IэщIагъэлIхэр зэрагъэхьэзырым зыщегъэгъуазэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Аруан районым хыхьэ Старэ Шэрэдж къуажэм.

 Абы зыщигъэгъуэзащ Хьэмдэхъу Башир и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш колледжым и щытыкIэм. Iуэхум хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу Емуз Нинэ, КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ - егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэ­гъуалэм  я IуэхухэмкIэ и министр Алэкъей Арсен, Аруан районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Куэшей Азэмэт, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш кол­ле­джым и уна­фэщI Сэхъурокъуэ Анатолэ, нэгъуэщIхэри.
 ЕджапIэм къыщIегъэкI IэщIагъэ 17-м ирилэжьэнухэр. Абы хэтщ езым и лабораторэ, лъэщапIэ, спорт, конференц пэш­хэр, библиотекэ, шхапIэ. Колледжым автомобилхэр, тракторхэр, мэкъумэш IэнатIэм къыщагъэсэбэп машинэхэр зыдэт парк иIэщ. ЕджапIэм ди зэманым ­къемызэгъыжу иIэр абы щеджэхэр зыщIэс общежитырщ. Унэм и япэ къатыр ­сабий гъэсапIэу къагъэсэбэп, етIуанэ ­къатым и зы лъэныкъуэр кабинет щхьэ­хуэхэм хухэхащ, адрейм студентхэр щопсэу. Ещанэ, еплIанэ къатхэр къагъэ­сэ­бэпыххэркъым, зэгъэпэщыжын хуейщи. 
- ЩIэныгъэ курыт щрат еджапIэхэм зегъэужьыным иужьрей зэманым гулъытэ ин къэралым щигъуэтауэ жыпIэ хъунущ. Сыхуейт абы ехьэлIа Iэмал псори къэвгъэсэбэпыну. Псом япэрауэ, федеральнэ программэ хэха щыIэхэм зыхэвгъэхуэн ­хуейщ, къэралым фызыхуэныкъуэхэмкIэ зыкъыфщIигъэкъуэн папщIэ, - жиIащ ­КъБР-м и Iэтащхьэм. 
 Колледжым и унафэщIым КIуэкIуэ Юрий жриIащ еджапIэм и общежитым и унэр 1984 гъэм яухуауэ зэрыщытар, илъэс 15-м щIигъуауэ ар зэрызэрамыгъэпэ­щыжар икIи къатитIыр абы лъандэрэ нэщIу зэрыщытыр. Колледжым, Май ­районым щиIэ и къудамэр хэту, егъэджа­кIуэ 65-рэ щолажьэ, щIалэгъуалэ 800 щрагъаджэ. Илъэсым абы къыщIегъэкI IэщIагъэлI 250-м нэблагъэ. 
 ЕджапIэр къауха нэужь, IэнатIэ зы­гъуэтыр зыхуэдизым КIуэкIуэ Юрий щы­щIэупщIэм, Сэхъурокъуэ Анатолэ жиIащ иужьрей илъэсхэм ар процент 53-м зэрынэблэгъар. КъБР-м и Iэтащхьэм хэ­кIыпIэхэм ящыщ зыуэ къигъэлъэгъуащ мэкъумэшхэкI къыщIэзыгъэкI IуэхущIапIэхэм еджапIэр жыджэру ядэлэжьэн зэрыхуейр.
 Апхуэдэуи КъБР-м и Iэтащхьэм дыщIигъуащ республикэм IэщIагъэ 60-м нэблагъэкIэ щIэныгъэ курыт зэрыщратыр, абы нэхъри зебгъэубгъу хъуну къызэрилъытэр. «Абы щхьэкIэ ди къарур зэ­хэтлъхьэу, егъэджэныгъэ Iуэхур тэмэму зэтедублэн хуейщ. Ди щIыналъэм и мэкъу­мэш IэнатIэм псынщIэу зэрызиужьыр къэплъытэмэ, мы Iуэхур Iэпэдэгъэлэл тщIы хъунукъым. ЗэрыжысIащи, Къэбэрдей-Балъкъэрым и дежкIэ мэкъу­мэшым епха IэщIагъэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. Абы къыхэкIыу Iуэхум хэзыщIыкI IэщIа­гъэлIхэр жэуаплыныгъэ тхэлъу ­дгъэ­хьэзырыпхъэщ», - къыхигъэщащ КIуэ­кIуэм.
 Колледжым и унафэщIым жиIащ «Шэ­рэдж Агро», «Дохъушыкъуей», «ЗЭТ» Iуэху­щIапIэхэм, нэгъуэщIхэми зэрапы­щIар, игъэхьэзыр дэрбзэрхэм Старэ Шэрэдж къуажэм дэт «СЭФСИ» ООО-м щылэжьэну Iэмал зэраIэр.
КъБР-м и Iэтащхьэр Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщI ­Ахъуэхъу Таймураз, КъБР-м ухуэны­гъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэмрэ ­гъуэгу IуэхухэмкIэ и министр Къуныжь ­Вячеслав, Емуз Нинэ сымэ и гъусэу а ­махуэм щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ухуэныгъэмкIэ и колледжу щIалэгъуалэ 1200-рэ щрагъаджэм. КIуэкIуэ Юрий ныбжьыщIэхэм зэрызагъасэмрэ абыхэм я зэфIэкIымрэ еплъа иужь, яжриIащ къыхаха IэщIагъэхэм мы зэманым щIэупщIэ зэраIэр, ехъулIэныгъэ къагъэлъэгъуэну зэригуапэр.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018