КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIыр Къэрал статистикэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Кевеш Александр хуэзащ

Республикэм и премьер-министр Мусуков Алий КъБР-м и Правительствэм и Унэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыхуэзащ Къэрал статистикэмкIэ федеральнэ ­къулыкъущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Кевеш Александр.

Ахэр тепсэлъыхьащ цIыхухэр къыхэтхыкIыным ехьэлIа лэжьыгъэхэр дызыхуэкIуэ жэпуэгъуэ мазэм зэ­рырагъэкIуэкIыну щIыкIэм зыхуэгъэхьэзырыным. Псом хуэмыдэу нэхъ зэпкърыхауэ хэплъащ иджырей программэ-методологие, къызэгъэпэщыныгъэ, техникэ Iэмалхэм, ахэр ирагъэкIуэкIыну Iуэхум пыщIа бжыгъэхэр зэрызэхуахьэсыр егъэфIэкIуэным хуэгъэзауэ къэгъэсэбэпыным.
 «Республикэм и Правительствэр, щIыпIэ унафэ зе­зыгъакIуэ органхэр хущIокъу щытыкIэр тэмэму къэзыгъэлъагъуэ статистикэр щIэгъэкъуэн къызэращIыным икIи абы хуэгъэзауэ Росстатым къит бжыгъэхэр зыубгъуауэ къагъэсэбэп», - жиIащ Мусуков Алий.
 ЗэIущIэм хэтащ Росстатым цIыхухэр къыхэтхыкIыныр къызэгъэпэщынымрэ ахэр егъэкIуэкIынымкIэ и управ­ленэм и унафэщI Базаров А., статистикэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ управленэм и унафэщIым и къуэдзэхэу Куркиев И., Гъащтэ А. сымэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018