ГъэщIэгъуэнт

Джэгу-зэпеуэ

«Урысей гвардием и махуэхэм» зыфIаща Iуэхухэм щыщу, Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм къызэригъэпэщащ джэгу-зэпеуэ (квест).

Джэгум и сценариймкIэ, Лъэпкъ гвардием и махуэшхуэм теухуауэ игъэхьэзыра тхыгъэр иIыгъыу журналистыр ядыгъуа хуэдэт. Зэпеуэм къызэригъэувымкIэ, гвардием и лэжьакIуэхэм къагъуэтыжын хуейт журналистымрэ абы и тхыгъэмрэ.
Езы управленэм и лэжьакIуэхэм къищынэмыщIауэ, зэпеуэм хэтащ «КъБР 1», «Россия 1» телеканалхэм я лэжьакIуэхэр, урыс географием и «Альтаир» щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэр, джэгу-зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуэну гупыж зыщIа «лъэужьыхухэр».
Джэгур яублащ сыхьэт 18-м. Абхъазым и утыкум къыщыщIэдзауэ къыхуагъэлъагъуэ хэщIапIэхэм Iухьэурэ, къызэгъэпэщакIуэхэм къыхуагъэув къалэнхэр ягъэзэщIащ. А псом текIуэдащ сыхьэтиплI.
Зэпеуэм хэтахэм зэрыжаIэмкIэ, Лъэпкъ гвардием и лэжьакIуэхэм я пщэрылъхэр зэрымытыншыр ягъэунэхуащ. Къапщтэмэ, уэшх къежэхым, кIыфIым ухэту унэжь бгынэжахэр къэпщыну, лъэмыж лъабжьэхэм ущIэплъэну щIагъуэтэкъым.  
Журналист «кIуэдам» деж япэу нэсар «лъэужьыхухэращ». ЕтIуанэ увыпIэр къахьащ «Альтаир» клубым хэтхэм, Лъэпкъ гвардием и лэжьакIуэхэр ещанэщ.
Джэгум хэтахэр Лъэпкъ гвардием и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ ехъуэхъуащ.
- Мыпхуэдэ джэгу-зэпеуэм япэу дыхэту аращ. Пэжщ, тынштэкъым, языныкъуэ къалэнхэм дапэмылъэщыну къытщыхъуми, ди къару къызэрихькIэ делIэлIащ. Иджы, псори зэфIэкIауэ сызоплъэкIыжри, нэхъыбэжми дызэрыхуэхьэзырыр къызгуроIуэ. Согугъэ дяпэкIи мыпхуэдэ зэпеуэ къызэрагъэпэщмэ, дыкърагъэблэгъэну, - жиIащ «Альтаирым» и унафэщI Мокаев Тенгиз.

ФЫРЭ Анфисэ.
Поделиться:

Читать также: