныбжьэ­гъуу икIи и лэжьэгъуу щытахэу Мэремкъул Ларисэрэ Теувэжыкъуэ Марианнэрэ гъэ къэс мэлыжьыхьым и 10-м ирихьэлIэу абы фэеплъ концерт къыхузэ­дгъэпэщыну къыщыхалъхьэм, ди институтым и хорыр (художественнэ уна­фэ­щIыр КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гридасл Геннадийщ) арэзы хъуащ. Пшыхьым къе­кIуалIэхэм ар гъэщIэгъуэн, гукъинэж зэ­ра­щыт­щIынум иужь дитщ. Гъурф Беллэ дигу илъыху, абы и фэеплъри кIуэ­дыжынукъым, - жиIащ КъБР-ми КъШР-ми гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэ­жьакIуэ, КъБР-м и хор зэгухьэныгъэм и унафэщI, институтым и дири­жёр Мыд Мадинэ.
- Гъурф Беллэ дунейм зэрехыжрэ  мы гъэм илъэсищ ирикъуащ. Абы и фэ­еплъу къызэрагъэпэщ концертхэм ­сы­къо­кIуалIэ икIи гукъинэж сщохъу. ГъащIэм сызыщрихьэлIа цIыхубз дахэхэм, гуа­пэхэм ящыщт си гъэсэн музыкант, пиа­нист Беллэ. Ар зыпэ­ры­хьэ Iуэхухэр сыт и лъэныкъуэкIи къы­зыхуэтыншэу зэ­фIихырт. Беллэ къытхэмытыжми, лъэужь дахэ къигъэнащ. Дунейм ехыжа куэдым ятеухуа лэжьыгъэ куп­щIа­фIэхэр абы къыщIэнауэ радиом и архивым щахъу­мэ, - жиIащ композитор ХьэIупэ ДжэбрэIил. 
 Мэремкъул Ларисэрэ Теувэжыкъуэ Марианнэрэ Гъурф Беллэ ягу къыщагъэкIыжым, я псалъэм къыхагъэщащ абы макъамэр, дахагъэр фIыуэ илъагъуу, езыми хьэл-щэн дахэ хэлъу зэ­рыщытар. Фэеплъ пшыхьым зы­кърезыгъэхьэлIахэм абыхэм фIы­щIэ хуащIащ икIи Мыд Мадинэ иратащ ­институтым и студентхэм нэхъ къыхэжаныкIхэм папщIэ Гъурф Беллэ и цIэкIэ ягъэува ахъшэ саугъэтыр. 
 Беллэ и Iыхьлыхэм, лэжьэгъухэм, ныбжьэгъухэм, къэзыцIыхуу щытахэм ягу къинэжащ шыIэныгъэ зы­хэлъ, щIэ­ныгъэ зыбгъэдэлъ цIыху акъы­лыфIэу, и дуней тетыкIэкIэ щапхъэу. ХэщIыныгъэ ин зыгъуэта и унагъуэм хуэдэу, куэдым ягу къоуэ Беллэ пасэу дунейм зэрехыжар. Лъэужь дахэ къигъэнар зэращымыгъупщэращ абы ­хуа­щIэ­жыфынур.

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ