«ДызэрывгъэцIыху»

 Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт концерт дахэ КъБКъУ-м щатащ Налшык дэт гимназие №4-м и еджакIуэхэм. ГуфIэгъуэр щызэхэтащ Те­мыркъан Хьэту и цIэр зе­зыхьэ Щэнхабзэ центрым. 

 Къыхэдгъэщынщи, зи цIэ къитIуа курыт еджапIэмрэ университетымрэ зэ­пы­щIэныгъэфIхэр яку дэлъщ илъэс куэд лъандэрэ. Ахэр зэдолажьэ гъэсэ­ныгъэм, щIэныгъэм, Iэ­щIагъэ къыхэхыным епха унэ­тIыныгъэхэмкIэ. Абыхэм тепсэлъыхьащ ныбжьы­щIэхэр еджапIэ нэхъыщхьэм къыщезыгъэблэгъа гупым я пашэ, КъБКъУ-м гъэ­­сэныгъэ Iуэхухэмрэ социальнэ лэжьыгъэмкIэ и проректор Къумыкъу Iэуес. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, къалащхьэм дэт гимназие №4-р университетым нэхъ быдэу пыщIа IуэхущIапIэхэм ящыщщ. Абы щолажьэ КъБКъУ-м къыщызэIуиха ­турист-хэкурыдж, инженер класс хэхахэр. Апхуэдэу университетым и IэщIагъэлIхэм илъэс къэс школакIуэхэр щы­гъуазэ хуащI еджапIэ нэхъыщхьэм зыщыхура­гъаджэ IэщIагъэм, егъэ­джэ­ныгъэм щIэуэ къы­хыхьэхэри хэту. Абы хуо­лажьэ «IэщIагъэхэм я дуней» курс хэхар. Къинэ­мыщIауэ, гимназист нэ­хъыжь­хэр гъэ къэс жыджэру хэтщ университетым къы­зэригъэпэщ «Августёнок» егъэ­джэныгъэ лагерым и лэжьыгъэм. 
 Иджырей зэхуэзэм къриу­быдэу ныбжьыщIэхэм къагъэлъэгъуащ щIэныгъэфI зэ­рабгъэдэлъым къыдэ­кIуэу, творческэ зэфIэкI зэ­мылIэужьыгъуэхэр зэраIэри. 4 - 11-нэ классхэм ще­джэ­хэм уэрэд зэмылIэужьы­гъуэхэр жаIащ, къы­­зэ­хуэсахэр теплъэгъуэ хьэлэмэтхэмкIи къыдахьэхащ. Проектым къриубыдэу ныбжьыщIэхэм утыку ирахьащ «Ди унащхьэм телъ ­телъыджэхэр» темэм пыщIауэ ирагъэкIуэкIа къэ­ху­тэныгъэ хьэлэмэтхэм къарикIуахэр. ШколакIуэхэр тепсэлъыхьащ я унагъуэхэм щызэрахьэ пасэрей хьэп­шыпхэм, абыхэм япы­щIа хъыбархэри къаIуэтэжащ. Апхуэдэхэт иджырей зэманым куэдрэ узримы­хьэлIэж блын сыхьэтыжьхэр, яжьэкIэ ягъэплъу щыта етухэр, фэтыджэн уэздыгъэр, унагъуэ сурэтылъэхэр. 
 Сабийхэм я лэжьыгъэхэр хуабжьу ягу ирихьащ университетым и лэжьакIуэхэми, школ егъэджакIуэхэми, адэ-анэхэми. Гимназием и унафэщI Нэгъуей Риммэ зэрыжиIамкIэ, апхуэдэ зэ­пы­щIэныгъэхэм дяпэкIи пащэнущ. 

БжэIумых Къан.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018