ПщIэншэу икIи нэхъыфIу

 Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм нобэ пщIэншэу щеплъыфынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ псоми.

 Республикэм кIуэ пэтми зыщеубгъу бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм. Ди цIыхухэм я нэхъыбэм нобэ ­Iэмал ягъуэтащ РТРС-1-м и программи 10-м (япэ мультиплекс) пщIэншэу икIи фIагъ лъагэ иIэу еплъыну. Абы­хэм хохьэ «Япэ канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал»,­ «Россия К», «Россия 24», «Ка­русель», «ОТР», «ТВ Центр» телеканалхэмрэ «Вес­ти ФМ», «Маяк», «Радио России» радиоканалхэмрэ. Къи­щы­нэмыщIауэ, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щып­сэу дэтхэ­нэми  мы гъэм и кIэухым Iэрыхьэнущ РТРС-2-р (етIуанэ мультиплекс). Абы къызэщIеубыдэ «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звез­да», «ТВ3», «Мир», «МузТВ» каналхэр. 
 Зи гугъу тщIы каналхэр иджыри ­къэс зыIэрыхьэу щытар республикэм щып­сэум и процент 76-рщ. Бжыгъэр зи лъабжьэ телеви­денэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыщыту къы­зэщIиу­быда хъун папщIэ къэзыт станц 38-рэ яухуащ. Зым Налшык лажьэн щы­щIи­дзакIэщ, адрей 37-р 2018 гъэм и кIэухым яутIыпщынущ. 
 Бжыгъэр зи лъабжьэ те­левиденэр - дунейпсо телевиденэм зэрызиужьым и зи чэзу лъэбакъуэщ. Ар куэдкIэ йофIэкI иджыри къэс щыIам и къэгъэлъэгъуэ­кIэ­кIи, макъыр къызэритымкIи. КъищынэмыщIауэ, час­тота куэдыIуэ яубыдырти мылъкушхуэ текIуадэрт. Адрей къэрал зызыужьахэм пасэу зэращIам хуэдэу, 2018 гъэм и кIэухым Урысей Федерацэри зэ­ры­щыту бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм хуэ­кIуэнущ. ЦIыхур здэщыпсэу щIыпIэм и инагъым, здэ­щыIэм емы­лъытауэ ар дэтхэнэми Iэрыхьэнущ. Абы ­папщIэ зэхалъхьауэ мэ­ла­жьэ «2009-2018 гъэхэм Урысей Федерацэм телевиденэмрэ радиомрэ я нэтынхэм зэрызыщиужьыну» федеральнэ программэ щхьэ­хуэр. Аращ къызыхэкIар къэ­ралым и дэтхэнэ щIыпIэми бжыгъэр зи лъабжьэ те­лерадионэтынхэр пщIэншэу икIи фIагъ лъагэ иIэу зэ­рыщыIэрыхьэнур. 
 Телесетхэр ди республикэм щыу­хуэнымрэ гъэлэ­жьэнымрэ и пщэ къыдохуэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­пуб­ликэм и РТПЦ» РТРС-м. Нэгъабэ и ­дыгъэгъазэ ма­зэм щыщIэдзауэ ди нэтынхэри эфирым кIуэуэ щIа­дзащ. Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и журналистхэм ягъэ­хьэзыра программэхэр къы­щат «Россия 1», «Россия 24» телеканалхэмрэ «Радио России»-мрэ. Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэр къебгъэубыдын папщIэ дециметр диапазоным ит антеннэ уиIэн хуейуэ аращ. Иджы къыдагъэкI телевизорхэм я нэхъыбэм DVB-T2 мар­дэр иIэщи, пщIэншэу къат мультиплексхэр къызэщIау­быдэ. Телевизорхэр жьы­мэ, бжыгъэр зи лъабжьэ приставкэ пыщIэн хуейщ. Ар тыншу зэфIокI икIи дециметр антеннэхэм я уасэм сом 300-м къыщыщIедзэ, бжыгъэр зи лъабжьэ приставкэхэм - сом 700-м щегъэжьащ. Ахэр электроникэр щащэ дэтхэнэ тыкуэнми щыпэрыхьэтщ. Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм щы­зыпыфщIэкIэ гугъуехь гуэрхэм фыхэхуэмэ, КъБР-м щыIэ РТРС-м и IэщIагъэлI­хэм сыт хуэдэ упщIэхэмкIи захуэвгъазэ хъунущ лэжьэгъуэ махуэхэм сыхьэти 8-м щыщIэдзауэ 17-м нэсыху мы телефон номерымкIэ -  +7 8662 72-06-23. А Iуэху­гъуэм ехьэлIауэ федеральнэ «ли­нэ пщтырым» жэщми махуэми пщIэншэу упсалъэ хъунущ - 8-800-220-2002.
 Бжыгъэр зи лъабжьэ те­левиденэм теухуа хъыбархэм нэхъ зыубгъуауэ зыщыбгъэгъуэзэфынущ РТРС.РФ офицальнэ сайт щхьэхуэм. 

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018