Саугъэт нэхъыщхьэр Голден Соул къехь

 Хабзэ зэрыхъуауэ, накъыгъэм и 9-м Налшык  шыгъэжапIэм щыIурт зауэ илъэсхэм я уэрэдхэр, къе­кIуалIэхэм сэлэт кашэ, лъэкъумрэ кхъуейрэ ирагъэшхырт.

 Нэхъыщхьэращи, Те­кIуэ­ныгъэм и махуэм и щIыхькIэ ягъэхьэзыра саугъэтхэр ягъэджэгурт. Шы­гъажэ зэпеуэм кIэ­лъы­­плъыну къызэхуэсахэм ТекIуэныгъэм и махуэ­ш­хуэмкIэ ехъуэхъуащ ­КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и япэ ­къуэдзэ - мэкъумэш IэнатIэмкIэ министр Говоров Сергей, Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ ­феде­ральнэ щIыналъэхэр къызэщIэзыу­быдэ «Урысейм и иппо­дромхэр» ­ОАО-м и щIыналъэ уна­фэщI Щоджэн Хьэчимрэ «Урысейм и иппо­дромхэр» ОАО-м Налшык щиIэ къудамэм и унафэщI АфIэунэ Аслъэнрэ. 
 Саугъэт нэхъыщхьэм - ТекIуэныгъэм и махуэм и щIыхькIэ ягъэувам - щIэбэнащ илъэсищ зи ныбжь шыхэр, абыхэм метр 1600-рэ гъуэгуанэр къызэпачащ. Куэдыр зыпэмыплъауэ а ­саугъэтыр къихьащ зы да­къикъэрэ секунд 45,2-м ­къриубыдэу гъуэ­гуанэр къызэзынэкIа Голден Соул шым (Быф А. ейм). Ар я фIыгъэщ мастер-тренер Ало­къуэмрэ япэ категорие зиIэ шууей Шыкъымрэ. Къыхэдгъэщынщи, Голден Соул къызэринэкIащ и хьэрхуэ­рэгъу лъэщхэу, «американхэу» Стрит Свиперрэ Буранрэ.
 Нэгъабэ ТекIуэныгъэм и махуэм и саугъэтыр къэ­зыхьар Сэкрэкхэ яш Голден Стритт. Шы нэхъыжьхэр къыщызэдэжа иджырей зэхьэзэхуэм абы къыщихьащ 115-нэ шуудзэм и саугъэтыр. КилометритI гъуэ­гуанэм абы къыщызэ­ри­нэкIащ Иц Э Бойрэ нэгъуэщI хьэрхуэрэгъу лъэщхэмрэ. Те­кIуар и гъэсэнщ мастер-тренер ­Бахъуэ М., ар къигъэжащ япэ категорие зиIэ шууей ­Къашыргъэ З. 
 Дзэ щIыхьым и къалэ Налшык и саугъэтым папщIэ къызэдэжащ илъэсищ зи ныбжь шыхэр. Метр 1600-рэ гъуэгуанэм щытекIуащ Спэниш Глори. Ар текIуэныгъэм хуашащ мастер-тренер Аломрэ ар къэзыгъэжа мастер-шууей Панжокъуэмрэ.
 «Налшык» хьэлвэ заво­дым ей, илъэсищ зи ныбжь Чиф Пайлот, хьэрхуэрэгъу лъэщхэу Ликсмайл, Эксклюзив Джой, Макар сымэ ятежри, (мастер-тренерыр Балъкъэрырщ, мастер-шууейр Хьэмызырщ) метр 1600 гъуэгуанэм щызыIэригъэ­хьащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэ­гуауэ Михаил и фэеплъ саугъэтыр. 
 Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим и фэеплъ саугъэтым щхьэкIэ къызэдэжащ илъэситI зи ныбжь, иджы япэу утыкум къихьэ шыхэр. Метр 1200-рэ гъуэ­гуанэр къыщызэпачым къы­хэжаныкIар «Алим-­Агро» фирмэм и Благостный шырщ. Тренерыр Токъмакъырщ, къэзыгъэжар мастер-шууей ПщыукIырщ. 
 ЛIыхъужьхэм, Хэку зауэшхуэм хэтахэм я фэеплъ саугъэтыр лъысащ Джарик. Ар ейщ ЦIагъуэм, тренерыр Уэтэрырщ, къэзыгъэжар мастер-шууей ПщыукIырщ.
КъыкIэлъыкIуэ шыгъажэр екIуэкIынущ мэкъуауэгъуэм и 16-м. 

ДЫЩЭКI Альберт.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018