ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэ

 КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков Алий накъыгъэм и 14-м IущIащ республикэм и ЩIалэ­гъуалэ правительствэм хэтхэм. 

 Мусуков Алий ЩIалэгъуалэ пра­вительствэм хыхьэнухэр къыщыхах ­зэпеуэм пхыкIахэм гуапэу ехъуэ­хъуащ икIи къыхигъэщащ тхылъ къэзыта цIыху 70-м ящыщу 20-м я насып къы­зэрикIар. Премьер-ми­нистрым зэрыжиIамкIэ, щIалэ­гъуалэ органыр къы­зэгъэпэщыныр нобэрей зэманым ­къигъэув Iуэхущ. Абы и къалэн нэхъыщ­хьэр зэфIэкI зиIэ щIэблэр къэ­гъэнэIуэнырщ, ахэр адэкIэ республикэм и къэрал властым и органхэм щыпхыгъэ­кIынырщ. 
 Мусуковым къыхигъэщащ ЩIалэ­гъуалэ правительствэм хэтхэм республикэм и министерствэхэмрэ ведомст­вэхэмрэ я лэжьакIуэхэм ящыщхэр ­зэ­рырагъэбыдылIэнур, абыхэм я нэIэ зэры­трагъэтынур, дэIэпыкъуныгъэхэр зэ­ры­ратынур. 
 Зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Алэкъей Арсен, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан. 
 ЗэIущIэм хыхьэу, Алэкъей Арсен я цIэ къриIуащ 2018 гъэм гъатхэпэм и 2-м КъБР-м и Iэтащхьэм ищIа унафэм тету, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ прави­тельствэм щIэрыщIэу хагъэхьахэм. 
 КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правитель­ствэм и унафэщI Аулъэ Ахьмэд зэ­хы­хьэм къыщыхилъхьащ 2018 гъэм зэ­фIагъэкIыну къапэщылъхэм теухуа я жэрдэмхэр, Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьэну. Абы жиIащ щIалэгъуалэм кърат Iэмалхэр нэсу къы­зэрагъэ­сэ­бэпынур, къэрал влас­тым­рэ щIалэ­гъуалэмрэ зэрызэпащIэнур, жыла­гъуэм иджырей зэманым къа­хуигъэув­хэм зэрыдэгъуэгурыкIуэ­нур, щIы­налъэм хуэщхьэпэну, унэ­тIыныгъэ зэ­мылIэужьыгъуэхэмкIэ зезыгъэу­жьыну жэрдэмыщIэхэр къы­зэрыхалъ­хьэнур. ЩIалэгъуалэ правительствэм хэтхэм къабгъэдэкIыу къэпсалъэм ­КъБР-м и Правитель­ствэм фIыщIэ ­хуищIащ нэхъыжьхэм гулъытэ къы­зэрыхуащIым, ахэр къа­зэрыдэIэпы­къум папщIэ икIи къыхигъэщащ кърагъэза дзыхьыр зэрагъэпэжынум зэ­рыхущIэкъунур.
 КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правитель­ствэм и унафэщIым и къуэдзэ Тюбеев Мурат зэIущIэм хэтхэм яхутепсэ­лъы­хьащ КъБР-м и щIалэгъуалэ жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм, УФ-м и федеральнэ щIалэгъуалэ IуэхущIапIэхэм зэрадэ­лэжьэнум.
 Республикэм и ЩIалэгъуалэ пра­вительствэм щэнхабзэмкIэ и министр Хьэгъэжей Иринэ къытеувыIащ ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и къэрал проектхэмрэ зэхыхьэшхуэхэмрэ зэрыхэтынум, нэ­гъуэщIхэми.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018