Къэралпсо утыкум йохьэ

 УФ-м хыхьэ дэтхэнэ щIыналъэми хуэдэу, ди республикэми мы махуэхэм щекIуэкIащ «Урысейм и егъэджакIуэ  нэхъыфI-2018» къэралпсо ­зэпеуэм и пэщIэдзэ Iыхьэхэр. ЩIыпIэ Iыхьэхэм щытекIуа егъэджакIуэ пашэхэу 13 иджы­благъэ щызэхьэзэхуащ Налшык дэт курыт школ №27-м. 

 ЕгъэджакIуэхэу Атабиевэ Танзиля, Атакуевэ Маринэ, Бату Анджелэ, Букинэ Аллэ, Къуэдзокъуэ Лианэ,  Кочетов Олег, Лакъуш Бэллэ, Петраков Виталий, Хъурей Мартинэ Шаваевэ Лейла, Шал Марьянэ, Шыбзыхъуэ Марьянэ, Щомахуэ Заур сымэ унэтIыныгъэ зыбжанэкIэ зэ­пеуащ. Япэрауэ, ахэр кIэщIу тепсэ­лъыхьащ я лэжьыгъэм, щра­гъаджэ ­шко­лым, я гъэсэнхэм яIэ ехъу­лIэныгъэ­хэм. КъыкIэлъыкIуэу егъэджа­кIуэхэм ятащ дерс зэIухахэр, я зэ­фIэкIхэр ягъэ­лъагъуэу, егъэджэныгъэм къыхыхьа иджы­рей технологиехэр къызэрагъэсэ­бэ­пыфыр наIуэ къащIу. 
 Зэпеуэм къызэщIиубыдэ Iыхьэхэм ­ящыщт егъэджакIуэхэм нэхъапэIуэкIэ ягъэ­хьэзыра «Интернет-ресурс», «Эссе», «Мастер-класс» унэтIыныгъэхэри. ­КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и ­министерствэм и къудамэм и унафэщI Мыз Маринэ зи пашэ къэпщытакIуэ ­гупым набдзэгубдзаплъэу щыгъуазэ защIащ егъэджакIуэхэм яIэ Интернет сайтым. Зэпеуэм хэт дэтхэнэри «Эссе» Iы­хьэм щытепсэлъыхьащ егъэджа­кIуэм жылагъуэм щиIэ мыхьэнэм, сабийхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ зэ­радэлажьэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэри наIуэ къыщащIащ. А Iыхьэхэм ехъу­лIэныгъэ яIэу пхыкIыфа егъэджа­кIуэхэр «Мастер-класс» зэпеуэм хэтащ. Апхуэдэхэт Майскэ къалэм дэт гимназие №1-м пэщIэдзэ классхэр щезыгъа­джэ Букинэ Аллэ, Шэджэм ЕтIуанэ жылэм дэт курыт ­школ №3-м инджылызыбзэр щезыгъэдж ­Къуэд­зокъуэ Лианэ, Прохладнэ къалэм Пушкиным и цIэр зэрихьэу дэт курыт ­школ №8-м физкультурэмкIэ и егъэджакIуэ Петраков Виталий, Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м обществоз­наниер ще­зыгъэдж Щомахуэ Заур, Налшык дэт курыт школ №9-м информатикэр щезыгъэдж Кочетов Олег, Терскол жылэм дэт курыт школым технологиемкIэ и егъэ­джакIуэ Шаваевэ Лейла сымэ. 
 Сабийхэри егъэджакIуэхэри зыхэта ­дерсхэми я Iуэху зехьэкIэхэмкIэ щызэ­дэгуашэ Iыхьэми набдзэгубдзаплъэу кIэ­лъыплъащ къэпщытакIуэхэр. Ахэр зэ­чэнджэщыжа нэужь, наIуэ къащIащ ­зэ­пеуэм и республикэпсо Iыхьэм щы­те­кIуахэр. Белджылы зэрыхъуамкIэ, егъэ­­джакIуэхэм я щIыналъэпсо зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр къыщихьащ Кочетов Олег. ЕтIуанэ хъуащ Щомахуэ Заур, ещанэ увыпIэр лъагъэсащ Шаваевэ Лейла. Абыхэми зэпеуэм къыхэжаныкIа адрей егъэджакIуэхэми  иратащ зэ­пеуэм и щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ. ЗэрыжаIамкIэ, Кочетовыр хэтынущ къэралпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэу мыгувэу Москва щекIуэкIынум. 
 Ди республикэм щекIуэкIа зэпеуэм егъэджакIуэ нэхъыфIу къыщалъыта ­щIалэм дохъуэхъу урысейпсо утыкуми ехъулIэныгъэ лъагэхэр щызыIэригъэхьэну. 

ТЕМЫР Дисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018