«Ажалыр щащэр жыIэ!»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо акцэм хиубыдэ лэжьыгъэ щхьэпэхэр республикэм щрагъэкIуэкI КъБР-м щыIэ МВД-мрэ мы лэжьыгъэр зи къалэным хыхьэ нэгъуэщI IуэхущIапIэхэмрэ.

Налшык къалэ дэт «Строитель» колледжым наркополицейхэм, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэхэм я лэжьакIуэхэм студентхэм папщIэ ирагъэкIуэкIащ наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ пэIэщIэным, наркотикым ныбжьыщIэхэр емыгъэтхьэкъуным, тутынымрэ фадэхэкIымрэ узыншагъэмкIэ зэрызэраным теухуа лекцэ, - къет КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.
КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикыр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм и оперуполномоченнэ, полицэм и подполковник Давыдовэ Иринэ тепсэлъыхьащ наркотикхэр зэхьэлIэным шынагъуэу хэлъым, абы ныбжьыщIэм и узыншагъэр зэрытекIуадэм. Давыдовэм щIэблэр къыхуриджащ, наркотик ящэу ирихьэлIэмэ, хабзэхъумэ IэнатIэхэм хъыбар ирагъэщIэну, ягу къигъэкIыжащ мы Iуэхум хухэхауэ «дзыхь зрагъэз» телефон зэрыщыIэр.
 Наркотикхэр хабзэм къемызэгъыу зэрагъэкIуэкIыныр къызэпыудыным теухуа лэжьыгъэм щытепсэлъыхьым, Иринэ жиIащ УФ-м и ФСБ-м и Управленэу КъБР-м щыIэм щIыгъуу Свердловскэ областым щыщ цIыхуитI иджыблагъэ зэраубыдар. Абыхэм гъэтIылъыпIэ щэхухэр къагъэсэбэпурэ наркотикхэр ирагъэкIырт. IэщIагъэлIхэм къызэралъытамкIэ, къытрахар зэхьэлIэгъуэ 300-м хурикъунут. Давыдовэ Иринэ къызэрыхигъэщащи, а щIэпхъаджагъэр къыщIагъэщащ цIыхухэр зэрысакъым и фIыгъэкIэ. Абы щIалэгъуалэр къыхуриджащ Интернетым къралъхьэм теухуауэ сакъыну, щIэпхъаджащIэхэм наркотикхэкIхэр къызэрыщыхуагъэлъагъуэм къыхэкIыу.
 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и психиатр-нарколог ПащIэ Артур студентхэм зэпкърыхауэ яхутепсэлъыхьащ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэр Iэпкълъэпкъым зэран зэрыхуэхъум, къапщтэмэ, дохутырхэм къызэралъытэмкIэ, сэху гъэса зыхэлъ «насвай» пкъыгъуэм жьэ кIуэцIыр Iисраф ещI.
ПащIэ Артур жиIащ Урысейм илъэс къэс тутынафэ мин 400-м нэблагъэ зэрыщыIэр. Абы къыхигъэщащ наркотикым итхьэкъуахэм СПИД узыфэ къазэреуалIэр. Статистикэм къызэритымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым ВИЧ узыфэр зыпкърытхэр цIыху минитIым щыноблагъэ.
Зытепсэлъыхьахэм ятеухуауэ и Iуэху еплъыкIэр жиIащ ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министерствэм куэд къызэщIэзыубыдэ и щIалэгъуалэ центрым и эксперт Къарэ Ратмири.
ЗэIущIэм хэтахэр ирагъэплъащ наркотикым къишэ зэраныгъэм теухуа документальнэ фильм, иужьым студентхэм я упщIэхэм жэуап иратащ.

УЭРДОКЪУЭ Женя.
Поделиться: