Ди щIыналъэм щIыхуэ телъыныр къезэгъыркъым

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ цIыхухэм къагъэсэбэп газым и уасэр ­хабзэм тету тыныр егъэфIэкIуэным теу­хуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и премьер-министр Мусуков Алий, «Газпром межрегионгаз Нальчик» ООО-м и уна­фэщI Цыплухин Александр, Iуэхум епха министерствэхэм я унафэщIхэр, щIы­налъэхэмрэ къалэхэмрэ я Iэтащхьэхэр. 

 ЗэIущIэр къыщызэIуихым КIуэкIуэ Юрий жиIащ газ уасэр ди хэгъэгум къыщыхэхыным пыщIа гугъуехьыр илъэс пщIы бжыгъэ хъуауэ къызэрекIуэкIыр, ­дапщэрэ тепсэлъыхьхэми, щытыкIэм зэ­рызимыхъуэжыр. Ауэ 2017 гъэм кърикIуам тепщIыхьмэ, зымащIэкIэ нэхъ зэрефIэ­кIуар, 2016 гъэм процент 63-рэ фIэкIа къыхамыхыфамэ, нэгъабэ процент 66,4-рэ зэрыхъуар. Газ уасэр щымыщIэIауэ зытыр щIыпIэ бюджетым игъэлажьэ IуэхущIапIэхэрауэ зэрыщытыр жиIащ Iэтащхьэм. 
- Ауэ абыкIэ Iуэхур зэфIэкIыркъым, ди жагъуэ зэрыхъущи, щIыхуэм хэхъуэ зэпытщ. Псом хуэмыдэу нэхъ мащIэ дыдэ къы­хэзыхыр хуабэкIэ къызэзыгъэпэщ ­компаниехэу Налшык, Тырныауз щыIэ­хэрщ, мис абыхэм я ягъэкIэ дэ зыхуэдгъэувыжа мардэм дынэсыфакъым. Къищы­нэмыщIауэ, мы гъэм дызэрытехьэрэ Iуэхур екIэкIуащ. Иджы Май щIыналъэм хуа­бэкIэ къызэзыгъэпэщу щыIэ компаниери къыхыхьащ иужь дыкъизыгъанэхэм. Га­зым техуэ уасэр нэхъ мащIэ дыдэу къы­хэ­зыхыр Аруан, Бахъсэн районхэмрэ Бахъ­сэн къалэмрэщ. Иужьрей мазиплIым ­абы­хэм Лэскэн, Дзэлыкъуэ, Шэджэм куейхэр къахыхьащ. Дыхуей-дыхуэмейми уп­щIэ къоув: сыт Прохладнэ, Май къалэхэм­рэ Прохладнэ, Шэрэдж щIыналъэхэмрэ газ уасэр ирикъуу къыщIыхахыфыр? Сыт язы­ныкъуэ щIыналъэхэм лэжьыгъэр зы­хуей хуэзэу къыщIызэрагъэпэщыфыр, адрейхэр абыхэм къащIыкIэрыхур? Пэжщ, сетым щыкIуэд газри процент 18-м ноблагъэ, абы нэмыщI Налшык, Iуащхьэмахуэ комп­лексхэр зэгъэпэщыжын хуейщ, «Газ­про­м»-м и инвестицэ программэмкIэ. Ауэ псом нэхъыщхьэр, щIыхуэ зытелъхэм яп­шыныжын папщIэ хэкIыпIэ къэгъуэты­нырщ, ар апхуэдэу дяпэкIи екIуэкI хъунукъым. Сэ зыхуэзгъэфащэркъым Къэбэрдей-Балъкъэрым газымкIэ апхуэдиз щIы­хуэ телъыныр, - жиIащ КIуэкIуэм.
 КъБР-м и Iэтащхьэр щхьэхуэу къытеувыIащ газ зэрыкIуэ бжьамийхэм цIыху щхьэ­хуэхэм къызэрыхашыр къэгъэувыIэн зэрыхуейм. Абы ехьэлIа уголовнэ Iуэхуу 6 къаIэтащ, хабзэр къызэпызыудхэм ехьэлIа протоколу 2368-рэ ятхащ. Iэтащхьэм жиIащ мы IэнатIэм Iулъхьэ зэрыщызе­кIуэри. ИкIи щIыналъэхэм я Iэтащхьэмрэ «Газпром межрегионгаз Нальчик» ООО-м и унафэщIхэмрэ чэнджэщ яритащ я къару псори ирахьэлIэу, теплицэм хадэхэкIхэр щызыгъэкIыу газ къэзыдыгъухэмрэ уардэунэхэр яIэу газ уасэ зымытхэмрэ я Iуэхур зэхагъэкIыну, зи лэжьыгъэм пэмылъэщ IэщIагъэлIхэр зэрахъуэкIыну. Мы гъэм и мазибгъум кърикIуахэр къыщапщытэж зэ­IущIэшхуэ иригъэкIуэкIыну, зи къалэнхэм пэмылъэща къахэкIмэ, унафэ трищIыхьыну жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир республикэм щыщыIэ щытыкIэр нэхъ убгъуауэ къигъэлъэгъуащ. А Iуэхум зэреплъымрэ дяпэкIэ ирагъэкIуэкIыну лэжьыгъэмрэ тепсэ­лъы­хьащ Цыплухин Александр. 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.08.2018
14.08.2018
13.08.2018
09.08.2018