Дерс къыхах

 Адыгэ хабзэм къиIэт сыт хуэдэ Iуэхугъуэри дахэщ, купщIэ иIэщ, ар ижь-ижьыж лъандэрэ лъэп­къым къыдогъуэгу­ры­кIуэ. Адыгэм псом хуэ­мы­дэу гулъытэ хэха хуе­щI сабийр къыщалъхуам къы­щыщIэдзауэ лIыпIэ иувэху кIэлъызэрихьэ Iуэ­­хугъуэхэм. Апхуэ­дэ­хэщ, зэхъуэкIыныгъэ игъуэ­тауэ нобэм къэсами, гущэхэпхэ, лъэтеувэ хабзэхэр. 

 Сабийм хуагъэхэзыр гущэр пхъэм я нэхъ быдэм къыхащIыкIырт. Дзадзур абы ирагъэгъуалъхьэн и­ пэ къихуэу, гущэм джэду ­цIы­кIу хапхэу щытауэ жаIэ, абы и жей быдэр гущэм ­къринэн щхьэкIэ. Япэу сабийр гущэм хэзыпхэну зы­хуа­гъэфащэр бын куэд зиIэ, Iэщабэ-Iущабэ цIы­хубзт. Мы Iуэхугъуэр уна­гъуэм замыIэтыщэу къыщекIуэкIырт, ауэ лъэтеувэм хьэщIэ кърагъэблагъэрт. 
 Анэшхуэм хьэлыуэ Iэнэ хуиубырт зи ныбжьыр илъэ­сым нэзыхусауэ япэ лъэбакъуэхэри зыча сабийм. Iэнэм тралъхьэрт сабийр зыхэдэну нэхъ къащ­тэ хьэпшыпхэр. Хьэлыуэ Iэнэм трагъэIэбэн и пэ к­ъихуэу, сабийм и лъа­къуэхэм хъыдан иращIэрти, ар илъу и Iэр яIыгъыу мывэм трагъэувэрт. Абы и ужькIэ хъыданыр лэ­ныс­тэкIэ зэпаупщIырт. Сабийм хъуэхъукIэ зыхуагъазэурэ хьэлыуэ Iэнэм и хъурея­гъкIэ щэнейрэ кърашэ­кIырт, абы трагъэIэбэурэ. Сабийм а Iэнэм къытриха хьэпшыпымкIэ хуагъэфащэрт абы IэщIагъэ хуэ­хъунур. 
 Апхуэдэ Iуэхугъуэ дахэхэм щIэблэр щагъэ­гъуэзэн мурадкIэ, Налшык дэт курыт еджапIэ №10-м иджыблагъэ щрагъэкIуэ­кIащ Къумыкъу Имран цIыкIу и лъэтеувэ. Ар къы­зэзыгъэпэщар школым адыгэбзэмрэ литературэм­рэ щезыгъэдж Бетыгъуэн Ланэщ. Адыгэ хабзэм епха зы Iуэхугъуэ щагъэлъагъуэ закъуэ мыхъуу, къэралым къигъэув ФГОС-м и жыпхъэм иту гъэпсат а пшы­хьыр. Ланэ и гъусэу пшы­хьыр иригъэкIуэкIащ Що­джэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр Бейты­гъуэн Жамбулэт. 
 Имран цIыкIурэ абы и ­ныхъыжьхэмрэ хъуэхъу ­дахэхэмкIэ зыхуагъэзащ 2 - 8-нэ классхэм щеджэ цIыкIухэм. Адыгэм и сыт хуэдэ гуфIэгъуэ Iуэхуми джэгур, зэпеуэр хэту зэ­рыщытари сабийхэм ягу къагъэкIыжащ. 6-нэ клас­сым щеджэхэу Шэру Оксанэ, Локъуэ Элеонеллэ, Мамыхъу Элинэ сымэ зэпеуащ адыгэ пщащэр зы­хуагъасэ Iуэхугъуэ зыбжа­нэкIэ. Апхуэдэу, абыхэм ­ды­кIэлъагъэплъащ сабийр дахэу зэрызэкIуэ­цIап­хэ­жы­фым, зэман ху­хахам къриу­быдэу кIэртIоф нэхъыбэ зыукъэбзыф­ри къэтхутащ, нэхъ дахэу щхьэц зыу­хуэ­ны­фым деп­лъащ, адыгэ шхы­ныгъуэ зырызи ди пащхьэ къралъ­хьащ. 
 5-нэ классым щеджэхэу Тэшухэ Iэдэмрэ Мухьэ­мэдрэ я ныбжьэгъухэм, хьэ­щIэхэм мы Iуэхугъуэм ехьэлIа къуажэхьхэр кърагъэщIащ. НыбжьыщIэхэм Iуэхур ягъэдэхащ къафэрэ джэгукIэ. 
 КупщIафIэу, адыгэ хабзэм епха Iуэхугъуэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэмкIэ гъэн­щIауэ екIуэкIа пшыхьым, шэч хэмылъу, щIэблэм дерс къыхахащ. Лъэтеувэ зыхуащIа Имран цIыкIуи дохъуэхъу адыгэ лъэпкъым и цIыху нэс къыхэкIыну, лъэбакъуэ махуэ гъащIэм хичауэ къыщIэкIыну. 

БАКЪ Мадинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018