Лъэпкъ газетхэр зэрырагъэфIэкIуэну Iэмалхэм хоплъэ

 Ди газетым зэрытетащи, Осетие ­Ищхъэрэ - Аланием и «Растдзинад» («Пэж») лъэпкъ газетым къыдэ­кIын зэрыщIидзэрэ илъэс 95-рэ щри­къум ирихьэлIэу иджыблагъэ Владикавказ къыщызэрагъэпэщат кон­ференц гъэ­щIэгъуэн. 

 «Лъэпкъ печатыр зэрыт щы­тыкIэмрэ абы зэрызебгъэужьыфыну Iэмалхэмрэ» фIэщыгъэм щIэт зэхыхьэм кърихьэлIат Якутием, Белоруссием, Москва къалэм щыщ ­журналист цIэрыIуэхэр, Кавказ Ищхъэрэм лъэпкъыбзэхэмкIэ къы­щы­дэкI ­газетхэм я редактор нэхъыщ­хьэхэр, политологхэр, журналистикэм хуеджэ ныбжьыщIэхэр. Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыщу а кон­фе­ренцым хэтыну ирагъэблэгъат «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ «Эльб­рус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI, усакIуэ Ацкъан Русланрэ.
 Осетие Ищхъэрэ - Аланием лъэп­къы­бзэкIэ къыщыдэкIыр «Растдзинад» газетым и закъуэщ. Абы и япэ номерыр 1923 гъэм гъатхэпэм и 14-м дунейм къытехьауэ щытащ. Гъэ­щIэгъуэнракъэ, къыдэкIын зэры­щIи­дзэрэ а газетым и цIэр зэи яхъуэжакъым. Абы и щIэджыкIакIуэхэм я ­пащ­хьэ иралъхьэ зэпытщ тхыдэм, хабзэм теухуа тхыгъэ купщIафIэхэр, республикэм и политикэ, социально-экономикэ, щэнхабзэ хъыбархэр, щIыналъэм щыцIэрыIуэ цIыхухэм ятеухуа тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр. 
- Лъэпкъ печатым и къалэнымрэ мыхьэнэмрэ кIуэ пэтми нэхъ лъагэ мэхъу. Абы и увыпIэ щхьэхуэ зызыужь дунейм щегъэгъуэтыным, и пщIэр лъахъшэ мыхъуу зэтеIыгъэным теу­хуа псалъэмакъ щхьэпэм кърихьэлIа псоми фIыщIэ ­яхузощI. ЩIэблэр гъэсэнымкIэ, абыхэм я анэдэлъхубзэр яIурылъу къэгъэтэ­джы­нымкIэ, лъэпкъ лъапIэныгъэхэм пщIэ ­хуащIу егъэсэнымкIэ лъэпкъ газетхэм къып­хуэмылъытэну къалэнышхуэ зэ­фIа­гъэкI. Сэ сызэреплъымкIэ, мыпхуэдэ зэ­IущIэхэм я закъуэкъым а псалъэмакъыр къыщыIэтыпхъэр, ар уна­гъуэ къэс къащыгурыIуэн хуей пэжщ. ЦIыхухэм иджыри нэсу япхыкIакъым, лъэпкъ газетыр «зэры­хъу­р­жын бейр», ар зи унагъуэ илъым­рэ имы­лъымрэ зэщхьэщыкIыныгъэ яIэщ. Быдэу си фIэщ мэхъу мы зэ­хыхьэр лъэпкъ печатым и зыужьыныгъэм лъэбакъуэ махуэ зэрыхуэхъунур,- жиIащ Осетие Ищхъэрэ - Аланием и ­Правительствэм и унафэщIым и ­къуэдзэ Поляков Анатолий зэIущIэр къыщызэIуихым. 
 «Растдзинад» газетым и редактор ­нэхъыщхьэ Битаровэ Маринэ къы­зэхуэса­хэм фIэхъус яриха иужь, псалъэмакъ щхьэпэм хэтыну къахуеб­лэгъа псоми фIыщIэ яхуищIащ. ЦIыхухэм я гум лъэпкъ гупсысэ къыщыгъэушы­нымкIэ лъэпкъ ­печатым игъэзащIэ ­къалэнхэм кIэщIу тепсэлъыхьащ ар.
 «Адыгэ псалъэм» и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд я газетым и напэкIуэцIхэм лъэпкъ Iуэху щIэх-щIэхыурэ къызэрыщаIэтым я гугъу ищIащ. Хамэ къэрал щыпсэу ди лъэп­къэгъухэм хуаIэ зэпыщIэныгъэхэм, «Адыгэ макъ» (Адыгей), «Черкес Хэку» (Къэрэшей Шэрджэс), «Адыгэ псалъэ» газетхэм илъэс куэд щIауэ номер зэгуэтхэр къызэры­дагъэкIым щыгъуазэ ищIащ абы къы­зэхуэсахэр. «Растдзинад» газетым и лэ­жьакIуэхэм лэжьыгъэм хуаIэ дэ­рэжэгъуэр яфIэмыкIуэду, зытетхы­хьын лIы­хъужьхэр я куэду, щIэ­джыкIакIуэхэм я бжыгъэм хэхъуэу лъэпкъым хуэлэжьэну ехъуэхъуащ ХьэфIыцIэр. 
 Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнымкIэ лъэпкъ газетхэм ягъэ­защIэ къалэным теухуауэ щытащ Осетие Ипщэ Республикэм хъыбарегъащIэм­рэ ­печатымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Катаевэ Марие и къэпсэлъэныгъэр. Апхуэдэуи абы и гугъу ищIащ щIа­лэгъуалэм лъэпкъ газетымрэ лъэпкъ Iуэхумрэ кIуэ пэтми хуащI гулъытэр нэхъ мащIэ зэрыхъум. 
 Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ осетин филологиемкIэ факультетым и деканыр, «Ногдзау» литературэ-художественнэ сабий журналым и ре­дактор нэхъыщхьэр, Урысейм и лъэпкъ хъыбарегъащIэ Iэ­натIэхэм я ассоциацэм и унафэщIыр. Ахэри къытеувыIащ лъэпкъыбзэр къэ­зыгъэсэбэпхэмрэ лъэпкъ газетхэм Iэ щIэзыдзхэмрэ кIуэ пэтми зэры­хэ­щIым. 
 Къызэхуэсахэм къыхагъэщащ лъэп­къыбзэкIэ тхэ журналистхэр щагъэхьэзыр факультетыр зэрызэ­хуащIыжар ягу къызэреуэр. Лъэпкъ газетхэмрэ телевиденэмрэ анэ­дэлъ­хубзэ къабзэ яIурылъу щылэжьэн зэрамыIэр, апхуэдэурэ кIуэмэ, лъэпкъ журналистикэм и кIуэдыр къызэрикIынур.
 Федеральнэ пощт IуэхущIапIэм Осетие Ищхъэрэ - Аланием щиIэ ­къудамэм и унафэщI Калоев Олег конференцым къыщыпсэлъа иужь, газетхэм я редакторхэм упщIэ зыбжанэкIэ зыхуагъэзащ. 
Конференцым кърихьэлIахэм зэ­дэ­арэзыуэ резолюцэр къызэдащтащ.
- Нобэ къэтщта резолюцэм лъэныкъуэ куэд къызэщIеубыдэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ лъэпкъ журналистикэр ди зэманым зыIууэ лъэпощхьэпохэр. Тхуэмыгъэкъаруун гуэ­ри хэлъкъым абы. Сэ сызыхэт Урысейм и лъэпкъ хъыбаре­гъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм и къарур къэзгъэсэбэпурэ хэгъэгу, хуей хъумэ, федеральнэ утыку исхьэнущ. Сыщогугъ мыпхуэдэ зэIущIэхэм я фIыгъэкIэ лъэпкъ журналистикэр ипэкIэ кIуэтэну,- жиIащ конференцым и модератору щыта Христофоровэ Марие зэIущIэм и кIэухым. 

Щомахуэ Залинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018