УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников Александр Владикавказ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КIуэкIуэ Казбек

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников Александр вэсэмахуэ щригъэкIуэкIащ Владикавказ къалэм. Абы хэтащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, округым и субъектхэм я унафэщIхэр, федеральнэ министерствэхэм, ведомствэхэм я лIыкIуэхэр.

ЗэIущIэм щыхэплъащ 2025 гъэм нэсыху тещIыхьа «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьыныр» къэрал программэм къыхалъхьа IуэхущIэхэм япкъ иткIэ округым и субъектхэм я къэрал властым и гъэзэщIакIуэ орган нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм япэ ирагъэщын хуей Iуэхухэм, апхуэдэу псы-хозяйствэ комплексым зегъэужьыным пыщIауэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр. Ар къыщызэIуихым Матовников Александр къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ УФ-м и Правительствэм 2019 гъэм мазаем и 13-м Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм зегъэужьыным теухуауэ къищта стратегием ипкъ иткIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округыр Урысейм геостратегие мыхьэнэ зиIэ и щIыналъэу къызэралъытар. «Апхуэдэ стратегием Кавказ Ищхъэрэм щыIэ щIыналъэхэм псынщIэу зегъэужьынымкIэ, абыхэм я къэкIуэнур убзыхунымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ», - къыхигъэщхьэхукIащ Матовников Александр.
Абы и лъэныкъуэкIэ зэман гъунэгъум къриубыдэу округым и щIыналъэхэм зэфIагъэкIын хуейхэм, а лэжьыгъэр зэблэзыгъэкI орган нэхъыщхьэм - Урысейм Кавказ Ищхърэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм - илэжьхэм зэIущIэм щIэсахэр щыгъуазэ ищIащ Чеботарев Сергей. «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьынымкIэ къагъэщIэрэщIэжа къэрал программэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ящыщщ, - жиIащ министрым, - гъэ къэс Кавказ экономикэ зэхыхьэшхуэ егъэкIуэкIыныр, щIыуэпсым и къэхъукъащIэхэм я зэранкIэ къыкъуэкI къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм капитальнэ ухуэныгъэхэр ящыхъумэнымкIэ ябзыхуа Iуэхухэр гъэзэщIэныр».
ЕтIуанэ Iуэхугъуэм хэплъэн щыщIадзэм Матовников Александр къыхигъэщхьэхукIащ Кавказ Ищхъэрэр цIыхухэр ирикъуу псыкIэ къыщызэмыгъэпэща щIыналъэхэм зэращыщыр. Абы къыхэкIыу экологием шынагъуэ къытезыгъэхьэ, апхуэдэу цIыхухэм я узыншагъэр зэIызыгъэхьэнкIэ хъуну щхьэусыгъуэхэм ящыщу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм къигъэлъэгъуащ псыхэр зэрауцIэпIыр, абыхэм я Iуфэхэм куэншыб идзыпIэхэр къызэрыщызэрагъэпэщыр, цIыхухэм ираф хъуну псы къабзэр нэхъ мащIэ хъу зэпыту зэрекIуэкIыр. «Округым и щIыналъэм къыщагъэсэбэпа псыхэм ящыщу щыIэ мардэхэм нэс ягъэкъэбзэжыр процент 16-рщ. Мы Iуэхур нэхъри гугъусыгъу къещI псы фIейхэр щагъэкъабзэ ухуэныгъэхэр, ахэр зэрыщIаш бжьамийхэр, псы къабзэр зэрызекIуэ бжьамийхэр жьы дыдэ зэрыхъуар»,- жиIащ Матовников Александр.
«Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым псы хозяйствэмкIэ и комплексым зегъэужьыным пыщIа гугъуехьхэм я IуэхукIэ», «2018 - 2020 гъэхэм Коррупцэм пэщIэтынымкIэ лъэпкъ планыр гъэзэщIа зэрыхъум и IуэхукIэ» зэIущIэм докладхэр щащIащ УФ-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министрым и къуэдзэ Ястребов Сергей, Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и къуэдзэ Рабков Игорь сымэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: