Зэкъуэшхэр Мейкъуапэ щызэIуощIэ

 «Дружба» (Мейкъуапэ) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:0. Мейкъуапэ. Адыгей республикэ стадион. Мэлыжьыхьым и 14-м. ЦIыху 2000 еплъащ.

Судьяхэр: Зубов (Iузэв), Тибилов (Владикавказ), Тиракьянц (Дон Iус Ростов). 
«Дружба»: Гиголаев, Датхъужь, Ещенкэ, Шаюнов, Ахьмэдхъан, Мамонов, Березов (Къэжэр, 72), Дыхъу (Делэкъуэ, 46), Къуэн, Iэшэ (Негодэ, 78), Крылов (Къа­дым, 67).
«Спартак-Налшык: Що­джэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (КIэдыкIуей, 90), Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Газаев, 85), Машэжь (Ашу, 77), Бацэ.

 Мейкъуапэ щекIуэкIа Адыгеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я командэ нэ­хъыщ­хьэхэм я зэIущIэм цIыху куэд стадионым къри­шэлIат. Махуэр уэфIу зэ­ры­щытымрэ зэкъуэш респуб­ликэхэм я футболистхэм джэгукIэ дахэ къызэрагъэ­лъэгъуамрэ къыхэкIыу абы­хэм  я нэгу зрагъэужьащ ­икIи дэрэжэгъуэ ин ягъуэтащ. 
 Топджэгум еплъыну къэ­кIуахэм я пащхьэм къиуват нэхъапэм мейкъуапэдэсхэм яхэтауэ иджы Налшык зыгъэзэжахэу гъуащхьэтет Щоджэн Борис, гъуащхьэ­хъумэ Абазэ Астемыр, гъуащ­хьэхъумэныкъуэ Мэ­шыкъуэ Хьэчим сымэ. Хэгъэрейхэм яхэтт «Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм щы­­кIуам уей-уей жезыгъэIэу щыта ди лъахэгъу гъуащ­хьауэ цIэрыIуэ Къэжэр Назир, «Дружба»-м и тренер нэхъыщхьэри ди командэр зэгуэрым зыгъасэу щыта Ешыгу Сэфарбийт.
 Адыгеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я командэ нэхъыщхьэхэр мы зэIущIэм кърихьэлIат ехъулIэныгъэ хъарзынэхэр яIэу. Къапщ­тэмэ «Дружба»-р иужьрей джэ­гугъуитхуми щытекIуат, «Спар­так-Налшыкым» ап­хуэдиз дыдэ лъэхъэнэм очко пщыкIутI зыIэригъэхьат. 
 ХьэщIэхэм я ебгъэ­рыкIуэныгъэкIэ джэгум ирагъэжьащ. Етхуанэ дакъикъэм Мэшыкъуэ Хьэчим хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым и сакъыныгъэр къипщытащ. Ар зэIущIэм фIыуэ хуэхьэ­зыру къыщIэкIащ икIи джэгум щынэхъыфIу иужькIэ къалъытащ, «Спартак-Налшыкым» зы топи къызэрыхудимыгъэкIыфам къыхэкIыу. 
 Мейкъуапэдэсхэр хуэф­э­щэну ди щIалэхэм къащы­пэувыфар сыхьэт ныкъуэ джэгуа иужькIэщ. ИтIанэщ ахэр ди гъуэм къыщыбгъэ­дыхьэфари.
 Загъэпсэхуу къихьэжа иужь­кIэ «Дружба»-р къып­хуэцIыхужынтэкъым. Иджы ар лъэщу ебгъэрыкIуэрт икIи налшыкдэсхэм я къару псоми захъумэжын хуей ­хъурт. А дакъикъэхэм хъар­зынэу зыкъигъэлъэгъуащ ди гъуащхьэтет Щоджэн Борис. 
 «Спартак-Налшыкми» иужь­кIэ зыкъызэкъуихыжащ икIи хэгъэрейхэр аргуэру игъэпIейтей хъуащ. АрщхьэкIэ бжыгъэр къызэ­Iуамыхауэ лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжащ. 
 ДагъэкIауэ зы топи ямылъэгъуами, стадионым къэкIуахэр гукъыдэж хъар­зынэ яIэу зэбгрыкIыжащ. Абыхэм я нэгу щIэкIащ хуабжьу удэзыхьэх топджэгу. Хьэлэмэтращи, футболистхэри ерыщу зэпэщIэтами, зы дагъуи судьяхэм къыхуа­мыщIауэ зэбгъэдэкIыжащ. 
 АдэкIэ фыщыдгъэгъуэ­зэнщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Краснодар-2» (Краснодар) - СКА (Дон Iус Ростов) - 3:2, «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) - «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) - 0:2, «Кубань-2» (Краснодар) - «Черноморец» (Новороссийск) - 1:0, «Академия» (Дон Iус Ростов) - «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) - 0:2, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псы­хуабэ) - «Ангушт» (Нэзрэн) - 0:3, «Армавир» (Армавир) - «Чайка» (Песчанокопское) - 3:1, «IэфIыпс» (IэфIыпс) - «Легион Динамо» (Мэ­хъэчкъалэ) - 3:1.
 КъыкIэлъыкIуэ джэгу­гъуэр «Спартак-Налшыкым» и стадионым щригъэ­кIуэкIынущ. Мэлы­жьы­хьым и 21-м абы къригъэблэгъэнущ Псыхуабэ и «Мэ­­шыкъуэ-КМВ»-р. 

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ