Анэхэм я щIыхькIэ

Анэм быныр зэрилъагъур псыежэхым и кIыхьагъщ, быным анэр зэрилъагъур телъ лъэмыжым и кIыхьагъырщ - жиIащ псалъэжьым.     Анэ хьэкъыр пшыныжыныр гугъуу къыщIэкIынщ, ауэ куэд и уасэщ абы хуэпщI гулъытэмрэ гуапагъэмрэ. Апхуэдэ гупсысэ щIэлъми ярейт иджыблагъэ Налшык къалэм Сабий творчествэмкIэ и «Нарат» IуэхущIапIэм Анэм и махуэм теухуауэ щрагъэкIуэкIа зэхыхьэр.

 IуэхущIапIэр илъэс 15 хъуауэ мэлажьэри, абы и гъэсакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ сыт щыгъуи гулъытэ ин хуащI щIэблэм хабзэ яхэлъхьэным, ахэр нэхъыжь-нэхъыщIэ зэхущытыкIэхэм хуэгъэсэным. «Нарат»-м сабии 113-рэ мы зэманым йокIуалIэри, абыхэм унэтIыныгъэ 21-кIэ зрагъэужь - бзэхэм хурагъаджэ, къафэ зэмылIэужьыгъуэхэм, пшынэ еуэкIэм, нэгъуэщIхэми хуагъасэ.
Анэхэр гъэлъэпIэным теухуа зэIущIэр къызэригъэпэщат IуэхущIапIэм «ГъащIэ жыг» зи фIэщыгъэ дерсым щыхуезыгъаджэ Къашыргъэ Залинэ. Абы жиIащ анэхэр лэжьэн зэрыхуейм къыхэкIыу быным ягъуэтыпхъэ гулъытэ зэрырамытыжыфыр, абы епхауэ къапщтэмэ, Анэм и махуэр зэрагъэлъапIэм мыхьэнэшхуэ иIэу къызэрилъытэр.
ЕгъэджакIуэм махуэшхуэм сабий 25-рэ хуигъэхьэзырат. ЦIыкIухэм анэм теухуа уэрэдхэмрэ усэхэмрэ жаIащ, я IэкIэ ящIахэр, хъуэхъу тхыгъэ тету, я анэхэм иратащ.
ЗэIущIэр щIэщыгъуэ ищIу, анэхэмрэ сабийхэмрэ псалъэжьхэр абдеж щызэпадзыжащ, псынщIэрыпсалъэхэмкIэ зэпеуащ. Иужьрейхэр уасэ зимыIэкъэ сабийм и бзэм зебгъэужьынымкIэ: «Бадэ бадзэ къеубыдыр, Бадэ бадзэм иреудыр», «Къепсыр къепсу къепсыхыжри, къепсыр къепсри бзэхыжащ», «Е семышу сезэша, е сешауэ сызэша» псынщIэрыпсалъэхэр, нэгъуэщIхэри.
Анэхэм зы уэрэд цIыкIукIэ яхуэупсащ центрым и гъэсэн Къумыкъу Лианэ. Анэхэр я быным узыншэу ящхьэщытыну, щIэблэм я гуфIэгъуэ куэд ялъагъуну къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ уэрэджыIакIуэ щIалэ Иуан БетIали. Абы зы уэрэд тыгъэ яхуищIащ зи махуэр зыгъэлъапIэхэм.
 Анэхэм псалъэ гуапэхэмкIэ захуигъэзащ «Нарат» IуэхущIапIэм и унафэщI Къэгъэзэж Жыраслъэн. Абы зэхыхьэм и къызэгъэпэщакIуэхэми сабийхэми фIыщIэ яхуищIащ егугъуу зэрызагъэхьэзырам щхьэкIэ.

БАГЪЭТЫР Луизэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.
Поделиться: