Эстониеми Адыгэ Хасэ щолажьэ

Эстонием щекIуэкIащ «Ритмы Кавказа» V дунейпсо юбилей фестивалыр. Ар къызэригъэпэ­­щащ ­«Те­рек» НКО-м­ и Iэтащхьэ икIи абы щы­лажьэ къэфакIуэ ансамблым и унафэщI Тхьэгъэзит Илонэ.

Фестивалым зы утыку щызэкъуигъэуващ балтие къэралхэм щыпсэу кавказ лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр. Мы гъэм зэхыхьэм и хьэ­щIэ лъапIэ хъуащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблыр.
- Куэд щIауэ си хъуэпсапIэт дуней псом щыцIэ­ры­Iуэ къэфакIуэ гупым ди деж зыкъыщагъэлъэгъуэныр, - жеIэ Тхьэгъэзит Илонэ. - Ар къызэрыдэ-   хъу­лIам дрогушхуэ. «Кабар­динка» ­ансамблым те­мы­­пыIэжу адыгэ диаспорэри, ди къэфакIуэхэри, кавказ щэн­хабзэр зыхэ­зылъ­хьэ щымыIэ эстонхэри пэп­лъэрт.
«Кабардинка» ансамб­лым и концертым иджы­ри къыщIэлъэIужурэ Уры­сейм­ и щэнхабзэ цент-рым ще­кIуэкIащ. Ди артистхэм псалъэ гуапэкIэ закъыхуи­гъэзащ Урысей Федерацэм и лIыкIуэу Эстонием щыIэ Петров Александр. Къызэхуэсахэм хуабжьу ягу ирихьащ кавказ макъамэхэмрэ къа­фэхэмрэ икIи Iэгуауэ инхэр хуаIэтащ, артистхэр куэдрэ  ямыу­тIыпщыжу.
Къэбэрдей-Балъкъэ­рым икIахэр етIуа­нэ махуэм Урысейм и посольст­вэм ирагъэблэгъащ. Чэн­джэ­щэгъу­ Лицкай Дмитрийрэ пресс-атташе Мосюков Денис­рэ хьэщIэхэм яхутеп­сэ­лъы­хьащ уры­сей щэнхабзэр хэIущIы­Iу щыщIыным ехьэлIауэ посольствэм щы­зэфIагъэкI лэжьыгъэ­хэм. ЗэIущIэм къыщыхалъ­хьащ Налшыкрэ Таллиннрэ зэныбжьэгъу къалэ зэращIынум теухуа Iуэху дахэр.
Фестивалым хэтащ Эс­тонием, Латвием, Литвам, нэгъуэщI къэралхэми­ я артисти 100-м щIигъу. Зэхыхьэм ипкъ иткIэ «Кабардинка» ансамблым и ­художественнэ унафэщI Атэбий Игорь адыгэ къа­фэмкIэ мастер-­класс итащ. Абы хэтыну­ гупыж ящIащ ансамбль зэ­мы­лIэужьы­гъуэхэм щыщ къэфакIуэ  щэ ныкъуэм щIигъум. Фестивалым хыхьэ махуэхэм ящыщ зым ди артистхэр щыIащ Пярну ­зыгъэпсэхупIэ къалэм. Абы гукъинэжу зыкъыщагъэлъэгъуащ.
Таллинн и Ратушэ утым щыIэ ЕгъэджакIуэм и унэм фестивалым хыхьэу щагъэлъэгъуащ Налшык къа­лэм икIа сурэттеххэу Къарей Элинэ, Байсиев Ахъмэт, Подвэ Александр­ сымэ я лэжьыгъэхэр. Къы­­зэгъэпэщакIуэхэм утыку кърахьа сурэтхэм фIащащ «Кавказым и бзылъхугъэхэр». Выставкэр къыщызэIуа­хым зыкърагъэхьэлIащ эс­тон политикхэм, Урысейм и посольствэмрэ хэхэс ады­гэхэмрэ я лIыкIуэхэм, фестивалым хэтхэм. Лэ­жьы­гъэхэм щынэрылъа­гъут Кавказым и цIыхубзхэм ябгъэдэлъ дахагъэр. Сурэттеххэр къытеувыIащ я IэдакъэщIэкI щIэщы­гъуэхэр «къызэраубыдам». Выставкэр Таллинн накъыгъэм и кIэ пщIондэ щекIуэкIынущ. ИужькIэ сурэтхэр Эстонием и нэ­гъуэщI къалэхэм щагъэ­лъэгъуэнущ.
ИлъэсипщIкIэ узэIэбэ­кIыжмэ, Таллинн къыщы­зэ­рагъэпэщащ Кавказым   ис лъэпкъ къафэхэм я ансамбль. Ар я жэрдэмщ адыгэ диаспорэм щыщхэм. Иджы абы и уна­фэщIщ Тхьэгъэзит Илонэ. Тэрч щыщ Тхьэ­гъэзит Артур щхьэ­гъусэ хуэ­хъуа эстон пщащэ Илонэ и псэм пэгъунэгъу хъуащ адыгэ щэнхабзэр. Абы къыхилъхьа «Ритмы Кавказа» фестивалыр мы гъэм илъэситху ирокъу. Ар куэдым ягу зэрырихьым и щыхьэтщ къызэгъэпэщакIуэхэри, абы зы­къыщызыгъэлъагъуэ­хэ­ри, еплъхэри гъэ къэси кавказ щэнхабзэм и махуэшхуэм темыпыIэжу зэрыпэплъэр.

 

 

 

 

 

 

«Терек» ансамблым хэтхэр къофэ.

Таллинн  и  зы  утыку.

 

Бысымхэм «Кабардинка»-р утыку кърашэ.

 

ХЬЭЛЫШХ Аннэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ. Налшык - Таллинн
Поделиться:

Читать также:

20.02.2019 - 08:03 Хьэрэ-Кхъуэрэ
20.02.2019 - 08:03 Iуащхьэхэр